ÖZEL BÜRO NOTU : ÜYELERİMİZ VE BİZİ TAKİP EDENLER ARASINDA Türk hukukçu Kemal Gürpınar AĞABEYİMİZİ TANIYANLAR VARSA ONA
LÜTFEN ÖZEL BÜRO EKİBİNİN PAMUK ELLERİNDEN ÖPTÜĞÜMÜZÜ İLETSİN. BİZ BU AĞABEYLERİMİZ
SAYESİNDE BU KADAR OLUMSUZLUĞA RAĞMEN DAĞILMADIK, ONLARIN BU CESARETLERİ VE
YÜREKLERİ İLE DE DAĞILMAYIZ EVELALLAH. ONLAR BİZİM İLHAM KAYNAĞIMIZ.
 

İKTİDAR HÜKÜMETİNİN YAPMADIĞINI LONDRADA YAŞAYAN
HUKUK
ÇU BİR AĞABEYİMİZ YAPTI !!!!
Yunanistan’ın işgal ettiği Türkiyeye ait Ege
adalar
ının tahliyesi
i
çin BMe HUKUK
YOLLARINI KULLANARAK BAŞVURDU
 

KAYNAK : http://nacikaptan.com/?p=72962
31, 2019 by Nacikaptan 

NOT : Paylaşan sayın Lale Gürman’a
teşekkür ederim.
dikGAZETE.com / 03 Ağustos 2018 Cuma
Egede Yunan
oyununu bozan T
ürk!
Yunanistan
a adaların tahliyesi için Nota verdi!
İngiltere
de yaşayan Türk hukukçu Kemal Gürpınar, Ege Denizi ve adalarda Yunan oyununu bozmak
amac
ıyla Yunanistana adaları tahliye
etmesi i
çin nota
verdi!


İngilterede yaşayan Kemal Gürpınar, Yunanistana adaları terketmesi için nota
verdi. Yunanistan
’ın Türkiyeye ait işgal ettiği Ege
adalar
ındaki gayri meşru varlığını sözde Olumsuz Sahiplenme (adverse possession) kuralını işleterek sahiplenme oyununu; Londrada yaşayan Kemal
G
ürpınar bozdu.
Londra
da kurulu bulunan Kemal Howard Gurpınar &
Co
adlı uluslararası arabuluculuk kurumu
ile hukuki alanda faaliyet gösteren Gürpınar, Yunanistan tarafından haksız ve
hukuksuz olarak işgal edilen adaların derhal Türkiye Cumhuriyeti Devletine
terkedilmesi gerektiğini belirtti.


BU NOTA İLE YUNANLILARIN OLUMSUZ SAHİPLENME OYUNU DA BOZULDU


Gürpınar, Yunanistana Nota vermesinin nedeni ise şöyle açıklıyor; “’Birleşmiş Milletler
Antla
şması’ BM Teşkilatına
uluslararas
ı anlaşmazlıklara
hakemlik ve hukuki antla
şmalar
(Madde 33)
çerçevesinde barışçıl çözümler bulma
ve uluslararası hukukun gelişimini ve tedvinini destekleme (Madde 13) görevi
vermiştir. Yıllar boyunca, Birleşmiş Milletler 500
den fazla çok taraflı anlaşmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.


Söz konusu anlaşmalar ülkeler arasında geniş
ortak yaklaşıma işaret etmekte ve anlaşmaları ihlal eden ülkelere yasal
kısıtlamalar getirebilmektedir. Yunanistan
’ın Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletine ait adaları oldu bittiyle işgal ederek
bir t
ür adverse
possession
la olumsuz sahiplenme teşebbüsü, Birleşmiş Milletlerin görev alanına
girmektedir. Benim verdi
ğim nota,
Yunanl
ıların ‘olumsuz sahiplenme de 12 yıl süresini de hukuki olarak bozmuştur. Olumsuz Sahiplenmedeki herhangi bir mülkiyetin, 12 yıl dolduktan
sonra herhangi bir
şekilde karşı çıkılmadığı takdirde
sahiplenenin lehine sonuçlandığı biliniyor.


NOTA SADECE YUNANİSTAN
SAVUNMA BAKANLI
ĞINA DEĞİL,


BM VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA DA İLETİLDİ…


Neden böyle yaptığını ise Gürpınar şöyle
açıkladı:
Ben Notayı sadece Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine vermedim. Avrupa Birliği Parlamentosu
Başkanlığın ve Yunanistan Savunma Bakanlığına da verdim. Amacım
‘3. Dünya Savaşı’nın önüne geçmektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanlığı’ndan 3. Dünya savaşının önlenmesini istedim. Ancak Yunanistan Savunma
Bakanlığı
na Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine ait işgal ettiği adaları bir an önce boşaltmasını, bu adalardaki asker ve sivilleri tahliye
istemesini istedim.


EGE DENİZİNDE YUNANİSTANIN İŞGAL ETTİĞİ 18 ADA…


Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırının
henüz bir anlaşmayla belirlenmemiş olmasına rağmen Yunanistan
’ın Ege Denizinde bulunan
18 aday
ı
uluslararas
ı anlaşmalara aykırı olarak işgal ettiğine ve askeri tahkimatta bulunduğuna işaret eden Gürpınar,
Yunanistan
’ın işgal ettiği 17 adayı ise şöyle sıraladı:


Koyun,
Hurşit, Formoz, Eşek, Nergizcik, Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar,
Koçbaba, Ardacık, Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi, Koufonisi, Venedik
kayalıkları
.


Ege Denizinde
Yunanistan tarafından işgal edilen 18
inci ada,
Marathi Adas
ı’nın, 1933te Türk Hükümetince Milletler Cemiyetine başvuruda
bulunularak
Türk Adası” olarak ve
ismen tescil ettirildi
ğinin de
ortaya
çıkmış olduğunu
belirten G
ürpınar, bu konuda şunları kaydetti:


Oysa şu
anda, hem Türkiye hem de Yunanistan karasularının Ege Denizi
ndeki genişliği 6 deniz milidir. Türkiyenin ve
Yunanistan
’ın Ege
Denizi
ndeki sahillerinin coğrafi konumu birbiri ile yan yana ve aynı zamanda karşı karşıyadır, bu da
bir s
ınırlandırmayı gerekli
kılmaktadır. Deniz alanlarının kesiştiği ya da bir noktada birleştiği
yerlerdeki yakın ya da karşıt konumlar arasında bulunan deniz alanları
sınırlarının anlaşmayla belirlenmesi gerekliliği uluslararası hukukun temel bir
kuralıdır.


YUNANİSTAN ULUSLARARASI ANLAŞMALARI YOK SAYDI…


Yunanistan’ın sebep olduğu Ege
sorunlar
ının başında 1923
Lozan Antla
şması, 1947 Paris Antlaşması ve konuya
ili
şkin diğer
uluslararas
ı belgeler çerçevesinde Doğu Ege Adaları’nın silahsızlandırılmış statüsü gelmektedir diyen Gürpınar, Yunanistan bu anlaşmaları hiçe sayarak işgal ettiği adaları
silahlandırmaktadır
dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun Türkiye ile Yunanistan arasında Egede
birbirleriyle ba
ğlantılı bir dizi
sorun bulundu
ğunu
vurgulam
ış olduğuna da dikkat çeken Gürpınar, Bakan Çavuşoğlunun söylediklerini de Egede bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile
Yunanistan aras
ında geçerli bir uluslararası anlaşmayla
tespit edilmi
ş deniz sınırlarının
bulunmamas
ı da bu
sorunlar aras
ında yer
almaktad
ır diye hatırlattı.


YUNANİSTAN KARASULARININ 12 MİLE ÇIKARILMASI
MESELES
İ…


EGEDE KITA
SAHANLI
ĞI SINIRLARI
HEN
ÜZ BELİRLENMEDİ…


Yıllardır Türkiyenin çeşitli karşı çıkışlarına rağmen sürdürülen
Yunanistan Karasular
ının 12 deniz miline çıkarılması tartışmasına da değinen Gürpınar, bunun sonucunda Ege
Denizi
ndeki çıkar
dengelerinin de T
ürkiye
aleyhine orant
ısız bir şekilde değişeceğini vurguladı. Gürpınar bu
konuda
şunları ifade etti: “Şu anda,
sahip oldu
ğu birçok ada sebebiyle, Yunanistan’ın karasuları Ege Denizinin yüzde 40’ını oluşturmaktadır.


Karasularının 12 deniz miline çıkarılması
durumunda bu oran yüzde 70
e yükselmektedir. Bu durumda açık deniz büyüklüğü yüzde 51den yüzde 19a düşerken, Türkiyenin karasuları da Ege
Denizi
nin yüzde 10undan daha az kalmaktadır. Egede Türkiye ve
Yunanistan
a ait kıta sahanlığının sınırları henüz belirlenmemiştir. Şu anda ne Türkiye ne de
Yunanistan Ege
de 6 deniz
mili mesafesindeki karasular
ının ötesinde, sınırlandırılmış bir deniz yetki alanına sahip değildir.


Dışişleri Kaynaklarının belirtiğine göre Egeye ilişkin bir başka temel sorun, bazı coğrafi
formasyonlar
ın yasal
stat
üsüne ilişkindir. Ege sorunlarının dördüncüsü,
Yunanistan
’ın
uluslararas
ı hukuka aykırı olarak
ulusal hava sahas
ının 10 deniz mili genişliğinde olduğunu iddia etmesi ve Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR)
sorumluluğunu istismar etmesidir. Ege sorunlarının beşinci kategorisi Arama
Kurtarma (SAR) Faaliyetleriyle ilgilidir. Türkiye tüm sorunların bir bütün
olarak ele alınması gerektiğine inanmaktadır ve Ege sorunlarının Uluslararası
Hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çalışmaktadır.


BİR SONRAKİ AŞAMA ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ…


Bir sonraki aşamada konuyu Londra Uluslararası
Tahkim Mahkemesi
ne (LCIA)
ta
şıyacağını belirten Gürpınar; bu mahkemenin herhangi bir yaptırımının
olup olmayacağı şeklindeki soruyu ise Yunanistan ve Türkiye
nin de bağlı olduğu anlaşma ile bu mahkemenin kararlarının uygulandığını
belirterek, LCIA
nın, milletlerarası bir tahkim
kurumu oldu
ğunun altını çizdi. Kendisinin kamuoyunda Turancı Lider olarak
tanındığını belirten Kemal Gürpınar, amaçlarının Türk Hükümeti ve devlet
politikaları dahilinde kan dökülmeden adaların Yunanistan işgalinden kurtarmak
olduğunu söylüyor.


KEMAL GÜRPINAR KİMDİR


1944 Kıbrıs doğumlu Avustralya vatandaşı.
Kamuoyunda
Turancı lider olarak
biliniyor. Uzun y
ıllar
Avustralya
da hakimlik
yapan G
ürpınar’ın halen
Londra
da hukuk bürosu var. Birçok ülke adına
uluslararas
ı
arabuluculuk stat
üsüne sahip ve bu konumunun uluslararası kurumlarca tanınırlığı var. Gürpınar
Avustralya
da yaşadığı dönemde Avustralya Türk toplumunun ve diğer Türk soylu
toplumlar
ın başkanlığını yapmış.
Uluslararas
ı hukuk
uzman
ı. İşte bu Kemal
G
ürpınar
Yunanistan
a adaları tahliye etmesi için nota
verdi.
LİNK : https://www.dikgazete.com/ozel-haber/egede-yunan-oyununu-bozan-turk-yunanistana-adalarin-tahliyesi-h362658.html