Büyük Proleter hareketi ya da bilinen adıyla kültür devrimi Çin’de
1966 dan başlayıp fiili olarak Mao’nun ölümüne kadar süregelen devrim
hareketidir. Kültür devrimi ile birlikte Çin’de eskiye dair ne
varsa silinip atılmış ve tarih yok edilmiştir. Eski gelenekler ve alışkanlıklar
tarihe gömülmüş, yakılıp yıkılmıştır.


Stalin döneminin ardından başa gelen Nikita Kruşçev‘in Stalin politikalarını terk etmesi
ve batı dünyasıyla ilişkileri yumuşatması sebebiyle Çin’in ve özellikle Mao’nun
tepkisini almış Rusya, Çin tarafından Marksist-Leninist idealleri terk etmekle
suçlanmıştır. Mao‘ya göre komünist blok, Emperyalist Batı ile arasında
mesafeli bir tavır koymalı ve iletişime diyalog sürecine geçmemelidir.
Rusya’nın bu ılıman hareketi, Çin’de tepkiye sebep olmuş ve bu
sebepten komünist blokta Çin, Rusya ayrımına yol açmıştır. Arnavutluk ve Somali
gibi bazı komünist ülkelerde Çin safında yer alarak Çin’in düşüncesini ve
hareketini desteklemiştir. Komünist blokta yer alan çatlaklar daha sonradan pinpon diplomasisi olarak tarihe geçen Çin-Amerika
yakınlaşmasına da sebep olmuştur.


Nikita Kruşçev‘in
o dönem açıklamaları Çin’de ki muhalif kanadın güçlenmesine sebep olmuştur.
Muhalif Kanat bu yumuşama hareketi benimseyerek Çin’de demokratikleşme
sürecinin artacağına İnandı. Tehlikeyi fark eden ve yavaş yavaş iktidar dışına
çıkarılmaya başlayan Mao Zedong, Rusya’da ki gibi Çin’de bürokratik​
komünizim
olduğunu söyleyerek özellikle gençlere, sömürgeci ve
emperyalist düşüncelerin ürünü olan gelenekler ve tarihin silinmesi gerektiğini
ve liderliğe bağlı kalınmasını ortaya koyan bir açıklama yapmış ve bu sayede
etkisinin azaldığını düşündüğü Çin devrimi ruhunu tekrar canlandırmak
istemiştir.


Bunun üzerine özellikle gençler arasında
ortaya çıkan örgütlenme sonucunda Kızıl Muhafızlar Çin’de terör estirmeye
başladı. Kızıl muhafızların amacı Çin genelinde liderliğin
yanında onun ideallerini ve öğretilerini takip etmek olmuştur. Bu sebepten kültür
Devrimine
ilk olarak okul idarecilerinden başlanmış, bu kişiler
sokaklarda gezdirmeye ve geçmiş günahlarını itiraf ettirmeye zorlanmışlardır.
Daha sonra bölge idarecileri valiler üzerinde etkili hareketler yaşanmaya
başlandı. Yaşanan kültür devrimi ile birlikte içinde her şey yakılıp yıkılmaya
ve tarih silinmeye çalışıldı. Kadim Çin gelenekleri ve tarihi, burjuvazi ve
Emperyalist düşünceler içerdiği gerekçesiyle tamamen yok edilmeye çalışıldı.
Bunun sonucunda Çin’de yönetimdeki muhalif isimler ve Ordu’daki
destekleyicileri temizlenerek Mao yönetimi sağlamlaştırıldı.


Kültür devrimi hem Mao’nun kendi
yönetimini güçlendirmek istemesi, hem de muhalif hareketlerin engellenerek,
bireylerin tek bir ideoloji ve amaç için hizaya çekilmek için kullanılmıştır.
Kültür Devrimi’nde amaçlanan bir Diğer husus da Çin’in kadim tarihini yok
edilerek
halkın kendi tarihini unutmasaydı. Çünkü Çin 50’ye yakın etnik
unsurdan meydana gelmekteydi ve bu unsurların her biri kendi gelenekleri ve
tarihi olan ayrı yapılardaydı. Kültür devrimi ile tüm tarih silinerek
gelenekler unuttururularak halk tekdüze bir düşünceye sevk edilmiştir. Kültür
devrimi, siyasi açıdan Rusya ile ilişkilerin Gorbaçov‘un Sovyetler Parti Genel sekreterliğine
getirilmesine kadar sürmüştür. Çünkü Stalin döneminde Sovyetler, Japon İmparatorluğu’nun
Çini işgali ve Daha sonrasında milliyetçiler ve komünistler arasında yaşanan
iktidar mücadelesi, iç savaş da dahil özellikle silah ve maddi anlamda sürekli
Mai hareketini desteklemiştir. Uzun yürüyüşün ardından komünistlerin iktidara
gelmesiyle Çin’de komünist yönetimin Egemen olması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
kurulmasının ardından Yeni kurulan bu devlet özellikle, Stalin tarafından oldukça desteklenmiştir. Her
açıdan desteklenen Çin Halk Cumhuriyeti Kruşcev‘in başa gelip Stalin politikalarını terk edeceğini söylemesiyle
ayrılıklar yaşamış ve bu durum kültür devrimini başlatan bir süreç olmuştur.
Kültür devrimi ile artan terör hareketleri bazı bölgelerde iç savaşa kadar
giden tehlikeli durumlara yol açtı. 10 yıl kadar süren kültür devrimi
Mao‘nun ölümü ile birlikte sona ermiş olsa da çoğu
tarihçiye göre Hem Çin tarihi silindi hem de bir nesil eğitimsiz ve tarihsiz
olarak büyüyerek kayba uğramıştır.  Kültür devrimi o kadar
acı sonuçlara sebep olmuştur ki bugün Çinliler, Çin Seddi’nin Türklerin geçmesini
engellemek için değil, hayvanların geçmesini engellemek için yapıldığına
inanmaktadır. Ayrıca dünyaya mal olmuş pek çok tarihi kaynağın ve Eser’in
silindiği gibi, dünya tarihinin en önemli yapılarından biri olan ve yeterince
araştırılamayan Uygur bölgesindeki Türk piramitleri ve
içerisindeki mumyalarda, kültür devrimi sebebiyle üzerine Ekin ve Çam ağaçları
dikilerek bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.