Eğitimde acı tablo : 2 milyon 42 bin genç
okulu bıraktı


Bahçeşehir Üniversitesi
Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) yaptığı araştırmanın
sonuçlarına göre, Türkiye’de 15-19 yaş arası 2 milyon 42 bin genç, eğitimini
çeşitli nedenlerden dolayı yarıda bıraktı. Gençler gerekçe olarak umutlarının
kırık olduğu ve ev işleriyle meşgul olmalarını sundu. Türkiye genelinde en az
850 bin gencin eğitimine devam etmediği ve işgücüne katılamadığı belirtildi.


Bahçeşehir si Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar
Merkezi’nden (), Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma
Görevlisi Selin Köksal tarafından hazırlanan, “15-19 Yaş Arasındaki 850
Bin Genç Ne İşgücünde Ne de” başlıklı araştırma notu yayımlandı.


Hanehalkı İşgücü Anketi verileri
kullanılarak hazırlanan araştırma notunda, Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki
gençlerin eğitim durumları değerlendirildiği belirtilen http://img3.mynet.com/1x1/grey.gif


Betam notunda,
“Buna göre 2015 yılında yaklaşık üç gençten biri başka bir deyişle 2
milyon 43 bin genç eğitime devam etmiyor. Okula devam etmeyen gençlerin
yaklaşık yüzde 71.4’ü en fazla ilköğretim mezun. Eğitim hayatını bırakmış
gençlerin azımsanmayacak bir kısmı işgücü piyasasına da giremiyor; 850 binden
fazla genç ise ne eğitimine devam ediyor ne de işgücü piyasasında bulunuyor. Ne
eğitimde ne de işgücünde olan gençlerin yüzde 72’sini kadınlar
oluşturuyor” denildi.


2
MİLYON 42 BİN GENÇ EĞİTİME DEVAM ETMİYOR


Türkiye’de toplam nüfusun yaklaşık dörtte
birinin 15-29 yaş arasında, yüzde 8.3’ünün de 15-19 yaş arasında olduğuna
işaret edilen Betam notunda, “Genç nüfusun görece yoğun olması ekonomik
dönüşümler için önemli bir fırsattır. Zira emek verimliliği gençlerin beşeri
sermaye birikimlerine paralel olarak artacaktır. Dolayısıyla gençlerin beşeri
sermaye stokları ekonomik büyüme ve kalkınma açısından göz ardı edilemeyecek
kadar değerlidir” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:


“Bu araştırma notunda, TÜİK tarafından
yayınlanan 2014 ve 2015 yılları Hanehalkı İşgücü Anketleri (HİA) mikro veri
setleri kullanılarak 15-19 yaş grubundaki gençlerin beşeri sermayesinin
temelini oluşturan eğitim durumları incelendi. HİA’da hanedeki bireylere bir
eğitim kurumuna devam edip etmedikleri ve en son bitirdikleri eğitim kurumu
soruldu. Dolayısıyla bireyler eğitim kurumlarına kayıtlı olma durumlarını
değil, eğitim kurumuna devam etme durumlarını beyan ediyor. Buna karşılık Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistikleri http://img3.mynet.com/1x1/grey.gif


eğitim kurumlarına
kayıtlı olma durumunu takip etmektedir. Soruların yapısı nedeniyle HİA
istatistikleri ile MEB istatistiklerinin farklı kavramları ölçtüğü dikkate
alınmalıdır.”


EĞİTİME
DEVAM ETMEYENLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 60’I İLKÖĞRETİM MEZUNU


Halihazırda bir eğitim kurumuna devam
etmediğini belirten gençlerin tekrar örgün eğitim sistemine dönerken çeşitli
zorluklarla karşılaştığı da vurgulanan notta, “Dolayısıyla okula gitmeyen
gençlerin eğitim seviyesi hem kendi beşeri sermayeleri hem de genel olarak
işgücü verimliliği açısından önemlidir” denildi ve şu konuların altı
çizildi:


– 15-19 yaş arasında eğitime devam etmeyen
239 bin genç kadın ve 132 bin genç erkek (toplam 371 bin genç) herhangi bir
okuldan mezundan olmadığını belirtti.– Herhangi bir okuldan mezun olmayan gençlerin sayısı 2014 yılına göre 25 bin
azalsa da, eğitime devam etmeyen gençlerin içindeki payı yüzde 18.2 ile sabit
kaldı.– İlköğretim eğitimini tamamladığını söyleyen ise 492 bin genç kadın, 594 bin
genç erkek (toplam 1 milyon 86 bin genç) bulunuyor.– Dolayısıyla 15-19 yaş aralığında eğitimine devam etmeyenlerin yüzde 71.4’ü,
başka bir deyişle yaklaşık 1.5 milyon genç en fazla ilköğretim mezunu olarak
eğitimi bıraktı.– Yine aynı yaş grubunda toplam 326 bin genç genel lise, 243 bin genç ise
meslek ya da teknik lise mezunudur.– Bu yaş grubundaki gençlerin sadece yüzde 0.2’si (yaklaşık 4 bin 700 genç)
yüksekokul ya da üzerini tamamladığını söyledi.– Yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesini tamamlama oranı genç kadınlarda (yüzde
0.4) genç erkeklere (yüzde 0.1) oranla daha yüksektir.


850
BİNDEN FAZLA GENÇ NE EĞİTİMDE NE DE İŞGÜCÜNDE


“Toplumsal cinsiyet ayrımında
incelendiğinde 613 bin genç kadının ve 245 bin genç erkeğin ne işgücüne
katıldığı ne de eğitimine devam ettiği görülüyor” denilen Betam notunda,
“Ancak yine de ne eğitimde ne de işgücünde olmama sorunu genç kadınlar
için daha ciddi boyuttadır” denildi ve şöyle açıklandı:


– İşgücünde olmayan ve okula devam eden genç
erkeklerin oranı yüzde 54.7’den yüzde 54.9’a sınırlı bir artış gösterdi.– Buna karşılık, işgücünde olan ve okula kayıtlı olmayan genç erkeklerin payı
ise yüzde 22.5’ten yüzde 20.5’e geriledi.– Bu durum genç erkeklerin eğitimlerine devam oranının artmasını doğruluyor.– Hem eğitimde hem de işgücünde olan genç erkeklerin oranı ise geçen seneye
göre 1.7 puan arttı.– Aynı durumdaki genç kadınların payı da 1.0 puan arttı.– Hem işgücünde hem okulda olan genç kadınların oranındaki artış, mesleki ve
teknik liselere devam eden genç kadınların oranındaki artış sebebiyle
gerçekleşmiş olabilir.– 2015 yılında 15-19 yaş arasında ne okulda ne de işgücünde olan gençlerin
oranı yüzde 13.6 olarak hesaplandı.


GENÇ
KADINLAR EV İŞLERİ İLE MEŞGUL OLDUĞU İÇİN İŞ ARAMIYOR


Erkeklerin yüzde 30.4’ü daha önce çok iş
aradığını ancak bulamadığını veya yeteneklerine uygun bir iş olmadığını
düşündükleri için iş aramaktan vazgeçtiklerini, yani umudu kırık olduklarını
belirttikleri vurgulanan Betam notunda, “Kadınlar arasında ümidi kırık
olanların oranı ise genç erkeklere göre yüzde 3.1 ile çok düşük. Umudu olmadığı
için iş aramaktan vazgeçmiş yaklaşık 75 bin genç erkek, 18 bin genç kadın bulunuyor”
denildi ve eklendi:


“Umudu kırık genç erkeklerin yüzde
88.4’ü, genç kadınların ise yüzde 86.7’si en fazla ilköğretim seviyesini
tamamladı. Buna göre, düşük eğitim seviyesine sahip olmak, gençlerin işgücü
piyasasına katılmaya dair motivasyonlarını da düşürmektedir. Sonuç olarak,
eğitim çağındaki gençlerin örgün eğitime dönmelerini kolaylaştıracak
politikalar kadar gençlerin işgücü piyasasına uyumlarını destekleyecek
eğitimlerin sağlanması ve işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak
politikaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.”


EĞİTİME
DEVAM ORANLARINDAKİ BÖLGESEL UÇURUMLAR


Hemen her istatistikte olduğu gibi okula
devam oranlarında da Türkiye’deki bölgeler arasında büyük farklılıklar
bulunduğu vurgulanan Betam notunda, bu durum şöyle anlatıldı:– 2015 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde eğitime devam etme oranı yüzde
53.6’da iken Batı Anadolu’da bu oran yüzde 76.3’e ulaştı.– Diğer bir deyişle, Doğu bölgelerindeki gençlerin yarısından biraz fazlası
okula devam ediyor iken Batı bölgelerinde her dört çocuktan üçünün okula devam
ettiği görülmektedir.– Doğu Karadeniz bölgesi eğitime devam açısından en başarılı bölge sayılabilir.
Bu bölgede yaşayan gençlerin yüzde 77’si eğitimine devam ettiklerini
söylemektedir.