Edirne, fethedildikten
kısa bir süre sonra Osmanlı’nın önemli ticarî ve sanayi merkezlerinden biri
haline geldi. Şehrin nüfusu 16. yüzyılın ikinci yarısında 30.000 civarındaydı.
Müslümanların yanı sıra şehrin sakinleri Hıristiyan, Yahudi ve diğer etnik
unsurlardı. Bu çalışmanın odağını da şehirdeki gayrimüslimler ve bunların
şehirdeki tarımsal, ticarî ve sınaî faaliyetleri oluşturmaktadır. Çalışmanın
ana kaynağı tereke kayıtlarıdır. Bu kayıtlar, Osmanlı toplumunun sosyal,
iktisadi ve kültürel yaşamına ışık tutacak verileri barındırması açısından
önemli kaynaklardır. Terekeler, ölen kişinin kimliği, unvanı, kökeni, medeni
durumu, varsa eş ve çocuklarının sayısı hususunda bilgiler ihtiva eder. Daha da
önemlisi kişinin hayatı boyunca tasarruf ettiği her türlü menkul ve gayrimenkul
malların nitelik, adet ve fiyatlarını; ayrıca varsa borç ve alacaklarını
içerir. Çalışmada, Edirne Şerʽiyye Sicillerinden 35, 37, 39, 40, 41 ve 42
numaralı defterlerden istifade edildi. Defterlerde incelemeye değer görülen 25
gayrimüslime ait tereke kaydı üzerinde değerlendirme yapıldı. Terekelere
kaydedilen menkul ve gayrimenkul mallar üzerinden gayrimüslimlerin servetleri,
geçim kaynakları, kazanç ve birikimlerini hangi eşyalara yatırdıkları ve
meslekleri saptanmaya çalışıldı. Diğer yandan kırsalda tarım ve hayvancılıkla
uğraşan, şehir merkezinde mal üreten veya alım-satım yaptığı tespit edilen
gayrimüslimlerin ekonomik faaliyetleri değerlendirildi.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.