SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER & ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DIŞ İŞLERİ DOSYASI /// Dr. Oğuz GÖKSU : Dijital Diplomasi, Küresel Algı ve Türkiye*

SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER & ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bu haber 24 Eylül 2020 - 9:45 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


Dr. Oğuz GÖKSU : Dijital
Diplomasi, Küresel Algı ve Türkiye*
 

16 Mar 2020


Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye için
dijital araçların aktif şekilde kullanımı Türkiye’nin kendisini dünyaya
anlatması noktasında kritik öneme sahiptir. Türkiye, imajını restore etmek
üzere küresel algıları değiştirmeyi hedeflemelidir. Bu bağlamda, en kolay ve en
hızlı sonuç alınabilecek yöntem dijital diplomasisinin işlevsel hale
getirilmesidir….


ÖzetGelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye için dijital araçların aktif
şekilde kullanımı Türkiye’nin kendisini dünyaya anlatması noktasında kritik
öneme sahiptir. Türkiye, imajını restore etmek üzere küresel algıları
değiştirmeyi hedeflemelidir. Bu bağlamda, en kolay ve en hızlı sonuç
alınabilecek yöntem dijital diplomasisinin işlevsel hale getirilmesidir.
Dijital mecralardaki en önemli konunun kaynağın güvenilirliği olduğu kabul
edilmektedir. Buna bağlı olarak ülkelerin kendileri hakkındaki en doğru
bilgilerin online ortamlarda dolaşımını sağlayabilmesi için dijital diplomasiyi
stratejik biçimde kullanması gerekmektedir.

 

Çalışmanın amacı, kamu diplomasisi ekseninde dijital diplomasinin dünyadaki ve
Türkiye’deki uygulamalarını mercek altına almaktır. Ülkelerin dijital mecradaki
faaliyetleri araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Çalışmanın
araştırma safhasında, dünyadaki dijital diplomasi faaliyetleri incelenerek
Türkiye’de dijital diplomasi perspektifiyle neler yapıldığı incelenmiştir.
Ayrıca devlet eliyle ve sivil toplum inisiyatifiyle hangi uygulamaların
geliştirildiği irdelenmiştir. Sonuç olarak Türkiye’nin gelecek yıllarda dijital
diplomasiden nasıl faydalanması gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Bu çalışma, dijital diplomasi konusunda ampirik araştırmalar yapılarak dijital
diplomasinin hangi hedef kitlelerde, ne gibi karşılıklara sahip olduğunun
tespit edilmesi gerektiğini göstermiştir. Diğer yandan, dijital kamu
diplomasisi kavramına odaklanılarak bu olgunun kamu diplomasisi zemininde
Türkiye’nin yabancı kamuoylarının algılarını yönetmede bir araç olarak
kullanılması öngörülmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Dijital diplomasi, kamu diplomasisi, Türkiye, küresel algıGirişDiplomasi, Oxford İngilizce sözlüğünde “milletlerarası münasebetlerin
müzakerelerle yürütülmesi; bu münasebetlerin büyükelçi ve elçilerle icrası ve
idaresi metodu; diplomatların işi ve sanatı” şeklinde tanımlanmıştır (Demir,
2012: 7).

 

Dijital diplomasi Türkiye için çok yeni bir kavramdır. 2009 yılında gündeme
gelmeye başlayan kavram zaman içerisinde diplomasi faaliyetlerinde kendine yer
edinmeye başlamıştır. Uzmanların bir kısmına göre kamu diplomasisi pratikleri
ve dijital diplomasi uygulamaları örtüşmemektedir. Ancak bu çalışmadaki bakış
açısı bu iki alanın kesiştiği noktalara odaklanmaktadır. Kamu diplomasisi ile
dijital diplomasinin birbirinden soyutlanamayacağının ve dijital diplomasinin
bizatihi bir kamu diplomasisi çalışması olduğunun altı çizilmelidir. Dijital
diplomasi stratejik bir adım olarak yumuşak güç unsuru olarak
konumlandırılabilir. Kamu diplomasisi eylemlerinin dijital diplomasi alanında
varlığını ortaya koyması, diplomasinin farklı bir yaklaşımı olan kamu
diplomasisinin yeni diplomasi ile entegrasyonunu sağlayacaktır. Online nüfusun
giderek arttığı süreçte kamu diplomasisi gayretleri dijital diplomasi ile
birleştirilmelidir.

 

Çalışmada, “Ülkeler kamu diplomasisi ekseninde dış politikada dijital
diplomasiden nasıl faydalanmaktadır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu çalışma
dijital diplomasi alanındaki çalışmaları değerlendirmiş ve dijital diplomasi
uygulamalarını derlemiştir. Çalışmanın sonuç kısmında kamu diplomasisi
perspektifinde Türkiye’nin dijital diplomasiden nasıl faydalanabileceği
konusunda önerilerde bulunulmuştur. Dijital diplomasinin bir adım ötesine
geçilerek dijital kamu diplomasisi vizyonu geliştirilmelidir.

 

Kamu Diplomasisinin Genel Çerçevesi Kamu diplomasisi kavramı, 1960’larda ilk
kez ifade edildikten sonra ancak 1990’larda diplomatik anlamda sorunların
çözümüne yönelik işlevsel bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır (Varoğlu,
2013: 1). Kamu diplomasisinin hedeflerine bakıldığında, kamuoyu oluşturan tüm
bileşenlerin kapsandığı görülecektir (Bozkır, 2013: 32).

 

Kamu diplomasisin devletlerin halkla ilişkilerinden devletlerin pazarlanmasına
dönüştüğü şeklinde tanımlar da bulunmaktadır (Rasmussen ve Merkelsen, 2012:
812). Ancak bu bakış açılarının yanı sıra “Bir algı yönetimi unsuru olarak kamu
diplomasisi, devletlerin hem ülke içinde hem de dışında izledikleri
politikalara ve savundukları değerlere yönelik kamuoyu oluşturmak noktasında
başvurdukları önemli bir araçtır” çerçevesini çizen perspektifler kamu
diplomasisini tam manasıyla karşılamaktadır (Saraçlı 2014: 273). Kamu
diplomasisi kavramı ilk olarak ortaya çıktığı zamanlardan bugüne kadar önemli
anlam ve uygulama değişimleri yaşamıştır.

 

Kamu diplomasisi dört temel aşamada yürütülmektedir. Birinci aşama farkındalık
yaratmak, ikinci aşama ilgi uyandırmak, üçüncü aşama hedef kitlede kazanılan
taraftarlar yoluyla daha geniş kitleye ulaşmak, dördüncü aşama ise ülke veya
konu lehine eyleme geçilmesini sağlamaktır (Bozkır, 2013: 32-33). Medya,
kültür, film, spor, teknoloji, bilim, sanat, eğitim, yüksek öğrenim, edebiyat,
mimari ve inovasyon kapasitesi kamu diplomasisinin en önemli hazineleridir
(Varoğlu, 2013: 18).

 

Kamu diplomasisi olgusunu Türkiye açısından ele alırken tek boyutlu bir
betimleme yapmak konunun özümsenmesini, Türkiye’nin henüz bakir olan bu
alandaki politikalarının ve örtük mesajlarının ortaya çıkarılmasını engeller.

 

Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç İlişkisiSon dönemlerde hızlı bir şekilde önem kazanan yumuşak güç, kamu diplomasisinin
en önemli araçlarından biridir. Yumuşak güç, etkinin kaynağı olmasına rağmen
sadece ‘etki’ olarak çerçevelenemez. Bir ülkenin yumuşak gücü üç ana unsura
yaslanır; kültüre, siyasal değerlere ve dış politikalara (Nye 2005: 20; Yılmaz
2012: 55). Yumuşak güç, ülkelerin farklı kamuoylarında gündem oluşturma ve
konuların sınırlarını belirlemede başat faktör olması sebebiyle her geçen gün
değer kazanmakta ve devletler bu alana yönelmektedirler.

 

Yumuşak güç, 21. yüzyılda demokratik politikaların en önemli bölümünü
oluşturmakla birlikte, tercihlerini kabul ettirme yeteneği, kültür, siyasal
değerler, meşru görülen politikalar, cazip bir karakter gibi soyut kavramlarla
ilgilidir. Yumuşak güç, insanları ikna etme ve sözlerle onları etki altına
almanın ötesinde, kişileri, blokları, kitleleri ya da ülkeleri kendine çekme
becerisi ve çekicilik arz etmek anlamına gelmektedir. Davranışsal perspektiften
ise, yumuşak güç, çekici güç manasını taşımaktadır. Diğer yandan yumuşak güç,
istediğini zor kullanmadan, silahlı güce veya paraya dayanmadan kendi havzana
getirebilme meziyetidir (Nye, 2005: 15). Bilimsel çalışmalar, edebiyat, eğitim,
sanat, kültür, sinema, ekonomi, turizm gibi alanlarda bir ülke ne kadar çok ülke
ve toplum tarafından beğeniliyorsa, ilgi duyuluyorsa ve araştırılıyorsa yumuşak
güç kapasitesi artıyor anlamına gelmektedir. Bu konuda Avrupa ülkeleri ve ABD
her zaman için cazibe merkezi olmuş ve bu nedenle beyin gücü ve sanatsal
zenginlik bu ülkelerde yerleşik hale gelmiştir (Kalın, 2010). Günümüzde artık
ülkeler sahip oldukları; spor, sanat, bilim, kültür, eğitim, turizm ve benzeri
yumuşak güç unsurları ile başka ülkeleri etkilemekte, bu ülkeler ve onların
toplumları için cazip bir ülke konumuna gelmekte ve bu çerçevede kendi
fikirlerini başka ülkelerde yaymaktadırlar. Ülkeler açısından yeni uluslararası
paradigmada yer alabilmek için kamu diplomasisi kavramının önemini anlamak,
sonuç getiren stratejileri hayata geçirmek ve kendileri için bir ‘ülke markası’
inşa etmek göz ardı edilemez konular haline gelmiştir (Özkan 2014: 3).

 

Ülkelerin yumuşak güç unsurları birer iletişim aracına dönüştürülerek devletler
tarafından yabancı halkların zihninde yer edinmek, farklı ülkelerin kamuoyunda
kendiliğinden gündeme gelmek ve medyada yer almak açısından büyük önem
taşımaktadır.Dijital Diplomasi Nedir?Klasik diplomasinin çalışmalarının internet yoluyla web üzerinden
gerçekleştirilmesi ve bir diyalog oluşturulması dijital diplomasi ile
gerçekleştirilmektedir. Dijital diplomasi, dış politikayla ilgili gelişmelerin
ve sorunların internet yoluyla çözülmesi yöntemi olarak tanımlanabilir. Dijital
diplomasi aynı zamanda sosyal ağlar yoluyla özellikle Twitter ve Facebook başta
olmak üzere yabancı kamuoylarının kalplerinde ve zihinlerinde yer
edinilmesidir. Devletler ya da hükümet dışı organizasyonlar ile yabancı
halklarla dijital araçlar kullanarak iletişime geçilmesi ve onlara bilgi
aktarılması dijital diplomasi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu diplomasi
yöntemi, interaktif bir süreçtir. Olumlu gelişmelerle desteklenmesi ve planlı
biçimde sürdürülmesi doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Dijital diplomasi
hedef kitlelere değil, hedef bireylere hitap etmektedir. Dijital diplomasi,
krizlerin ve risklerin önlenmesini sağlayan bir yöntemdir (Bahcesehir, 2013;
Yenisafak, 2014).

 

Dijital diplomasi, yumuşak güç, veri görselleştirme, dijital diaspora, dijital
kültür diplomasisi ve dijital ülke markalaşması gibi konularla ilgilenmektedir.
Dijital diplomasi, fütürizm, online chat, siber güvenlik gibi kavramları da
bünyesinde barındırmaktadır. Dijital diplomasinin tanımı ve kapsamı konusunda
farklı fikirler bulunmaktadır. ABD’de teknolojiye dayalı internet özgürlüğü
gerektiren, halkın isteklerini önemseyen, siberaktivizmle ilgilenen ve yeni
demokratik diplomasi türü olarak görülmektedir. Birleşik Krallık, klasik
diplomasi sorunlarının internet yoluyla çözülmesi, klasik diplomasinin
internete taşınması halini dijital diplomasi olarak değerlendirmektedir. Diğer
taraftan dijital diplomasi, siyasal aktörlerin iyi niyetli ancak düzensiz
sosyal medya kullanımları kesinlikle dijital diplomasi olarak değerlendirilemez
(Bahcesehir, 2012).

 

Klasik diplomasinin internet ortamına taşınması diplomasiye alternatif bir
yöntem sunmaktadır. Dijital diplomasinin kamu diplomasisi çerçevesinde bir
strateji olarak düşünülmesi ve sistemli hale getirilmesi ülkelerin dijital
ortamlarda efektif bir şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır.

 

Günümüz dünyasında yumuşak gücün en önemli unsurlarının başında teknoloji
gelmektedir. Teknolojinin bir yumuşak güç unsuru olarak kullanılması adına çok
sayıda fırsat doğmuştur (Varoğlu, 2013: 7). Dijital diplomasi de bu eksende
teknolojik dönüşümün bir çıktısı olarak kamu diplomasisi çerçevesinde bir araç
kullanılabilir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER