Ömer
ZEYTİNOĞLU
: İKİNCİ
DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ABD’DE JAPON ASILLILARIN MARUZ KALDIĞI ENTERNE
UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZE YANSIMASI
Blog No : 2019 / 29


İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik
Devletleri’nin batısında Pasifik Okyanusu sahilleri boyunca yaşayan Japon
asıllılar, sorgusuz sualsiz enterne edilerek ülkenin değişik bölgelerinde,
toplama kamplarında ikamete mecbur edilmiştir. Enterne edilenlerin sayısı
120.000 olup bunların üçte ikisi Amerika’da doğmuş ve Amerikan vatandaşıdır. Bu
uygulama varını yoğunu elverişsiz koşullar altında elinden çıkararak toplama
kamplarına katılmak zorunda bırakılan Japon toplumu üzerinde travma etkisi
yapmıştır. Her ne kadar bazı Amerikan makamları tarafından aksi iddia edilmeye
çalışılsa da, enterne uygulamasının temelinde ırk ayrımcılığının yattığını
söylemenin doğru bir saptama olduğu kabul edilmelidir.


Bu nedenle olsa gerek, toplama kampları tecrübelerini
yaşamış Japon asıllıların üçüncü kuşaktan yakınları tarafından, enterne olayını
anılarını canlı tutmak, unutulmasını önlemek amacıyla, kamplara yerleştirme
işleminin fiilen başladığı her yıl Mayıs ayının başında bir etkinlik
düzenlenmektedir. 2000 kişinin katıldığı bu yılki etkinlik sırasında, ırk
ayrımına dayandığı için, Başkan Trump’ın izlediği göç politikalarına karşı
eleştiriler yöneltilmiştir. Bu konuda bir konuşma yapan Japon asıllı Amerikalı
Karen Korematsu, toplumun bu gibi uygulamalar karşısında ilgisiz kalmamasını,
aksine haksızlıklara karşı mücadele etmesi gerektiğini belirtmiştir. Diğer
konuşmacılar da, ırk esasına dayalı olarak hiç kimsenin ayırımcılığa maruz
kalmaması gerektiğinin altına çizerek Başkan Trump’ın göç politikasını
eleştirmişlerdir.


Karen Korematsu, 1942 yılında enterne uygulamalarına
riayet etmediği için hapse mahkûm edilen Fred Korematsu’nun kızıdır.


Kısaca özetlemek gerekirse, Pearl Harbor baskını (7
Aralık 1941), Japonya’nın güney doğu Asya bölgesinde giriştiği yoğun askeri
faaliyetler ve çeşitli bölgeleri işgal etmesinin, Amerikan Makamlarının Japon
tehdidini yakından hissetmelerine sebep olduğu, olası bir Japon saldırısında
batı sahillerinde yaşayan Japon asıllıların düşman ile işbirliği yaparak ülkeye
ihanet edebileceği endişesine kapılmalarına yol açtığı ve bunun etkisiyle
enterne kararına vardıkları anlaşılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, askeri
makamlara alınacak önlemler konusunda geniş yetkiler veren Talimat (Executive
Order 9066) Başkan Roosevelt tarafından 19 Şubat 1942 tarihinde imzalanmış,
daha sonra Kongre tarafından onaylanmıştır.


Japon asıllı Amerikan vatandaşı 23 yaşındaki Fred
Korematsu Askeri Makamlar tarafından yayımlanan 34 sayılı emre aykırı hareket
ettiği, askeri bölge olarak belirlenen mevkideki evini terk etmediği için
yargılanmış ve hapse mahkûm edilmiştir. Son aşamada Korematsu kararı Yüksek
Mahkemenin önüne gelmiştir.


Yüksek Mahkemenin Korematsu bağlamında enterne
uygulamalarıyla ilgili olarak Başkan, Kongre ve askeri makamlar tarafından
kullanılan yetkilerin Anayasa’ya uygunluğunu açısından incelemiş ve bunları
Anayasa’ya uygun bularak Korametsu’nun mahkûmiyet kararını onaylanmıştır. Bu
karar verildiği tarihten (Aralık 1944) itibaren eleştiri konusı olmuştur. Bu
eleştirilerde ülkeyi casusluk ve sabotaj faaliyetlerine karşı koruma
endişesinin Japon asıllı Amerikan vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin
önüne geçtiği, Hükümetlerin keyfi uygulamalarına karşı vatandaşları korumayı
amaçlayan Anayasa’da Beşinci Değişiklik’te yer alan, yargı kararı olmadan
kimsenin hayatından, özgürlüğünden, mülkiyet hakkından mahrum edilemeyeceğine
ilişkin temel ilkelerinin ihlal edildiği ileri sürülmüştür.


Korematsu kararı olarak hukuk literatürüne girmiş olan
bu kararı salt Fred Korematsu’nun mahkûmiyet kararının Yüksek Mahkeme tarafından
onaylanması olarak anlamak yanlış olur. Koretmatsu kararı aynı zamanda ülke
güvenliği söz konusu olduğunda hukukun askıya alınabileceğine ilişkin Yüksek
Mahkemenin kararını da ifade etmektedir.


Söz konusu karar bugün de geçerliliğini korumaktadır.
Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararları sonradan düzeltmesine olanak sağlayan bir
uygulama mevcuttur. Ancak bugüne kadar bu yola gitmemiştir. Son dönemde ABD’de
meydana gelen terör olayları üzerine ülkeye yaşayan Müslümanların fişlenmesi
gündeme geldiğinde bunun Yüksek Mahkemenin Korematsu kararına
dayandırılabileceği yolunda görüşler ileri sürülmüştür.


Daha sonraki yıllarda, 1976 yılında ilk defa Başkan
Ford olmak üzere Amerikan Başkanları yaptıkları açıklamalarda enterne
uygulamasının yanlışlığına değinmişler, bunun bir daha tekrarlanmamasının
önemini vurgulamışladır.


* Emekli Büyükelçi