DUYURULAR


AÇIK TASLAK ÖNERİ : TÜM TÜRK-AMERİKAN SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI, TEMSİLCİLERİ, TÜRK-AMERİKAN TOPLULUKLARI VE ÜYELERİNE:
Aşağıda ilk
etapta tanımlanmış olan ON (10) hedef çerçevesinde; 
TÜRK-AMERİKAN
TOPLULUKLARI BİRLEŞMEK ZORUNDADIR…


Cumhuriyet’in 93.ncü Kuruluş Yıldönümü ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün Sonsuz Anısına ithafen…


1/10.  En geniş
yelpazeden ve toplumun her kesitini kapsama alanı içine alacak
a-politik/partilerüstü
(bipartisan) bir platform kurmak ve / veya tüm ilgili taraftarları tek çatı
altında, Türkiye aleynine Regean Dönemi’nde çıkartılmış olan sözde soykırımın
her yıl 24 Nisan’da ABD Başkanı tarafından anılmasına yönelik 22
Nisan 1981
‘deki “kararname”nin tamamen ortadan kaldırılması
amacında birleşmek. Ve bu amaç doğrultusunda, Amerika ve Türkiye boyutunda
çalışacak çok sesli-katılımlı bir Türk-Amerikan Platformu’nu da aktif ve etkin
hale getirmek. 


[Taslak/genişletilmiş
çeviri
]


Özellikle de Amerika’da, yalnızca Ermeni Diaspora’sının talebine
hizmet etmiş ve etmekte olan tek taraflı bu kararnamenin, ABD’de yaşayan her
Türk vatandaşının aleyhine otomatik bir ayrımcılık ve dezavantaj zemini
oluşturmuştur. ABD Başkan ve yönetimi nezdindeki yetkili mercilerce, bu kararın
kaldırılması veya bu kararı; geçersiz kılacak yeni bir karar çıkartılmasını
sağlamada iş ve güç birliği oluşturmak;


1.nci maddenin gerekliliği-aciliyetine ilişkin yorum: Eğer
Lozan Barış Andlaşması‘na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş prensiplerine, özellikle de Amerika bazında sahip çıkmak istiyorsak;
Amerikan yönetimi ve hükümetleri tarafından, tüm Türk-Amerikalılara ve
Türkiye’ye deki tüm vatandaşlarına karşı, “Demoklesin Kılıcı” haline
dönüştürülmüş olan, özellikle de “sözde soykırım”a

ilişkin bölümü,
geçersiz
kılacak yeni bir kararnamenin önerilmesi ve hızla kabul edilmesinin sağlanması
zaruridir.


Mevcut durum, tüm Türk vatandaşları ve özellikle de doğrudan Türk
kökenli-Amerikalılara karşı
sürekli bir tehdit olarak
ayrımcılığı, resmileştirmiş bir kararnamedir.
 
Bu nedenle, “
geçersiz”
kılınması için acilen ne gerekiyorsa o yapılmalıdır.


Bunun kadar eşdeğer önemde,
bir madalyonun iki-yüzü niteliğinde olan diğer bir konu ise Amerikan Dış
İlişkiler Konseyi veya Senato’sunda (bu konuda yetkili karar verme mekanizması
olan birim nezdinde)
Lozan Barış Andlaşması’nın
“tanınması”nın (recognition) gerek Türk-Amerikan toplumunun ortak bir
talebi ve gerekse resmi-hükümetler düzeyinde ki talebi olarak, sağlanmasına
yönelik çalışmak;


Lozan konusunda, “sözde
soykırım” kararnamesinde olduğu gibi hukuki boyutta veya uluslararası
hukuk açısından bir bağlayıcılığı olmayabilir. Bununla birlikte, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ve Amerika’daki tüm Türk kökenli
vatandaşlara, doğuştan gelen kimlik-ve-kültürel haklarına da saygı esasına
dayalı olarak,
Lozan Barış Andlaşması’nın
“tanınması” yönünde yeni Amerikan Başkanı tarafından alınacak bir
karar
, aynı zamanda, taaa 22
Nisan 1981
tarihinden beri gündemde ve
işlemde olan kararnameyi de
etkisiz kılacak bir niteliğe sahip
olacaktır.
 Zaten, iç-içe zincirle
geçmiş bu iki durum, özellikle de Amerikan Dış Politikası nezdinde, Türkiye ve
Türk-Amerikan toplumu aleyhine hedeflenmiş siyasi sonuç olarak
birbirine bağlanmıştır. Bu nedenle, bu iki husustan en azından birisinin
başarılmadığı takdirde, Amerikan hükümetleri tarafından Türkiye ve
Türk-Amerikalılar üzerinde, Ermeni konusu sürekli kullanılmaya devam
edilecektir. Bu çerçevede,
Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti
üzerindeki varolan tehdit ise ağırlaştırılmış kronik bir vak’a olarak bizim,
çocuklarımızın ve torunlarımızın üzerinde de sürdürülmeye devam ettirilecektir.


2/10.

Türk-Amerikalıların
ABD Senatosu ve Dışişleri Konseyi ve/veya ABD Senatosu’dan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi doğuş ve kuruluş belgesi olan 24 Temmuz 1923 Lozan Barış
Andlaşması
‘nın “tanınırlığı”nı resmen sağlamak;
GEREKÇE:
Türk-Amerikalıların
ABD Senatosu ve Dışişleri Konseyi ve/veya ABD Senatosu’dan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi doğuş ve kuruluş belgesi olan 24 Temmuz 1923 Lozan Barış
Andlaşması’
nın, Regean Dönemi’nin 1981’de Türkiye aleyhine çıkartmış olduğu
kararnameyi tersine çevirtmenin de belki en etkin veya tek yolu ve
kanalıdır.  Bu nedenle, Lozan Barış Andlaşması’nın ülkenin insanı ve
egemenlik haklarına da  saygı bazında,  resmen
“tanınmasını” sağlamaktır. (Ref
1/10 – Reagan
döneminde, çoğunlukla fabrikasyon imalatı bazında üretilmiş sahte belgelere
dayanarak, 1981’de Türkiye ve tüm Amerika’da doğmuş ve doğacak Türk kökenli
vatandaşların aleyhine bir kararname çıkartımış iken, ABD Başkanlarından
hiçbirisi Lozan Barış Andlaşması’nı (24 Temmuz 1923) şimdiye kadar resmen
tanımamıştır! Ermeni Lobisi’nin talebi ve elde etmiş olduğu sonuca karşılık,
Türk-Amerikan toplulukları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bugüne
değin ne yapmıştır? Veya NİÇİN somut resmi bir adım atmamıştır! Örneğin,
F.Gülen’in 15 Temmuz’dan sonra Amerika’dan iade talebini, Türk Hükümeti,
ABD’den resmen talep etmeden, Amerikan Hükümeti, bu konudaki tüm gazete
haberler-yorumlar ve hatta Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı
nezdinde kamuya açık veya resmi beyanları da, Amerikan Hükümeti bazında birşey
ifade etmemiştir. Bu örnekten yola çıkarak, ve aynayı kendimize tutarak, bu
konunun Türk Hükümeti veya TBMM tarafından resmen talep edilmesi, gerektiği
kanısındayım. Bu talebin de Türk kamuoyu tarafindan hükümetten/TBMM’den talep
edilmesi gerekir!) 
Daha önemlisi, 1/10 ve 2/10 hedefleri
çerçevesinde, herşeyden önce birinci derecede atılması gereken
en önemli tek
ve temel adım ise Amerika’da yaşayan ve oy verme hakkına sahip olan her
Türk-Amerikan vatandaşını, bu ortak hedeflerden en azından biri üzerinde
birleştirmektir.
Bu amaçta genel kapsamda, Türk-Amerikan toplumu lehine olacak bir
tasarıya destek verecek veya öncülük edecek aday ve/veya politik
partinin desteklenmesi. 
Bu iki
maddeye ilişkin ortak platformda birleşmenin de bu yönde sağlanması, ilk hedef
olarak öngörülmektedir.


3/10.

Ermenilere,
taa erken Osmanlı döneminden itibaren kapılarını açmış olduğu Anadolu
topraklarına yerleşmiş olan Ermenilerin; ilk yerleşim dönemlerinden 1900’lu
yıllara kadar uzanan ve özellikle de 1.nci Dünya Savaşı öncesi, iki farklı
topluluk-din–-
tüm iniş çıkışlara rağmen–– barış
içinde yaşadıkları ve birbirlerini yaşam-kültür olarak etkiledikleri dönemlerin
incelenmesi-gün ışığına çıkartılması ve “
birliktelik
ve barışçıl
” ve karşılıklı saygı anlayışı içinde yaşanmış dönemler
üzerinde araştırmalara yoğunlaşmak.
 Bunun sonucunda da;
bilimsel ve akademik boyutta kitap, uluslararası sergiler, sempozyum-konferans
üretmek hedefli Türk-Ermeni
Sinerji
teması üzerinde çalışmak. Bu çerçevede; iki komşu
ülkeye ve nüfusuna olduğu kadar dünya barışına da katkıda bulunmak
(“Turkish-Armenian
Synergy
” konusunda ilk girişime ilişkin 26 Ekim 2009 tarihli Medya Bültenihttp://www.lightmillennium.org/tasynergy/tas_formed_news_oct26_09.html). 


4/10.

ABD
merkezli kurulması öngörülmüş olan bir TÜRK-KÜTÜPHANE
VE MÜZESİ
( “TLM”, Turkishlibrary.us) ve / veya ATATÜRK NY SANAT
& KÜLTÜR MERKEZİ’nin kurulması, bina alım-program geliştirme ve işletme
amaçlı, bağış kampanyaları düzenlemek ve bu amaçla bir destek grubu kurmak;

Ve / veya Türk-Amerikan toplumu tarafından, hiç bir resmi bağı-kaynağı
olmaksızın kurulacak ve ayrım yapılmaksızın ve programlarının uyumluluğu bazında,
tüm Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları ve/veya kamuya açık kişisel
projeler/programların sunulabileceği – sergiler açılabileceği, kitap
tartışmaları-imza günleri düzenlenebilecek bir TURKISH COMMUNITY HOUSE or
TURKISH PUBLIC HOUSE’un kurulması…


5/10.

Özellikle
New York ve çevresi ve Amerika çapında da olmak üzere, Türk Amerikan Toplumu
temsilcilerinin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların / derneklerin, şemsiye
organizasyonlar ile her alandaki sivil toplum kuruluşlarını; Birleşmiş
Milletler’e üyelik konusunda teşvik edici-bilgilendirici toplantılar yapmak ve
Birleşmiş Milletler bünyesinde de, Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının
aktif ve etkin olmasını sağlamak.
Aynı zamanda, BM’nin 2030
için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyecek – dahil olacak nitelikte
programlara dahil olmalarına yönelik, yol gösterici-teşvik edici olmak;6/10.ABD Dış Politikası’nın Türkiye üzerindeki, Türk halkı ve ülke nüfusunun
çoğunluğunun güvenliğini-yaşamını ve geleceğini tehdit etmiş ve etmekte olan,
100 yılı aşkın tüm DIŞ Politikalarına bir SON VERMESİ ve Türk-Amerikan’ların;
Amerikan yönetiminin Türkiye üzerinde ki tüm dış politika hesaplarında; ÖNCE
İNSANI GELİŞME, HERKESE YAŞAMA GÜVENCESİ VE ORTAK GÜVEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELİŞME VE BARIŞ UNSURUNU 1.nci SIRAYA ALMASI AMAÇ’li; Türk-Amerikan
platformunun ortak bir çalışma yapması. Bunu yer ve koşullar izin verdiği
ölçüde de her düzeyde Amerikan yönetimine iletmesi ve olumlu
değişiklikler-düzenlemeler yapılmasında destek mekanizmalarının kurulması veya
harekete geçirilmesi…


Bu kapsamda, Türk-Amerikan Toplumu, şu anki, yeni dönem Başkan ile
gelecekteki tüm ABD Başkanları’ndan bugün, yarın, yakın ve uzak geleceğe
yönelik olarak; Amerika Birleşik Devletler’inden aşağıdaki genel çerçevede, bir
Dış Politika uygulamasını talep eder:


a)  Amerikan Dış Politikasının,
Türkiye’de “güçlerin ayrılığı” “din ve devlet işlerinin”
ayrımı yerine, birleştirilmiş olmasındaki desteğini geri çekmesi ve Türkiye’de
“güçlerin ayrılığı” ilkesinin ABD Dış Politikası olarak desteklenmesi;


b) Din özgürlüğü adı altında, Türkiye’deki laik eğitim sisteminin
imam hatip okullarına dönüştürülmesini değil, laik eğitim sistemini ABD Dış
Politikası olarak destekleMEMESİ;


c) ABD Dış Politikası teşvik ve desteklerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan itibaren eğitimde kız-erkek çocukların bir arada
okuma-öğrenme-gelişme çerçevesindeki kazanılmış hakların kaybedilmesine GÖZ
YUMMAMASI; ve “din özgürlüğü” adı altında, “erkek
hakimiyetinde” kız-erkek çocuklarının ilk öğrenimden-günlük yaşam ve
meslek hayatına kadar uzanan çizgide, ayrımcılığa destek VERMEMESİ;


d) Sivil ve Kadın Haklarında kazanılmış yasal ve demokratik haklarda,
“din özgürlüğü” veya “din’i gerekler” adına, sosyal ve
toplumsal baskı mekanizmalarını işleten uygulamalarla; geri adımlar atılmasına
DESTEK VERMEMESİ;


e) Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şeria rejimine, İslam Cumhuriyeti’ne
dönüştürülmesini teşvik etmemesi ve desteklememesi; bunun yerine, desteklerin
kazanılmış demokratik hakların korunması kadar, Birleşmiş Milletler Evrensel
İnsan Hakları Beyannamesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
doğrultusunda, bir Dış Politika uygulanması.Yukarıda
tanımlanan kritik noktalardan dolayıdır ki,, ABD Dış Politikası’ndan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri ve ülke genelinde insanın yasal ve hukuki
kanallarla kazanılmış demokratik ve sivil haklarına saygı duyan bir anlayış
talep ediyoruz. Bu çerçevede, ABD Dış Politikasını da; nispı yada etniğe göre
değil (Kürt nüfusuyla sınırlı olmayan), ülke çapında ve genel kapsamda; sürdürülebilir
İNSANİ gelişme ve barış temelinde, ABD, Türkiye ve Ortadoğu
dış politikalarını yeniden gözden geçirmesi ve reform yapması zaruridir.
7/10.


Türkiye
Cumhuriyeti’nin 95.nci Kuruluş Yıldönümü’nü Birleşmiş Milletler bünyesinde
kutlamak.
 Bu amaç doğrultusunda, Türk-Amerikan sivil toplum
kuruluşlarının bir araya gelerek, kapsamlı ve tam günü içeren zengin içerikli
bir program ile kutlanmasını resmi kanallarla da işbirliğiyle sağlamak ve bu
amaçta on çalışmalara başlamak; 
8/10.Anadolu
Uygarlıklarını ve / veya 1000 Yıllık TÜRKLERİN TARİHİ Sergisi ve / veya 1000
Yıllık Türk Kadın Tarihi temalı büyük sergileri, Metropolitan Müzesi’ne (MET)
ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer büyük şehirleri de hedefleyerek
(Chicago
, Los Angeles, Florida vb.), bir yıllık bir sürece yayılacak bu nitelikteki sergilerin
gerçekleşmesi yönünde çalışmak
…. Aynı zamanda, New York
Modern Sanat Müzesi’nde (MoMA) 150 yıllık Modern Türk Sanatını’dan (resim / heykel, heykel,
seramik vb.) seçilecek ve Amerika’da ilk defa Modern Türk Sanatı’nın bir
kesitini sergileyecek nitelikte bir sergi açılmasını sağlamak;
9/10.Türkiye’nin
Birleşmiş Milletler’e Daimi Temsilciliği’nin desteğiyle, Birleşmiş
Milletler’de, Lozan Barış Anlaşması ve / veya “KÜRESEL HEDEFLER VE
ATATÜRK” (Global Göals and Atatürk) ya da “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
HEDEFLERİ VE ATATÜRK” temasında; ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da
işbirliği-desteği çerçevesinde; uluslararası tam günlük bir konferansın
Birleşmiş Milletler bünyesinde, ortaklaşa düzenlenmesi yönünde çalışmak;
10.10.


New
York veya W.DC veya Connecticut veya New Jersey kapsamında, “KÜRESEL
HEDEFLER VE ATATÜRK” veya “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE
ATATÜRK” konusunda, aynı zamanda, bu kez bir üniversite ile ortaklaşa akademik/bilimsel
uluslararası bir konferans düzenlemek.


6/10’a YORUM:

Etkin ve
devam etmekte olan ABD’nin Türkiye üzerindeki yürürlükte olan politikaları
-kanımca-, Türkiye’de genel toplumsal ve sürdürülebilir barışı, insanı ve
ekonomik kalkınma ve güvenceyi gerek ülke kapsama alanında ve gerekse Orta
Doğu’da bir tehdit altında tutmaktadır! Bu politikalar, hiç bir şekilde yerel
insana/yöre/bölge insanı-topluluklara da hizmet etmemiştir. Aksine onların
kendine yeterlilikleri ellerinden alınmıştır. (Ve sanki Türkiye’de ve
Ortadoğu’da bir tek Kürt’ler var! Kürt, Kürt, Kürt hakları-özgürlükle diye
diye, ülke çapında laik ve temel insani hakları güme gitmiştir! Gitmesine de,
“Kürtlerin demokratik hakları” adıyla, “din özgürlüğü”
birleştirilerek, temel ve genel kazanılmış insan ve kadın haklarının esasen
güme gitmesine yol açılmıştır ve adeta desteklerde bu yönde olmuştur!  Ve
bu hiç bir şekilde, tabii bir kaç silah-lobisi/fabrikası, petrol şirketlerinin
Ortadoğu petrol politikaları dışında, Amerikan toplumuna da geniş kapsamlı bir
dönüşü yoktur. Söz konusu Dış politikalar, ISIS’i de doğurmuş olduğu için, bir
bakıma,
ABD Dış Politikası; kendi kendine de bir tehdite dönüşmüştür.


AÇIKLAMA:


1) Bu üçüncü kez güncelleştirilmiş ON MADDELİK TASLAK ÖNERİ METNİ;
ABD’deki nüfusu en düşük olan azınlık göçmen topluluklarından biri olmamıza
rağmen, ABD’deki Türk-Amerikan Toplumu arasında sürekli bir tırmanışta tutulan
gerginlik, topluluğun kendi içindeki ayrımcılık, yıllardır inatla sürdürülen
tuz-buz olma/bölünme-parçalanma politikalarına bir tekki olarak yazılmıştır.
Yukarıdaki tüm metin ve yorumlar; doğrudan kişisel gözlemlere ve kapasiteye
dayanılarak, ortak toplumsal bir metin haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu
metin, bireysel haklar esasına dayalı, ilgili topluluğa açık bir önergedir.
Yazarın sorumlu olduğu “The Light Millennium” ve/veya veya
Işikbinyılı.Org’un bir kampanyası değildir. Taslak 1 ve 2’yi içeren Açık Draft
-3 Teklifi,  Bircan Ünver tarafından, New York’ta 24 Ekim – 9 Kasım 2016
tarihleri arasında yazılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır.


2) İlk taslak 24 Ekim, ikinci taslak, 27 Ekim tarihlerinde Facebook
/ bircan.ünver ve @lightmillennium sayfaları aracılığıyla paylaşılmıştır. Üçüncü
ve 10 Maddelik Taslak ise 9 Kasım 2016 tarihinde, Lightmillennium.Org‘da
yayınlanmış ve ÜRL adresi sosyal medyada paylaşılmıştır.


3) Türkiye’den FEYM Grubundan Orhan Tan Bey’den gelen öneri
doğrultusunda, İngilizce’den Türkçe’ye, orijinal metin genişletilerek,
çevrilmiştir.Yukarıdaki 10
maddelik taslak öneri, orijinal olarak Lightmillennium.Org’da 9 Kasım 2016
tarihinde İngilizce olarak yayınlanmıştır. Metnin Türkçe’ye çevirisinde, taslak
on-madde’ye bağlı kalmakla birlikte, bu metin bire-bir çeviri değildir.


Yazan ve Türkçe’ye genişleterek çeviren:
Bircan Ünver – 24 Ekim – 28 Kasım 2016 


Orijinal Ingilizce taslakhttp://www.lightmillennium.org/turkish-american/open-call-to-the-members-of-the-turkish-american-communities.html


40.nci
ABD Başkanı RONAL REAGAN’IN BAŞKAN OLDUĞU İLK YILIN TAKİP EDEN AYLARINDA, 22
NİSAN 1981
TARİHİNDE, en başta Türk-Amerikalıları savunmasız yargılamaya
mahkum bırakmış ve Türkiye’ye karşı da, uluslararası hukuk dışı bir muameleye,
ABD Başkanlık düzeyinde mahrum bırakılmış olan kararnamenin tüm metnidir, 1/10
ve 2/10’a konu ve hedef olan. Hedef, bu metindeki, “sözde soykırım”a
ilişkin bölümü tümden geçersiz kılacak bir mekanizmada, Türk-Amerikalıların
birleşmesidir. https://www.reaganlibrary.archives.gov/archives/speeches/1981/42281c.htm


*
* * * *


2009 yılı Türk-Ermeni Sinerji girişimlerinden bugüne genel bir
değerlendirme…


Lozan
Barış Andlaşması’nın ABD’den resmen “tanınması” yönündeki ilk çağrıyı
2010 yılında yapmış olduğum dönemde, “ABD taraf değildi ve bu talep,
Türk-Amerikan ilişkilerini zedeler”, içerikte bir yanıt almıştım. O yanıta,
ne o gün ne de bugün katılıyorum. Zira, ABD’den resmen Lozan’ı
“tanımasını” talep etmek, uluslararası hukukta bağlayıcı nitelikte
olan bir “ONAY” “ratify” değildir.


Kaldı
ki, aynı Amerika Birleşmiş Devletleri’nin en üst düzey-zirvedeki, 40.nci
Başkanı, sözde “Ermeni soykırım” iddialarına dayanarak, taa 1981’de
Türkiye aleyhine resmen Amerika Devlet Yönetimi ve Dış politikası çerçevesinde,
bir karar çıkartılmıştır. Bu konuda da her yıl, Ermeni Diyasporası’nın
kampanyalarına “hayır” içerikli, “savunmadan durumundan”
öte gidemeyen hiç bir somut adım ne Türk-Amerikan dernekleri-toplulukları ne de
Türkiye’den resmi düzeyde atılmamıştır.


Eğer
halen 1981’den itibaren mevcut olan ve tüm Türk-Amerikalıları, en başta rendice
edici-küçük düşürücü, hiç bir hukuk kanalıyla da kanıtlanmamış ve 100 yıl
önceki olaylarla mahkum etmiş olan ikinci ülkemizde, bugün suçlanılmaya sessiz
kalınmış ve halen kalınıyorsa, bu çok düşündürücüdür. Aynı zamanda, Türkiye’nin
de çok kötü dış politikalarının bir ürünü ve sonucudur.


Tüm
Lozan’a ilişkin öneriye, ABD “taraf” değildi diyenlere soruyorum:
Kısaca, Amerika, sözde “Ermeni Soykırımı” iddialarında resmen taraf
miydi ki, adiğeçen kararname çıkartılmıştır! Ve her yıl, Ermeni Diyasporası’nın
bir zafer işareti olarak hem Amerika hem de dünya çapında, yüreğimize
saplamakta olduğu hançere karşı, halen yürürlükte olan “1981
kararnamesiyle” Ermeni iddialarının resmen tanınması konusunda ki
yanıtınızı ve duruşunuzu, şahsen merak ediyorum. Bu çerçevede, bugüne değin
Lozan ve talihsiz 1981 kararnamesinin kaldırılması veya onu geçersiz kılacak
yeni bir kararname çıkartılması konusunda, somut bir adım atılmış mıdır? Bu
kapsamda, özellikle de çatı Türk-Amerikan derneklerinin, bu noktadan itibaren
mevcut “savunma” ve “sınıfta kalmış” politikalarını da
artık değiştirmeye ve ortak hedeflerde birleşmeye davet ediyorum.


“Lozan
Barış Andlaşması”nın Amerika tarafından, resmen bir
“Proclamation” ile tanınması yönünde, 2010-2011 yıllarında, özellikle
şimdi olduğu gibi benzer bir yaklaşımla Türk-Amerikan dernekleri başkanlarına
ulaşmış ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflemiştim. O dönemde,
toplumsal yapı ve siyasi ortam izin vermemiş olacak ki, sonuç alamadım! Yine de
o döneme ait yapmış olduğum ve halen Web ortamından ulaşılır olan referansları,
bugünki Açık Taslak Öneri’nin de altyapısını da oluşturduğundan aşağıda
paylaşıyorum. Bununla birlikte, bazı dış yayın organları/sitelerde, 2010
yılında verilmiş olan bazı ireferansların çıkartılmış olduğunu ise bugün
itibariyle, 28 Kasım 2016 günü tespit ettim. O nedenle, aşağıdaki referanslar,
halen aktif ve ulaşılır olanları içermektedir.


KAYNAKLAR


AÇIK
MEKTUP: SAYIN BAŞKAN BARAK OBAMA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (2011, 2013)


http://isikbinyili.org/index.php/say-24/70-ermeni-tasar-s-ayr-mc-l-k-ve-tuerk-amerikal-lara-yoenelik-devam-eden-tehditler


İKİ
UCU KESKİN BIÇAK VE “2023 SENARYOLARI”… 


Ümit
tükendiği andan itibaren kişi ve toplumlar da tükenmiş sayılırlar… 


https://yerelce.wordpress.com/2010/09/07/umit-tukendigi-andan-itibaren-kisi-ve-toplumlar-da-tukenmis-sayilirlar/


Ermeni
Tasarisi – H.Res.252 “Findings” 2.nci Bolum: – 4 Mart 2010 (1.Madde, iddia
edilen zaman dilimi ; 1915 – 1923)


https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-resolution/252/textText of the Armenian Genocide Bill (H.Res.398) (Tasari Tarihi: 11 Kasim 1999.
Iddia edilen zaman dilimi: 1915-1923. https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-resolution/398/text


Ermeni
Tasarısı, 4 Mart 2010 ( Türkçe metin )


http://aydinbilgi.blogspot.com/2010/03/ermeni-tasars-turkce-metni.htmlCalifornia Assembly Resolution – Assembly Concurrent Resolution No. 51 (Tasari
Tarihi:23 Nisan 1981. Iddia edilen zaman dilimi: 1915-1918 )


http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.210/current_category.24/affirmation_detail.htmlİngiliz Gizli Belgeleri (orijinal URL adresi bulunamamıştır.) 


http://turkishpaintings.com/index.php?p=112&


5)Kurtlar
Vadisi Pusu: 2023 (Fragman, orijinal URL adresi bulunamamıştır.)“Ermeni Tasarısına’ Karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan Antlaşması
Çerçevesinde, ABD Senatosu Tarafından “Resmen Tanınması’ İçin KampanyaErmeni Tasarısı’na karşın bir kampanya önerisi (orijinal sayfa bulunamamıştır.)


http://www.hyetert.com/?Id=36044&;;DilId=1
 Amerikan Senatosu Türkiye’yi “Resmen Tanısın” Kampanyası?


http://www.haberler.com/amerikan-senatosu-turkiye-yi-resmen-tanisin-2210187-haberi/


The
Forgotten Turks : Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRI…


https://yerelce.wordpress.com/2010/08/30/the-forgotten-turks-open-letter-to-harvey-sicherman-president-of-fpri/Ermeni Tasarısı’na Karşı Kampanya – Campaign Versus to The Armenian Resolution…
(YERELCE, 27 Agustos 2010)


https://yerelce.wordpress.com/2010/08/27/ermeni-tasarisi%E2%80%99na-karsi-kampanya-campaign-versus-to-the-armenian-resolution/


–Ermeni
Tasarısı’na Karşı Kampanya – Campaign Versus to The Armenian Resolution The Forgetten
Turk: Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRIAn Open Letter: Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRI


https://yerelce.wordpress.com/2010/08/30/the-forgotten-turks-open-letter-to-harvey-sicherman-president-of-fpri/Turkish-Armenian Synergy Initiative


http://www.lightmillennium.org/tasynergy/tas_formed_news_oct26_09.html


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir