• SEMPOZYUM DUYURUSU : Osmanlı Medreseleri Sempozyumu (Eğitim-Yönetim ve Finans) /// Sakarya /// 11-12 Mayıs 2017
  • Yayın Tarihi : 15 Aralık 2016 Perşembe
  • Kategori : DUYURULAR


SEMPOZYUM LİNKİ : http://www.osmanlimedreselerisempozyumu.com/

Osmanlı Medreseleri Sempozyumu (Eğitim-Yönetim ve Finans) /// Sakarya /// 11-12 Mayıs 2017

Türk-İslam eğitim tarihinin en önemli eğitim kurumlarının başında gelen medreseler, kendine özgü yapısı ve işlevi ile İslam düşüncesi ve medeniyetinin şekillenmesinde büyük işlevler görmüşlerdir. İslam düşüncesi ve mantığı ile şekillenmiş ve İslam kültür mirasının en önemli taşıyıcı ve aktarcılarından olan biri medreseler, ilk teşekküllerinden itibaren eğitim faaliyetlerinin icra edildiği fonksiyonel bir kurum olmuştur. Özellikle medeniyetler beşiği kabul edilen bir coğrafyada uzun bir müddet hüküm sürmüş olan Osmanlı Devletinde medreseler canlı ilim merkezleri haline dönüşmüş ve bürokraside ve ilim hayatında önemli faaliyetler icra etmiş olan şahsiyetlerin yetişmesi yanında toplumun eğitimle ilgili ihtiyaçlarına da cevap vermiştir.

Büyük oranda Selçuklu döneminde kurumsallaşan medrese geleneği, Osmanlı döneminde daha da geliştirilmiş ve fethedilen yeni birçok yerde medreselerin açılmasına önem verilmiştir. Osmanlı sultanları ve devlet adamlarının daha kuruluş yıllarından itibaren ilme, ilim adamlarına gösterdiği saygı ve önemin bir yansıması olarak kurdukları medreseler yaygınlaşmış ve kurumsal yapıları ve ilim anlayışları daha da güçlenmiştir. İslam eğitim ve kültür tarihinde birikimsel bir süreç içinde yüzyılımıza kadar devam eden bu eğitim geleneğinin farklı yönlerini incelemeye ve anlamaya çalışmak son derece önemlidir. Kendi döneminin şartları bağlamında fonksiyonel bir işlev gören medreseler, zamanla modern eğitim kurumları karşısında önemini ve işlevini yitirmiş olmakla birlikte, bu uzun süreli geleneğin anlaşılması ve gelecek ile ilgili eğitim felsefesi ve politikalarının kurgulanması açısından incelenmeye değer bir konudur.

Bu sempozyumda, Osmanlı medreselerinin eğitim, finans ve yönetim boyutlarının analiz edilmesi düşünülmektedir. Sempozyum, bu çerçevede medreseler üzerine araştırmacıların dikkatini çekmeyi, bir araştırma alanı olarak medrese geleneğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve bu konuda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek ilmi birikimin oluşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

KONU BAŞLIKLARI

Selçukludan Osmanlıya Medreseler (devamlılıklar-kesintiler)

Ders programları

Ders geçme sistemi, icazetnameler

Eğitim-öğretim yöntemleri

Hoca-talebe ilişkileri

Talebe ve hocaların gündelik hayatları

Kökenleri bakımından medrese müderrisleri

Medrese müderrislerinin yetişme usulleri

Merkez ve taşra medreseleri(nde eğitim -benzerlik ve farklılıklar-)

Medreselerde yönetim ve finans

Vakıflar-medrese ilişkisi

İslam dünyası düşünce geleneğinin buluşma noktası olarak medreseler

Osmanlı medreseleri ve Osmanlı coğrafyası dışındaki İslami eğitim kurumlarının (eğitim-öğretim) karşılaştırması

Osmanlı medreseleri üzerine yazılan tenkit, ıslah vb. Risaleler

Medreselerin sosyal ve kültürel fonksiyonları