MEB’E GÖRE LAİKLİK
AHLAKİ YOZLAŞMA SEBEBİYMİŞ

Dikkat edilirse bu kavramlar yaklaşımdan ziyade
eleştirilmek, itibarsızlaştırılmak için bir araya getirilmiştir. Burada laiklik
yerine sekülerizmin tercih edilmesi bilinçlidir.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2016-2017 ders
yılından başlamak üzere müfredatlarda “laiklik” yerine
“sekülerlik” kavramını daha fazla kullanacak. Laiklik yerine
sekülerlik” kelimesini tercih eden MEB’in amacını Eğitim Bir Sen’in (EBS)
2017 Ocak ayında hazırladığı “Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın
Demokratikleştirilmesi” başlıklı bir raporun “Giriş” kısmında
şöyle yakalayabiliriz:

“Modern Türkiye’nin kurulma sürecinde, eğitim siyasal
elitlerin elinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, modern seküler (laik)
bir toplum ve birey inşa etmenin temel aracı olmuştur. Cumhuriyet elitleri,
dini bağların güçlü olduğu ümmetçi bir toplumdan seküler bir Türk ulusu inşa
etmeyi kendilerine hedef olarak tanımlamışlardır. Bu amacı gerçekleştirmek
için, Cumhuriyet elitleri, pozitivist bilim anlayışı çerçevesinde modern bir
eğitim sistemi tasarlamışlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yeni bir kimlik,
ulus ve devletin yaratımını hedefleyen bu modernleşmeci proje Kemalizm olarak
tanımlanmıştır. Kemalizm, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitim sistemini
üzerindeki kurucu etkisini sürdürmektedir. Bu ideoloji, devleti bireye
önceleyen, farklılıklara izin vermeyen ve tek tipçi bir eğitim anlayışını
dayatmaktadır.”[1]

Laiklik, tek tipçi, ulus devletin temeli, modernleşmeci
proje Kemalizm olarak değerlendirildiği için hedef alınmaktadır.

Ortaokul ve liselerdeki ders kitaplarını incelediğimizde
laiklik ile sekülerizmi aynı kefeye konarak, laiklik düşmanlığı yapılmaktadır.
Sekülerlik bile bunlara bol gelmektedir.

LAİKLİĞİ SEKÜLERİZM SÖZÜYLE AKILDAN ÇIKARMA UYANIKLIĞI

Sekülerizm’den Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim
programı (müfredatı) 11. sınıfta “Din ve Hayat” ünitesinde
bahsediliyor. Ünitenin “İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar” konusunda
Sekülerizm, Deizm, Politeizm, Pozitivizm, Agnostisizm, Ateizm, Nihilizm
kavramları sıralanmıştır.[2]

Oysaki bu yılın Ocak ayında yayınlanan Ortaöğretim Temel
Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Taslak Öğretim Programında
“sekülerizm” olarak kastettikleri laiklik, pozitivizm ile birlikte
“İnanç Problemi” olarak gösterilmişti. Şimdi “problem”
yerine “felsefi yaklaşım” diyerek aslında yanlışlarından dönmüyorlar,
tepkiyi önlemeye çalışarak daha gizliden sonuca ulaşmak istiyorlar.[3]

LAİKLİK DEMEMEK İÇİN DÜNYEVİLEŞME’Yİ BULDULAR

Seküler kelimesinin laikliği çağrıştıracağı düşünülmüş
olmalı ki “dünyevileşme” kavramı müfredata girdi. Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi “İslam ve Sosyal Hayat” ünitesinde “ahlaki
yozlaşmanın sebepleri” arasında “dünyevileşme” de sayıldı.[4]
Laiklik kavramının eş anlamlısı olarak kullanılan kavram, laiklik dememek için
bu adlandırmayla müfredata girmiştir.

LAİKLİK “İNANÇ PROBLEMİ”, “MESELE”
SAYILIYOR

Kelam dersi taslak müfredatında yer verilen “Yeni
İlm-i Kelam ve İnanç Problemleri”[5] ünite başlığı müfredatta “Kelam
İlmi ve Güncel Meseleler” olarak değiştirildi. Fakat “mesele” denilen
konular aynı kaldı. Yani: “Deizm, Politeizm, Agnostisizm, Pozitivizm,
Ateizm, Nihilizm, Sekülerizm, Satanizm, Tenasüh ve Reenkarnasyon, Kötülük
Problemi, Sahte Peygamberlik”[6]

LAİKLİK AHLAKİ YOZLAŞMANIN SEBEPLERİNDEN SAYILIYOR

Fakat kendilerini “ahlaki yozlaşmanın sebepleri”
arasında laiklik yerine de kullanılan “dünyevileşme”yi belirterek ele
vermişlerdir.[7]

Dikkat edilirse bu kavramlar yaklaşımdan ziyade
eleştirilmek, itibarsızlaştırılmak için biraraya getirilmiştir. Burada laiklik
yerine sekülerizmin tercih edilmesi bilinçlidir. Laikliğin toplumun aşina
olduğu ve Atatürk’ü çağrıştıran bir kavram olması dolayısıyla laikliği doğrudan
eleştirerek halkın tepkisini yol açmak istemiyorlar.

10. sınıf tarih dersi müfredatında sekülerlik şu şekilde
yer almıştır:

“Yeni Çağ Avrupa’sında yaşanan dönüşümün altında
yatan fikrî-manevi (Rönesans-Reform, Protestanlaşma, hümanist ve rasyonalist
felsefeler, Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi, sekülerleşme), sosyo-politik
(ülke-devlet esasına dayalı prensliklerin ortaya çıkışı ve devletlerarası
ilişkilerin sekülerleşmesi), sosyo-ekonomik (merkantalizm ve kırdan kente göç,
aristokrasiye karşı tüccar burjuva sınıfının güçlenmesi), askeri ve teknolojik
sebepler (ateşli silahlar, yeni gemi türleri) ana hatlarıyla açıklanır.”[8]

LAİKLİK “ATEİZM”, LAİKLER “ATEİST”,
OLARAK GÖSTERİLİYOR

Müfredatı yazanlar açısından laiklik ve sekülerizm
arasında fark yoktur. Laiklik ile sekülerizmin uygulamada farklı olsa da
ikisinin de “dini büyük ölçüde devre dışı bırakmak” hususunda
buluştukları vurgulanarak laikliğin din karşıtı olduğu söylenmektedir. Anadolu
İmam Hatip Liseleri 12. sınıf “Akaid ve Kelam” ders kitabında
“inkârcı akımlar”ın “hümanizm ve sekülarizm temelleri üzerinde
yükselmekte”[9] olduğu belirtilmektedir. Dahası laiklik ile eş tuttukları
sekülerizmin “dinsizlik” olduğunu ima etmişlerdir:

“Sekülarizm her ne kadar ilk bakışta din karşıtlığı
olarak görülmeyebilirse de yönelimleri itibariyle dini önemsememe, hayatı
yaşarken dine referans ve gönderme yapmama anlayışı sebebiyle dinden uzaklaşma
sonucu doğurmaktadır.”[10]

Laik insanlar “ateist” sayılarak hedef
gösterilmekte ve siyasette, hukukta, ekonomide, vb yönetim işlerinin dince
yönlendirilmemesi dayalı laik düzene açıkça karşı çıkılmaktadır:

“Seküler olduğunu söyleyen insanlar her ne kadar
ateist olmadıklarını ve bir yaratıcıya inandıklarını belirtseler de bu âdeta
Tanrı’yı göklerde kabul edip, yeryüzüne indirmemek ve Tanrı’ya “sen bizim
işlerimize karışma” demekle aynı kapıya çıkmaktadır. Bir yönüyle de bu
uygulama dini vicdanlara hapsetmenin, salt inanca indirgemenin, siyasette,
hukukta, sanatta, ekonomide dine yer vermemenin bir başka şeklidir. Laiklikte
de sekülarizmde de siyasî ve toplumsal hayat düzenlenirken Allah’ı, vahyi,
kutsalı dikkate almamak esastır.”[11]

LAİKLİK DİN VE DÜNYA İŞLERİNİN AYRILIĞIDIR

MEB laikliği doğru şekilde, “egemenliğin kaynağının
ilâhîliğini yitirmesini, politik iktidarın meşruiyetinin, ilâhî değil de,
dünyevî bir temele dayanması”[12] olarak tanımlamaktadır. Ama yukarıda
gösterdiğimiz gibi aslında tanım “egemenliğin millete dayandığı”
Cumhuriyet düzenine itiraz etmek için verilmektedir.

Laiklik din ve dünya işlerinin ayrı olmasıdır. Bu önemli,
zira kimi laiklik savunucuları laikliği “din ve devlet işleri
ayrılığı” ile sınırlıyorlar. Atatürk döneminde “din ve dünya
işlerinin ayrılığı” olarak tanımlanıyordu.[13]

PEKİ SEKÜLERİZM NEDİR?

Üzerinde tanım birliğine varılmasa da laiklik, halkın
derslerde öğrendiği, konuşmasında geçirdiği bir kavramdır. Sekülerizm,
sekülerlik kavramları ise son yıllarda özellikle de aydınlarımız arasında
kullanılmaktadır. Peki nedir bu sekülerizm?

Sekülerizm “toplumun din temelinde şekillenmesi
yönünde devlet müdahalesinin, denetiminin kaldırılması” olarak
bilinmektedir. Böyle durumda toplumun kendi içinde dengesini bulacağı
savunuluyor. Uygulamada ise din adına konuşan tarikat liderlerinin ifadeleri
toplumu daha hoşgörülü noktaya götürmüyor.

Mustafa Solak – Tarihçi-yazar

Odatv.com

[1]http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs/manset/3969/ideolojik-kaygilarin-uzaginda-pedagojik-ilkeler-isiginda-yeni-bir-mufredat,
s.13.

[2] Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim
Programı (4-8; 9-12), s.73.

[3] Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi
Taslak Öğretim Programı, s.13.

[4] Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi
Öğretim Programı, s.20.

[5] Anadolu İmam Hatip Meslek Lisesi Taslak Öğretim
Programları, s.104.

[6] MEB Anadolu İmam Hatip Meslek Lisesi Öğretim
Programları, s.74.

[7] Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi
Öğretim Programı, s.20.

[8] Ortaöğrenim 9-11. Sınıf Tarih Öğretim Programı, s.43.

[9] U. Murat Kılavuz, Nihat Morgül, Veli Karataş, Eba
Müslim Yaşaroğlu, Ed. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu İmam Hatip Liseleri Akaid ve
Kelam 12, T.C. MEB Yayınları, Ankara, 2015, s.99.

[10] Age, s.72.

[11] Aynı yer.

[12] Age, s.73.


[13] Mustafa Solak, Laikliği Doğru Anlamak, Kaynak
Yayınları, İstanbul, 2017, s.65.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet