2.
Türkiye – Çin Forumu
 “Yeni Dönem Türkiye – Çin İlişkileri: Fırsatlar
ve Riskler” ana teması ile Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve
Çin Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS)
tarafından 22 Mayıs 2017’de İstanbul’da Wish More Otel’de yapılmıştır.

 

Toplantı’ya konuşmacı olarak TASAM adına; TASAM Başkan Danışmanı, Prof Dr.
Sedat Aybar, (İstanbul Aydın Üniversitesi, Çin Araştırmaları Merkezi Müdürü),
Dr. Savaş Biçer (TASAM Başkan Danışmanı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi), Prof
Dr. Sema Kalaycıoğlu (TASAM), Prof Dr. Nilüfer Narlı, (Bahçeşehir
Üniversitesi), CIIS adına Dr. Dong Manyuan (CIIS Başkan Yardımcısı), Dr. Gu
Ning (CIIS Araştırmacı), Dr. Wang Zesheng (CIIS Araştırmacı), Dr. Lıu Li (CIIS
Araştırmacı) ve akademisyenler, iş adamları, medya mensupları, STK temsilcileri
katılmışlardır.

 

Forum’da, “Sektörel ve Finansal Derinleşme”, “Güvenlik ve Savunma Sanayii”,
“Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik”, “Kamu Diplomasisi; Yerel
Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya”, “Devlet Doğasının
Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Çok Boyutlu Güvenlik”, “ASEAN Bölgesi, Şangay
İşbirliği Örgütü vb ve Asya’da Entegrasyon”, “Enerji, Su ve Gıda Güvenliği”,
“Bilim – Teknoloji, Akademi ve Kültür”, “Orta Doğu, Afrika, Güney ve Orta Asya”
konuları konuşulmuştur.

 

Bu çerçevede özetle; iki ülke arasında her alanda işbirliğinin
derinleştirilmesi; Türkiye aleyhine gelişen ticaret açığının kapatılması;
ticaretin Çin tarafınca kolaylaştırılması; vize konusunda kolaylığın
sağlanması; iki ülke halkının birbirini tanıması için turizm, dil, akademisyen
ve öğrenci değişimi; kültürel ve sanatsal faaliyetlerin karşılıklı olarak
artırılması; “Tek Kuşak – Tek Yol” Projesi’nin hayata geçirilmesi için paydaş
ülkelerin birlikte gayret göstermesi; fırsatlar kadar riskleri de öngörerek
yapıcı çalışmalar içinde olunması ve bu projede Türkiye’nin öneminin
farkındalığı; Türkiye – Çin ilişkilerinin askerî ve güvenlik konuları dâhil
olmak üzere her alanda derinleştirilmesi üzerinde durulmuştur.

 

2. Türkiye – Çin Forumu “Yeni Dönem Türkiye – Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler
kapsamında konuşmacılar tarafından vurgulanan konular şunlar olmuştur;

 

1.  Türkiye ile Çin’in tarihlerindeki ortak yönler ile her
iki ülke derin tarihî geçmişe sahiptir ve insanlığın gelişimine büyük katkı
sağlamışlardır. Son yıllarda her iki ülke kalkınma, siyaset, teknoloji ve
kültür alanlarında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir, iki ülke arasında
ortaklık ve işbirliği alanları son derece geniştir.

 

2.  Türkiye, Çin için
oldukça önemli bir güzergâh üzerindedir. Türkiye’nin Avrupa – Asya ve Afrika
ile olan ticari ilişkileri, Çin açısından oldukça önemlidir. Bu durum yapılacak
işbirliğinin kapsamını daha da genişletecektir. Türkiye, enerji açısından da
oldukça ciddi bir potansiyele sahiptir.

 

3.  Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti olumlu
karşılanmıştır. Bu ziyarette çekilen aile fotoğrafı Türk – Çin ilişkileri
açısından olumlu, anlamlı ve önemlidir.

 

4.  Türkiye ve Çin dostluğu
kuvvetlenmektedir. İşbirliği için ciddi bir potansiyel ve ortak çıkarlar söz
konusudur. Her iki ülke için ulusal ekonomilerini güçlendirmek, sürdürülebilir
büyümeyi sağlamak, gündemdeki maddeler olmalıdır. Türkiye’nin 2023-2053 vizyonu
çerçevesinde yol alınmalıdır. Türkiye – Çin işbirliği pek çok farklı ve geniş
alana hitap edebilir.

 

5.  Global terörist
faaliyetler dünyaya zorluk yaşatmaktadır. Saldırılardan korunmak için tek
tarafın mücadelesi önleyici olamamaktadır. Bu durum devam ettikçe uluslararası
güvenlik tehdit altında olacaktır. Ülkeler kendi içlerinde terörü önlemeye
çalışsalar da, sınırları ötesinde fazla etkin olamamaktadırlar. Teröre maruz
kalan ülkelerin mücadele konusunda daha çok kaynağa ihtiyacı bulunmaktadır.
Yapılan hatalar terör örgütlerinin güçlenmesine sebep olmaktadır. Türkiye ile
Çin arasında bu konuda yapılacak işbirlikleri son derece önemlidir. Çin de
Türkiye gibi ne bahane ile olursa olsun, hangi siyasi davaya dayanırsa dayansın
teröre karşıdır. Türkiye ve Çin uluslararası terörizmin mağdurları olarak
birlikte davranmalı ve işbirliği yapmalıdır.

 

6.  Terörizmi önlemek için
yapılan işbirlikleri kapsamında ekonomik derinleşme de sağlanabilir, iki ülke
arasındaki bilgi paylaşımı artırılabilir. Siber güvenlik konusuna da önem
verilmelidir.  Düşünce kuruluşları bu konular üzerinde daha fazla bilgi ve
düşünce paylaşımı yapmalı, ortak bilgi üretimi için girişimde bulunmalıdırlar.

 

7.  Türkiye ile Çin arasında
rekabet değil işbirliği imkanları fazlasıyla bulunmaktadır. Gelişmekte olan
ülkeler açısından bakıldığında Çin, “birlikte yaşama ilkesiyle ilerlemekte”,
dünya ile ilgili sorunlarda barış ve kalıcı çözümler istemektedir.

 

8.  Türkiye’nin hangi
alanlarda Çin ile hangi koordinasyonları sağlayabileceği belirlenmelidir. Çinli
firmalar Türkiye’de bazı alanlarda yatırım yapmaktadır. Bu alanlar
artırılabilir ve derinleşebilir.

 

9.  Türkiye ile Çin arasında
en belirgin sorun alanı dış ticaretteki makasın Çin lehine gittikçe
açılmasıdır. Bu durum ekonomik ve ticari ilişkilerin hükümetler düzeyinde
mercek altına alınması sonucunu doğurmuştur. Ticaretin kaydında
tamamlayıcılıkların belirlenmesi için veri tabanı geliştirilmelidir.
Türkiye’nin yaptığı ithalatın ne kadarının Çin’de üretim yapan Türk
firmalarından geldiği belirlenmelidir.

 

10.  Çok boyutlu şekillenen
dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye – Çin ilişkilerinin ideal bir noktaya
taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede
karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelmesi gerekir. Bunun için de
askerî ve kültürel boyut ayrı bir öneme sahiptir.

 

11.  Çin – Sincan arasındaki
ilişki Türkiye’de bazı kesimler için önem taşımaktadır. Çin, Sincan bölgesine
önemli yatırımlar yapmıştır. Çin’in Sincan bölgesindeki ekonomik atılımların
iyi tanıtılması gerekmektedir.

 

12.  Çin ve Türkiye’nin,
karşılıklı olarak iki ülkenin sorunlarını inceleyerek yeni bir ekonomi
stratejisi belirlemeleri, üçüncü ülkeler için ise alternatif kalkınma modeli
geliştirerek bunun uygulanmasında işbirliği yapmaları önem arz etmektedir.

 

13.  Türkiye ile Çin
arasında ticaret kolaylaştırılmalı, vize konusuna çözüm getirilmelidir.
Güvensizlik konusu aşılmalıdır. Türk ve Çin para birimlerinin ticaret ve diğer
ilişkilerde daha fazla kullanılabilirliği için uygun zemin hazırlanmalıdır.

 

14.  Türkiye’ de 9 tane Çin
kültür merkezi vardır, bu merkezlerle diyaloglar geliştirilebilir. Türk ve Çin
halkı arasında diyalog geliştirilmelidir; projeler üretilmeli, turizm
geliştirilmeli, her iki ülke birbirinin dilini öğrenebilmeli, konuşabilmeli, bu
çabalar için uygun ortam oluşturulmalıdır.

 

15.  Her iki ülkenin haber
kanallarında Batı kaynaklı haberler yerine, ilk kaynaktan doğrudan haberlere
yer verilmeli, iki ülke insanının birbirini daha iyi tanımaları sağlanmalıdır.

 

16.  İki ülke arasında
akademisyen, öğrenci değişimi hızlandırılmalıdır. İki ülke açısından ders
kitapları ve öğrencilere her iki ülkenin birbirine nasıl anlatıldığı gözden
geçirilmeli, bilgiler güncellenmelidir.

 

17.  İki ülke arasında
kültür, sanat ve turizm çalışmaları artırılmalı, halkların birbirini daha iyi
tanıması sağlanmalıdır.

 

18.  “Tek Kuşak – Tek Yol”
Projesi, birçok ülkeye umut olmaya devam etmektedir. Bu proje, bölgede
üzerinden geçtiği şehirleri güncelleyecek, modernleştirecek ve akıllı şehirler
hâline getirecek, çevreye dostane birtakım yatırımlar da sağlayacaktır. Proje
şehirler, yeni hava limanları, hızlı trenler ve deniz taşımacılığını
yükseltecek bir proje olarak önemlidir. Bu bir kalkınma projesidir. “Tek Kuşak-
Tek Yol” projesinde anahtar ortak olan Türkiye’ye de çok fazla getiri
sağlayacaktır.

 

19.  “Tek Kuşak – Tek Yol”
Projesi’nde Türkiye özellikle Batı Bloğunda yer alan bir ülke olması nedeniyle
Çin için oldukça önemli bir partnerdir. İran, Pakistan gibi ülkeler proje için
Türkiye’nin Batı kampının üyesi olmak üzerinden sağlayabileceği türden bir
kaldıraca sahip değillerdir. “Tek Kuşak- Tek Yol”, fırsatlar kadar risk de
barındıran bir projedir. Bunlar arasında risk kaynağı olan Kıbrıs sorunu için
de yeni bir umut olabilir.

 

20.  Proje’nin, Asya – Avrupa
için heyecan verici bir proje olmasıyla birlikte birçok farklı ülkede, farklı
hukuki, iktisadi, sosyo-kültürel ve siyasi yapıları kapsaması; bu alanlara
yönelik çalışmayı, ortak bir dil geliştirilmeyi gerektirmektedir. Proje’nin
büyüklüğü ve birçok ülkeyi kapsaması finans ve kaynak konusunu ön plana
taşımaktadır. Çin’in uzun vadede tek başına kaynak ayırması zor
olabileceğinden, finansman konusunda proje ortaklarının da katkıda bulunması
gerekebilir. Bu konular etrafında nasıl bir finansal yapı içinde, hangi hukuki
yapı içinde çözümler üretilmesi gerektiği ve bu uygulamaların hangi kurumsal
yapı ve sorumluluk alanları içinde çözümleneceği üzerinde çalışılmalıdır.

 

21.  3. Türkiye – Çin
Forumu’nun, 2018 Mayıs ayında Pekin’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.


22
Mayıs 2017, İstanbul