Emekçinin Yok
Sayılan Konumu !..

Uzun süredir ülke insanının canını yakan bir
istatistik yayınlanıyor kurumlarımızca; işsizlik!  Bu sayılama, devletin istatistiklerini
yönlendiren kurumunca bile % 10’nun oldukça üzerinde diyerek
geçiştiriliyor.  Yarı tüzel kurumlar (
ticaret odaları v.b ) ve medya organlarının ekonomistleri ise bu rakamın daha
yüksek olduğunu ısrarla belirtiyorlar. 
Örneğin; çalışabilir genç işsizlerin oranı daha da çarpıcı; % 25!

Aslına bakılırsa, işsizlik sadece bizim derdimiz
değildir.  Özellikle son küresel ekonomik
kriz ile tüm ülkeler bazında işsizler ordusunun sayıları kabarmaya
başlamıştır.  Ancak, konu bizim gibi
gelişmekte olan bir ülke bazında incelenirse, özellikle insanların sosyal
adalet ilkesinin oldukça dışına ötelenmiş olmaları ve gelir dağılımı adaletsizliğinin
öne çıkmış olması dikkate alınınca,  konu
daha çok vahimleşmektedir.

AKP İktidarı da, sosyal devlet ilkesi ile sadaka
ekonomisi arasında ki farkları kafasında netleştiremediği için, kısa vade
içerisinde bir çözüm beklemekte olası değildir. 

Hani, bazı sivil toplum örgütlerinin sıklıkla
vurguladıkları bir uyarı vardır: insanlara balık verme, balık tutmayı öğret,
şeklinde ki kalıplaşmış bir sosyal adalet ilkesi bile artık anlaşılır olmaktan
çıkmıştır, denebilir.

Geriye dönüp bakıldığında ise nerede yanlış
yaptık ve halen yapıyoruz demek gerekmektedir. 

1990’lı yıllarla başlayan küresel ekonomik balon,
sonunda patlamıştır.  Ülkemiz ise bu
balondan önce de bazı sıkıntıları yaşamış ve özellikle 2000 yılı itibari ile
ekonomik tablo iyice bozulmuştur. 
Kurtarıcı olarak gelen Sayın Kemal Derviş, ekonomik dar boğazı aşmak
için finans kurumlarını düzeltmek üzere olumlu girişimler de yapmıştır. 

O dönemin kısa vadeli kurtuluş programı, dış borç
alarak sıkıntıyı çözümlemek üzerine kurgulanmış, IMF ve Dünya Bankası destekli
küresel finans yardımları ile kısmen bir rahatlama da sağlanmıştır.  Ki, iktidar erkini eline geçiren AKP, bu
dönemi belli ki iyi okuyamamıştır.

Dış borç ve ranta yönelik giren dış sermaye
artışı ile aslında kötü gidiş hızlanmıştır. 
Zira dış borç artarken, cari açıkta hızla yükselmiştir.  Döviz kurunun cazibesi ile ithalat artmış ve
ihracat azalmıştır.  Bu kolaylık, özel
sektörü keyiflendirmiş, istihdama yönelik yatırımlar askıya alındığı gibi, iç
talep azalınca gelir dağılımı da iyice bozulmuştur.  İşsizlik, 
özelleştirme mevzuatında da emekçileri yok sayabilmek yanlışı nedeni ile
kronik bir hale dönüşmüştür.

Özelleştirme, eğer eylem de kamu çıkarı varsa,
kuşkusuz uygulanmalıdır.  Ancak, o
kurumun çalışan işçi ve memurlarını yok sayarak ve iş garantilerini görmezden
gelerek yapılan özelleştirmeyi, bir başarı olarak sunmak, galiba sadece AKP
İktidarına yakışır bir tablo olmuştur.

Satılan birçok kurum ve fabrikanın işlerliği
bozularak hurdacılara satılırken, arsaları yap-sat inşaatçılarına peşkeş
çekilmiş, buna karşılık bu kurumlara ekmeğini ve istikbalini bağlamış emekçiler
yok sayılabilmiştir.  İşin komik yanı da,
bu eylemleri gerçekleştirenleri iktidara getiren oyların sahipleri de bu sokağa
bırakılan emekçilerdir!

Bir ikisi istisna tutulursa, sendikal kuruluşlar
da bu açmazı ve oyunu ya göremeyecek kadar bilgisiz ve deneyimsizdiler, ya da
sendika ağalarının kişisel gelecekleri emekçilerin yanında olmayı değil,
iktidar erkine yakın durmayı gerektiriyordu. 
Her iki durumda vahimdir!

Gelinen nokta, AKP İktidarının ciddi yanlışlarına
devam edeceği kuşkusunu yaratmaktadır. 
İşsizlik ödeneklerinin komik olması yanında, işsiz bırakılmalarına
bilerek göz yumulan emekçilere sunulan taşeron uygulamalarının da sorunu çözmek
için yeterli olmadığı iyice su üstüne çıkmıştır.  Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı destekli kömür, gıda paketi ve makarna gibi yardımlarının da yaraya
merhem olamadığı anlaşılmaktadır.  Keza,
parti kanalı ile temin edilen bir havuzdan yapılan merdiven altı dağıtımlar da
çözüm yolu değildir.

Yapılması gereken, devletin özel sektöre vereceği
destekle istihdama yönelik üretim çarkını bir an önce çevirmesi eylemidir.  Keza, devletimiz sadece denetçi olmakla
kalmamalı ve istihdama yönelik üretici olmak için kolları sıvamalıdır.  Anlaşıldığı kadarı ile yalnız liberal ekonomi
ve özel sektör eli ile ekonomiyi yoluna koymak ve özellikle işsizliği önlemek
pek mümkün olamamaktadır.  Türkiye,
yanlış yaparak kısa süre önce terk ettiği karma ekonomik modele geç kalmadan
dönmelidir.   Tabii ekonomi çarkının doğru
işlemesi için de demokratik taleplere saygı duymak ve hukukun üstünlüğünü öne
çıkartmak elzemdir.

Özel sektör ve üniversiteler AR-GE çabaları
yönünden yüreklendirilmelidir.  Böylece
yeni istihdam alanları açabilecek kurumlar yaratılır ve özel sektör heyecan
duyabilir, ranta dayalı atakların emekçiyi banttan kopararak aç bırakmak riski
de asgariye indirilebilir.

Emekçiler derken, sadece endüstri alanı
işsizlerini değil, tarım emekçilerini de unutmamak gerekiyor.  Tarım ürünlerinin ülke ve iklim koşulları
dikkate alınarak ve ihracat şansları iyi değerlendirilerek yeniden
desenlendirilmesi de zorunludur.  Halen
başarılamayan tarım reformu ise çok ciddi ve hayati bir adım olmak zorundadır.

Bir başka sorunumuz ise Suriye ağırlıklı olarak
ülkemize gelen üç milyonu aşkın göçmenin doyurulması ve ikame edilmesidir.   Yaklaşık otuz milyarı aşan bir harcama
yapıldığını öğreniyoruz.   Bu rakamlarla
nice istihdam yaratacak kurum kurulabilirdi.

Aklımızın erebildiği konuları köşeye taşırken,
emekçilerin de makûs talihlerini yenmek için oylarının değerlerini bilmelerinin
önemine değinmek isterim.  Emekçi, siyasi
yelpazede ki yerini iyice bilmeli ve kendi çizgisini gözden geçirmelidir.  Sandığa gittiğinde de toplum katmanındaki
sınıf bilincini beyninde götürmelidir!..
Erdal Akalın 
(27.11.2017)