Ercan Kanar : Yeni Bekçiler Yasası Çarşı ve Sokakta Nefes
Aldırmayacak


04 Haziran 2020Tüm diktatörlüklerde olduğu gibi, AKP-MHP diktatörlüğü
de virüs salgınının yarattığı olağanüstü süreçte fırsattan istifade yangından
mal kaçırırcasına yeni ayrımcı ve baskıcı yasaları meclisten geçiriyor.
Toplumun sağlık paniği yaşadığı, nüfusun önemli bir bölümünün insan haklarına
ve anayasal haklara aykırı bir şeklide ayrımcı bir anlayışla yasakla evlere
tıkıldığı (aslında 65 yaş ve üstünün devlete maddi ve manevi tazminat davası
açma hakkı vardır), şeffaflığın zerresinin de kalmadığı bir ortamda erimekte
olan gücünü zorbalıkla korumak için anti-demokratik, faşizan yasaları gündeme
getiriyor.


Önce eşitlik ilkesine, infaz hukukunun temel
ilkelerine aykırı insani olmayan ayrımcı infaz yasası düzenlemesini meclis
darbesiyle yaptılar.


Bugün de yine meclis darbesiyle HDP milletvekilleri
Leyla Güven, Musa Farisoğlu ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun fezlekeler
okunarak dokunulmazlıklarını kaldırdılar. Yapılan tamamen daha önce de
yaptıkları gibi korkunç bir anayasa ihlalidir. Anayasanın 83 ve 84. maddeleri
ayaklar altına alınmıştır. Anayasanın 83. maddesinin 4.fıkrası çok açıktır.
Tekrar seçilen milletvekili dokunulmazlığı yeniden kazandığı için hakkındaki
soruşturma ve kovuşturmalar dönem sonuna bırakılır. Dokunulmazlığın
kaldırılması ile ilgili yeni bir fezleke gelirse fezlekenin okunması ile değil
ancak meclis oyları ile dokunulmazlık kaldırılır. AKP-MHP diktatörlüğü bir kez
daha halk iradesine saldırmış oldu. Ne var ki korkunun ecele faydası yok.


Bu hafta içinde de bekçilere polis yetkileri veren
hatta bazı hallerde polisten de fazla yetki veren mahalle ve çarşı bekçileri
yasa tasarısını oldubittiye getirerek yasalaştıracaklar. Neden? AKP-MHP
diktatörlüğü özgürlük ve demokrasi cephesine karşı ordusunu genişletmek ve
tahkim etmek istiyor. Bir nevi parti kolluğu yaratıyor. Nazilerin SS’leri gibi.
Tasarı yasalaşırsa, içeriği dikkate alındığında ahlak polisliği de yapabilecek,
özel yaşama da müdahale edebilecek bir silahlı devlet gücü hedeflendiği gayet
açık.


Az önce diktatörlüğün kendi ordusunu genişletmek ve
tahkim etmek istediğinden bahsettik. Bunu Kamu İhale Kurumunun 27 Mayıs 2020
tarihli “Mal Alımı İhaleleri Bülteni”nde yer verilen Emniyet
Müdürlüğünün 18-25 Haziran tarihleri arasındaki ihaleler bölümünden fark etmek
mümkün. Söz konusu bültene göre Emniyet Genel Müdürlüğünün bir hafta boyunca
ardı ardına yapacağı 10 ihale şöyle:


15 Haziran 40 bin adet polis,40 bin adet
bekçi montu

15 Haziran 40 bin adet polis,40 bin adet bekçi parkası

18 Haziran 103500 adet oc gaz spreyi (biber gazı)

18 Haziran 5 bin adet taarruz el bombası

19 Haziran 44 bin adet açılır kapanır jop

22 Haziran 250 bin adet 338 cal (malibre) fişek

24 Haziran 10 bin adet araç sis havanı mühimmatı

24 Haziran 1 milyon adet 5,56x45mm zırh delici fişek

25 Haziran 1 milyon adet 5,56×45 mm polimer uçlu fişek (plastik mermi)

25 Haziran 10 bin adet gösteri el bombası


AKP-MHP diktatörlüğü iktidarlarının devamı için kendi
özel ordularını güçlendiriyor.


Dönelim tekrar bekçi yasasına. Mevcut 772 sayılı
yasada bekçi genel kolluğa dahil bir silahlı kolluk olarak tanımlanmıyordu.
Şimdi bu düzenleme ile bekçi de organik olarak genel kolluğa dahil edilmiş
olacak. Böylelikle Jandarma, Polis, Bekçi diye üç ayrı silahlı kolluk
yaratılmış oluyor. Bekçi yasa tasarısında bekçilere o kadar geniş yetki
tanınıyor ki yerel yönetimlerin yetki ve görevlerine dahi müdahale
edilebilecek. Yerel yönetimlerin bazı görev ve yetkileri de bekçilere
veriliyor. Örneğin genel gerekçenin 5. maddesinde halkın istirahat, sağlık ve
selametini sağlama görevi de bekçilerin görev ve yetkileri arasında. Yasa
tasarısının 5/1-b maddesinde yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen kadın ve
çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın kolluk birimlerine
teslim etmek bekçinin sözde halka yardım etme görevleri arasında belirtiliyor.
Belirsiz, her türlü keyfiliğe ,istismara açık bir madde. Yine aynı maddenin c
fıkrasında adres soranlara gerekli bilgiyi vermek düzenleniyor. Çok tehlikeli
bir düzenleme. Bekçi bu yetkiyi alınca kuşkusuz nereye, niçin, kiminle
görüşeceksin sorularını sormakla da kendisini yetkili kılacaktır. Bireylerin
yaşamına müdahaleyi teşvik edecek bir düzenleme.


Önleyici ve koruyucu görev ve yetkileri düzenleyen 6.
maddede kişilerin özel hayatını bekçilerin eline teslim eden bir düzenleme söz
konusu. 6/b maddesinde şöyle deniyor: Görev bölgeleri içinde bulunan konut,
işyeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan
tedbirleri tamamlattırmak. Yani devlet bekçiler eliyle işyerlerini, evleri,
araçları sürekli gözetim altında tutacak. Aynı maddenin c fıkrasında da vakıf
oldukları şüpheli durum ve kişileri genel kolluk birimlerine bildirmek görevi
veriliyor. Her türlü keyfiliğe ve istismara, sübjektifliğe açık bir madde. Aynı
maddenin ç fıkrasında da kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve
karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk görevlileri gelene kadar
önleyici tedbirler almak yetkisi veriliyor. Bu yetki ile bekçiler her türlü
barışçıl biraraya gelmeleri engelleyebilecek. İnsanlar sadece bekçilerin yoğun
gözetiminde hiçbir şüphe uyandırmadan işten eve evden işe gidip gelecek. Aynı
madenin d fıkrasında uyuşturucu bulunduğu, kumar oynandığı, fuhuş yapıldığı
şüphesi duyulan yerleri genel kolluk görevlilerine bildirmek yetkisi veriliyor.
Bu yetki ile bekçiler gönüllü birlikteliklere müdahale edebilecek, aynı evde
kalan kız ve erkek öğrencilerin yaşamlarına müdahale edebilecek. Aynı yasanın e
fıkrasında can, mal ve ırza yönelik saldırı ve tehditleri önleyici tedbirleri
almak yetkisi veriliyor. Bu yetki ile bekçiler giyim tarzına müdahaleyi de
önleyici tedbir olarak düşünebilirler. Aynı maddenin g fıkrasında halkın sükun
ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek görevi
veriliyor. Keyfiliğe, istismara açık bir düzenleme.


7. maddede kimlik sorma, durdurma yetkisi veriliyor.
Anayasanın 19. maddesine aykırı bir şekilde tutma yetkisi veriliyor. Bu maddede
polis yetkisinden daha geniş yetkiler söz konusu. Örneğin hakim kararı veya
yetkili merciinin yazılı emri aranmadan bekçiye üst arama yetkisi veriliyor.
Oysa anayasanın 20/2. maddesine göre üst araması için hakim kararı,
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de yetkili merciinin yazılı emri şarttır.


Yasa tasarısının 8. maddesinde ancak adli kollukta
olabilecek tüm yetkimler bekçiye veriliyor. 9. maddede yaşam hakkını her an
tehlikeye sokabilecek zor kullanma ve silah kullanma yetkisi veriliyor.


Polisler için temel meslek eğitimi 2-4 yıl iken
bekçiler 4 aylık meslek eğitimiyle göreve başlayacaklar.


Bu yasa tasarısı Anayasanın hukuk devleti ilkesini
düzenleyen 2. maddesine, yaşam hakkı ve maddi manevi varlığı koruma ve
geliştirmeyi düzenleyen 17. maddesine, kişi özgürlüğü ve güvenliğini düzenleyen
19. maddesine, özel hayata saygıyı düzenleyen 20. maddesine, düşünceyi açıklama
ve yayma özgürlüğünü düzenleyen 26. maddesine, toplantı ve gösteri, yürüyüş
hakkını düzenleyen 34. maddesine, yine yerel yönetim yetkilerini düzenleyen
127, 126. maddelerine tamamen aykırı faşist bir yasa önerisidir. Tasarı aynı
zamanda Türkiye’yi bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2, 5, 9, 8, 10,
11. Maddelerine de tamamen aykırıdır. Keza kişisel ve siyasal haklar
sözleşmesinin aynı hakları teminat altına alan maddelerine de aykırıdır.


Diktatörlük ülkeyi 83 milyonluk bir cezaevine
dönüştürmek istiyor. Bunun adı “AKP-MHP Diktatörlüğü Açık Cezaevi” olur. Ancak
unutulmamalı ki hiçbir baskı yasası veya yasaları diktatörlükleri
kurtaramamıştır.