Fransa’nın, sözde Ermeni
soykırımını inkar edenlere para ve hapis cezasını öngören yasa tasarısı
tartışılırken, Osmanlı arşivlerinde yer alan ve Ermeni tehciri sırasında,
vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için memur tayin edildiğini gösteren
belge, iddialara cevap niteliği taşıyor.

      

Bölge valisi tarafından 1915 yılında adliyeye gönderilen resmi yazıda,
Osmaniye’deki sevkiyat sırasında, Ermenilerden muhtaç durumda olanların zorluk
yaşamaması için bir adliye memurunun görevlendirilmesi konu ediliyor. Belgeye
ulaşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde master yapan araştırmacı Kasım Kocabaş, bu
belgenin bile katliamın söz konusu olmadığını açıkça ortaya koyduğunu
belirterek, “Osmanlı’nın kendi tebaasına ne kadar şefkatli ve merhametli olduğu
görülüyor.” dedi.Ermeni tehciri sırasında, 1915 yılında katliam yapıldığı iddiasını çürütecek en
önemli belgelerden biri Osmanlı arşivlerinden çıktı. Araştırmacı Kasım
Kocabaş’ın ulaştığı belge, o dönemde Osmanlı Devleti’nin, göç ettirilen Ermeni
vatandaşlara yönelik nasıl bir tavır içerisinde bulunduğunu gösteren önemli bir
vesika olarak dikkat çekiyor. Söz konusu belge, Osmaniye İl Ceza Reisliği’ne,
sancak mutasarrıfı diye bilinen günümüz valileri ile aynı yetkiye sahip kişi
tarafından gönderilmiş.Resmi bir görevlendirme yazısı olduğu anlaşılan belgede, Ermenilerden, muhtaç
olanlara refakat edecek ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak memurların
görevlendirilmesi isteniyor. Belgeye ulaşan Kocabaş, tehcir sırasında ihtiyaç
sahiplerine verilen önem ve değerin açık bir şekilde görüldüğünü ifade ederek,
belgenin, iddia edildiği gibi zulüm yapılmadığına dair bir kanıt olduğunu
vurguluyor.Kocabaş, “Bu belge bile açıkça göstermektedir ki ihtiyaçların karşılanması için
bile memur görevlendiren bir yönetimin katliam yapmasından bahsedilemez.
Elbette bu büyük tehcir sırasında bir takım istenmeyen olumsuzluklar meydana
gelmiştir. Fakat bunların hiçbirisi genel anlamda bir katliam veya zulüm
derecesinde değildir. Osmanlı, kendi tebaasına bu kadar şefkatli ve
merhametliydi. Katliam yapan hangi yönetim aynı zamanda onları korumak ve
ihtiyaçlarını gidermek için memur görevlendirir? Devlet arşivlerimizdeki
yüzlerce belgenin yanında sadece bu belge bile akıl ve izan sahipleri için
konuyu anlamaya yeterli olacaktır.” ifadelerini kullanıyor.BELGENİN ORJİNAL METNİOsmanlıca olarak kaleme alınan belgede, şu ifadeler yer alıyor: “Livace-i Ceza
Riyaseti Canib-i Valasına, (İl Ceza Reisliğine, Ermenilerden muhtaç olanların
iaşeleri meselesine nezaret eylemek üzere, memurin-i adliyeden (adliye
memurlarından) işe müsait olanlardan münasibinin (uygun olanların) memur
edilmesi, Osmaniye’de sevkiyata memur Mustafa Ali Efendi’nin mumaileyh terfiki
(refakat etmesi) tensib (uygun görülmüş) edilmiş olduğundan iktizasının ifası
muhtardır efendim. (gereğinin yapılması uygundur)