• DUYURU : BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ - DÜŞÜNCEDE BİRLİK İÇİN TEMEL İLKELER
  • Yayın Tarihi : 12 Kasım 2017 Pazar
  • Kategori : DUYURULAR


DÜŞÜNCEDE BİRLİK İÇİN TEMEL İLKELER

1. Günümüzde devasa bir bilimsel ve teknolojik değişim dalgası yaşanmaktadır. Tarih, bu tür değişim dönemlerini çok sık sunmaz. Sanayi devrimine denk bir öz taşıyan bu bilişim - iletişim dönemi, azgelişmişliği kırmak için sahip olduğumuz büyük bir tarihsel fırsattır. Tarihin bu özel anlarını kaçırmayışın yolu, bağımsız ve güçlü bir ulusal irade ile atağa kalkmak ve bu atağı engelleyen her türlü bağı kırıp atma cesaretini göstermektir.

2. Bağımsızlık temel ilkedir. Tüm politikalar, küreselleşmenin sömürgeleştirici bağlarını kırmayı ve Türkiye'yi çağın dünya sistemi içinde layık olduğu konuma yükseltmeyi amaçlayacaktır.

3. Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerde, ulusal çıkarları gözeten ve eşitler arası hakça ilişkiler üzerinde yükselen yeni bir dış politika anlayışı benimsenecektir. Çok taraflı ve ikili anlaşmaların, hem ekonomik hem siyasal bağımsızlık ilkesine uygunluğu sağlanacaktır.

4. Cumhuriyet laik, özgürlükçü ve demokratik yaşamın temel zeminidir. Devlet işleri ve kamusal politikalar dinsel inançlardan ayrı tutulacak; bireysel din ve inanç özgürlüğü tam güvence altına alınacaktır.

5. Özgür ve eşitlikçi bir toplumsal yaşam sağlamak üzere sınıfsal ve bölgesel uçurumlara, cinsiyet ayrımcılığına, etnik - kültürel ayrılık ve ayrıcalıklara yer vermeksizin, yurttaşların kendilerini hem ekonomik hem toplumsal alanda özgürce ifade etmeleri ve geliştirmeleri güvence altına alınacaktır.

6. Bağımsızlık, ulusal birlik ve laiklik ilkelerini gerçekleştirmenin yolu, ekonomik ve sosyal alanda hızla uygulanacak eşitlikçi politikalarla kalkınmaktır. Bunun için başlıca zenginliğimiz insan gücümüzdür. Halkın yaratıcı gücünü harekete geçirmek üzere, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilecektir. Kamu hizmetleri, tüm yurttaşlara eşit, nitelikli ve erişilebilir biçimde sunulacaktır.

7. Halk iradesinden uzaklaştırılan, ulusal ve sosyal özellikleri giderek eritilen devletin merkezi kuruluşu ulusal, demokratik, laik bir yapıya kavuşturulacaktır.

8. Ekonomik sistem, ulusal planlamaya dayalı olacaktır. Ulusal planın gerekleri, asıl olarak kamu ekonomisi eliyle güvence altına alınacaktır. Bu çerçevede her sektör için bilim ve teknolojinin ileri tekniklerine dayanan üretken, rekabetçi ve örnek bir KİT sistemi oluşturulacaktır.

9. Kamu kesiminin öncülüğü; bağımsız, hızlı ve eşitlikçi kalkınma hedeflerine yönelmiş sendikalar, odalar, kooperatifler gibi kitle örgütlerinin doğrudan yada dolaylı katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

10. Genç nüfusumuzun ve tüm halkımızın üretken gücünü ve umutlarını örseleyen işsizlik, kamunun ve özel sektörün yatırımcı güçleri ulusal kalkınma için seferber edilerek yaratılan istihdam olanaklarıyla giderilecektir.

11. Bir yandan rant ekonomisi bir yandan da yabancılaşma ile yıkımın eşiğine gelen özel sektör, yatırımcılığı ve verimliliği teşvik eden politikalarla hızlı ve çağdaş bir yenilenme sürecine sokulacaktır.

12. Kamu tarafından yaratılacak büyük ölçekli ve ileri teknolojili örgütlenmelerin öncülüğünde, çiftçiler gerekli kredi, girdi, pazarlama, örgütlenme olanaklarına kavuşturularak üretimde verimlilik artırılacak ve başta pancar, tütün, fındık olmak üzere tarımdaki çöküş sona erdirilecektir.

13. Madenler, ,yer altı ve yerüstü  kaynakları  halkındır; hepsi ulusal varlığımız olarak,korunacak, işletilip değerlendirilecektir.

14. Bankalar ve öbür mali kurumlar, mali piyasalara göre değil üretken sektörlere göre çalışacak biçimde yeniden yapılanacaktır.

15. Yabancı sermaye, ulusal kalkınma hedeflerimize katkısı ölçüsünde kabul edilebilir bir kaynaktır.

16. İç ve dış borç yükü, yeni vadelendirmeler ile hafifletilecek; borçlanmanın başlıca finansman yöntemi olmasına son verilecektir.

17. Kalkınma için gerekli kaynak, adil vergilendirme sistemiyle ve her alanda verimliliğin sağlanmasıyla artırılacaktır.

18. Demokratik bir devlet mekanizmasının kurulması, küresel sermaye için değil yurttaşları için çalışan, kamu hizmeti ilkelerine göre işleyen, işleyişine yurttaşların özgürce katılabildiği, açık, saydam, verimli, adaletli, bir yönetim sistemi yaratmakla olur. Saydamlık ve hesap verilebilirlik adına, devlet ve kurumları üzerinde yerli yada yabancı özel sektör kuruluşlarının denetim mekanizmaları oluşturması ve etkin kamu hizmeti adına devletin piyasa ilkelerine göre çalıştırılması kabul edilemez.

19. Yargıda hızlılık ve adalet, yabancı çevrelerin iddia ettikleri gibi uluslararası tahkim türünden mekanizmalarla değil, iyi ve hakça işleyen bir ulusal yargı sistemi yaratmakla sağlanır.

20. Dış politikada, ulusal çıkarlarımızı koruyacak her türlü güvence sağlanarak, tüm ülkelerle barış içinde yaşama ilkesi esas alınarak, uluslararası ilişkilerin sunduğu dengelerden esnek bir biçimde yararlanılacaktır.

BCP Genel Merkezi