ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK


OSMANLI HİLAFETİ ve ATATÜRK 

Emevi içtihadını savunan bazı köktendinciler sanki başka işleri
yokmuş gibi sürekli Atatürk’e çatar ve onu kötülerler. Üstelik onu dinsiz ilan
ederek İslam düşmanı gösterirler. Atatürk’ün insanlığa, ezilen dünya halklarına
ve İslam dinine yaptığı büyük katkıları görmek yerine, onu kötüleyerek İslamı
savunduğunu sanırlar.
Son söyleyeceklerimizi baştan söyleyelim. Atatürk birkaç yüzyılda
değil bin yılda bir gelen bir dehadır. Ve sadece Türkiye’ye değil, ortadoğu
haklarına ve mazlum uluslara da umut olmuştur. Ama Atatürk’ün çok önemli bir
özelliği daha vardır. O da İslam dinine yaptığı büyük hizmettir. Atatürk ve
TBMM Halifeliği kaldırarak İslamın Sünni inancına çok büyük bir hizmette
bulunmuşlardır. Ne söylemek istediğimizi daha iyi açıklamak için Osmanlı
döneminde bazı kronolojik olaylara kısaca göz atalım.
 

•24 Nisan 1512 : Yavuz Sultan Selim ağabeyleri Korkut ve Ahmet’i,
çocukları ile birlikte öldürerek ve onların cesatlerine basarak tahta çıktı. Çok
sert ve korkusuz olduğu için kendisine Yavuz denir. Trabzon valiliği döneminde
3 sefer Gürcüler üzerine (Yıl 1508), sefer yaptı. 23 Ağustos 1514’de İran Şahı,
Şah İsmail (Hatayii) ile Çaldıran savaşı yaptı ve kazandı. 15 Eylül 1514’de
Tebriz’den Karabağ’a yürüdü, 12 Haziran 1515’de Turnadağ zaferi ile
Dulkadiroğlu beyliğine son verdi. Daha sonra güneye inerek 24 Ağustos 1516’da
Mercidabık savaşı ile Mısırı aldı. 19 Eylül 1516’de Hama’yı, 21 Eylül 1516’da
Humus’u, 27 Eylül 1516’da Şam’ı, 30 Aralık 1516’da Kudüs’ü, 2 Ocak 1517’de
Gazze’yi alarak tüm Arap yarımadasını ve Mezopotamyayı Osmanlı topraklarına
kattı.
•29 Ağustos 1516 : Osmanlı İmparatorluğunun 9. Sultanı Yavuz
Sultan Selim, Mekke’de 3. Mütevekkil’den Halifelik mühürlerini alarak kendini
Halife ilan etti. O tarihten sonra Osmanlı Sultanları ayrıca da Halifedirler.
Yavuz Sultan Selim Halife olduktan sonra Mısır ve Arap Yarımadasından 2000
kadar Arap / Sünni / Hanefi Uleması getirerek Osmanlı yapısını tümden
değiştirdi. Onun döneminde Şeyh-ül İslamlar ilk defa ‘’Aleviler mum söndürüyor,
Kızılbaş katliamı sevaptır, malları size helaldır’’ fetvası ile Alevilere
saldırıldı. Sadece Erzincan / Kemah bölgesinde Yavuz tarafından katledilen
Kızılbaş sayısı binlerce oldu.
 

•6 Temmuz 1517 : Gerida kalan Mukaddes Emanetler, Halifelik
yetkisini Halife 3. Mütevekil’den devralan Osmanlı Sultanı Yavuz Selim’e teslim
edildi.
•14 Haziran 1826 : Padişahı Sultan 2. Mahmut döneminde, adına
sonradan Vaka-i Hayriye denilen bir oprerasyon ile, Osmanlı İmparatorluğunun
kendi askeri olan ve genellikle Bektaşilerden oluşan Yeniçeri Ocağı askerleri
öldürülerek kanlı bir şekilde kaldırıldı ve Asakir –i Mansure-i Muhammediye
adlı yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Yeniçeri Ocağını kaldırmak için 1793
yılında Nizam- ı Ceddid adlı bir askeri ocak kurulmuş ve hazırlıkları uzun
yıllar sürdürülmüştür. Vaka-i Hayriye operasyonunda Padişah’ın emriyle Ebusuut
Camii’nde Sünni tarikat şeyhleri toplattırılarak istenilen karar alındı ve bu
karara dayalı olarak kimi Bektaşi Tekkeleri kapatıldı, kimi tekkeler de
yıktırılarak postnişin ve babaları sürgün edildiler. İstanbul’da 7 tekke
yıktırıldı, diğerleri ise kapatıldı. Tekke Babalarından 3 kişi idam edildi, 8
kişi sürgün edildi. Hacı Bektaş Dergahına da Nakşibendi Şeyhleri atandı,
Postnişinler sürgün edildi.
Yukarıda ki tarih notlarından şunu öğreniyoruz. Osmanlı Devleti
1516 yılına kadar Hilafetle yönetilmemiş, Hilafet, Yavuz döneminde getirilmiş.
 

Gene yukarıda ki tarih notundan anlıyoruz ki Yavuz, Hilafeti getirmekle
kalmamış, beraberinde 2 bin kadar Arap köktendinci Din adamını da getirerek
Osmanlı Devletinin yapısını yukarıdan aşağıya değiştirmiştir. Bu değişim sonucu
dünyanın en büyük İmparatorluğu olan Osmanlı önce duraklama devrine, ardından
da gerileme dönemine doğru hızla sürüklenmiştir.
Bu dönemde özellikle 2 konuda büyük yanlışlıklar yapılmıştır. Bir
yandan bilim ve teknikten uzaklaşılarak bunlara ‘’Gâvur icadı’’ denilip cephe
alınmış ve dışlanmış, diğer yandan da devletin sınırları içinde yaşayan İslam
topluluklarına, özellikle Şeyhülislam fevtaları ile Alevilere büyük baskı ve
katliamlar yapılmıştır. Bu katliamlarla Türk Aleviler hedef alınarak sistemin
dışına itilmiş, Osmanlı Devleti hızla kendi sonunu hazırlamıştır.
Hilafet sistemi Osmanlı’da Alevi ve Bektaşileri dışlarken, aynı
zamanda bilimi ve aklı esas alan çağın gereksinimlerini red ederek bunu
savunanları hedef yapmış ve Osmanlının özellikle geri kalmasına sebep
olunmuştur. Avrupa Rönesans hareketi ile hızla ilerlerken Osmanlı da hızla çöküşe
sürükleniyordu.
Bütün bunlar çeşitli kaynaklarda yazılıp çizilmekte, Yavuz’un
Hilafeti Osmanlıya getirmekle sadece bu devlete değil, tüm bölge devletlerine
ve dünyaya ne kadar büyük kötülük yaptığı bilinmektedir.
 

Biz bu yazımızda başka açıdan bu Hilafeti sorgulayalım.
Eğer bir ülkeye Hilafet gelmiş ise o ülkenin Halifelerinin aile
ilişkilerini de ona göre düzenlemesi gerekmez mi? Ama Osmanlı’ya baktığımızda
tam tersini görüyoruz. Hilafetle beraber her açıdan tam bir sefalet
sergilenmekte olduğunu görürüz.


Bunu Padişah (Halife) Anaları gözü ile irdelediğimizde hiç bir
Halifenin annesinin İslamdan gelmediğini görürüz.
 

HALİFE ANALARI
•Yavuz Sultan Selim’in annesi; Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum, 

•Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Polonya Yahudilerinden Helga
yani Hafza Sultan,
•2. Selim’in Annesi Yahudi kökenli Roksalan yani Hürrem Sultan, 

•3. Murat’ın Annesi Yahudi kökenli Raşel yani Afife Nurbanu
Sultan.
•3. Mehmet’in Annesi Venedikli Sofia Bafo yani Safiye Sultan.
•1. Ahmet’in Annesi Yunan kökenli Helen yani Handan Sultan. 

•1. Mustafa’nın Annesi İspanyol kökenli Sinderella Violetta
Sultan,
•Genç 2. Osman’ın Annesi Sırp kökenli Evdoksiya yani Mahfiruz
Sultan.
 

•4. Murat’ın Annesi Rum kökenli Anastasya yani Mahpeyker Kösem
Sultan.
•1. İbrahim’in Annesi Rum kökenli Anastasya yani Mahpeyker Kösem
Sultan. (Sultan 4. Murat’ın kardeşidir)
 

•4. Mehmet’in Annesi Rus kökenli Nadya yani Turhan Sultan.
•2. Süleyman’ın Annesi Sırp kökenli Katrin yani Dilaşüb Sultan 

•2. Ahmet’in annesi Polonya Yahudisi Eva yani Hatice Muazzez
Sultan.
•2. Mustafa’nın Annesi Girit Rumlarından Evemia yani Emetullah
Rabia Gülnus Sultan.
•3. Ahmet’in Annesi Girit Rumlarından Evemia yani Emetullah Rabia
Gülnus Sultan. (Sultan 2. Mustafa’nın kardeşidir)
 

•1. Mahmut ‘un Annesi Aleksandra yani Saliha Valide Sultan.
•3. Osman’ın Annesi Rus kökenli Sırp kökenli Maria yani Sehsuvar
Valide Sultan.
 

•3. Mustafa’nın Annesi Gürcü veya Fransız kökenli Janet yani
Mihrisah Sultan.
•1. Abdülhamit’in Annesi Fransız kökenli İda yani Rabia Şermi
Sultan.
 

•3. Selim’in Annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan.
•4. Mustafa’nın Annesi Bulgar kökenli Sonya yani Ayşe Saniyeperver
Sultan.
•2. Mahmut’un Annesi Fransız kökenli Aimee Rivery yani Nakşidil
Sultan.
 

•1. Abdülmecit’in Annesi Rus Yahudilerinden Suzi yani Bezmi Alem
Valide Sultan.
•Abdülaziz’in Annesi Roman kökenli Besime yani Pertevniyal Valide
Sultan.
•5. Murat’ın Annesi Fransız kökenli Vilma yani Şevkefza Sultan.
•2. Abdülhamit’in Annesi Çerkez veya Ermeni kökenli Virjin yani
Tirimüjgân Sultan
 

•5. Mehmet Reşat’ın Annesi Rum veya Arnavut kökenli Sofia yani
Gülcemal Sultan.
•Vahdettin’in Annesi Çerkez kökenli Henriet yani Gülistan
(Gülustu) Sultan.
 

Halife İslam dininde bu dini Peygamberden sonra en üst düzeyde
temsil eden kişiye denir. Ancak İslam dininde yaşanan Tarihi bazı olaylardan
dolayı Alevi toplumu Hz. Ali’nin 661’de şehit edilmesinden sonra Hilafetle
arasına kalın bir sınır çekmiş, onunla bağını koparmıştır. Küçük bir istisna
olarak Hz. Hasan dönemi ve Emevi Devletinin yıkılması sonrası oluşturulan
Abbasi Devletinin ilk 23 yılı dışında istisnasız bütün Hilafet Devletleri ile
bağını koparmış, hatta onun hedefi olmuştur. Dolayısı ile Hilafet Aleviliği
değil Sünniliği temsil etmektedir.
Bu açıdan baktığımızda Halifeler, Sünni inancında da İslamın en
üst temsilcisidirler. Ve açılımları onları bağlar. Ancak Sünni kardeşlerimize
haksızlık etmemek için bunu eklemekte yarar var. Hilafet Türk Müslümanların
değil, pratikte Arap Bedevilerin, başka bir deyimle Emevi içtihatını savunan
bir makam durumuna geldiğinden Türk Sünnileri de genellikle tatmin etmemekte,
onları da huzursuz etmektedir.
 

Bu açıklamalardan sonra Osmanlı Hilafetine bir de şu açıdan
bakalım.
•İlk Halife Yavuz Sultan Selim. 24 Nisan 1512’de Babası ve
ağabeylerini çocukları ile birlikte öldürdü, onların cesatlerine basarak tahta
çıktı.
 

•Kanuni Sultan Süleyman, Tahta çıkmak için hazırlık yapan oğlunu
idam ettirdi.
•2. Selim, Halife olunca erkek kardeşlerini öldürdü. 

•3. Murat, Halife olunca erkek kardeşlerini öldürdü.
•3. Mehmet, Halife olunca 19 erkek kardeşini öldürdü. 

•1. Ahmet, 13 yaşında Halife oldu. Halife olunca bazı kardeşlerini
öldürdü, bazılarını da hapsetti.
•1. Mustafa, 2 defa Halife oldu. 22 Kasım 1617’de İlk Halife
olduğunda 25 yaşındaydı. 26 Şubat 1618’de saray darbesi ile Hilafetten
uzaklaştırıldı. Sonra 19 Mayıs 1622’de tekrar Halife oldu. Ve 10 Eylül 1623’de
tekrar Şeyhül İslam fetvası ile Halifelikten indirildi. Ağabeyi 1. Ahmet’in
Hilafeti döneminde 14 yıl sarayın bir odasında Hapis tutuldu. Hilafet ve devlet
işlerini Annesi İspanyol kökenli Sinderella Violetta Sultan idare etti.
•Genç 2. Osman, 14 yaşında Halife oldu. Yeniçeri ayaklanması
sonucu Yedikule zindanında boğularak öldürüldü.
 

•4. Murat, 11 Yaşında Halife oldu. Kardeşi deli İbrahim dışında
tüm kardeşlerini öldürttü. Halife olunca içkiyi yasakladı ancak kendisi sürekli
içerdi.
•1. İbrahim, Halife olunca çevresindekilerla geçinemediği için 8
Ağustos 1648’de boğularak öldürüldü. Saray da herkes ona Deli İbrahim dedi.
Saray Havuzunda balıklara yem diye madeni para atmakla ünlendi.
 

•4. Mehmet, 6 yaşında Halife oldu. Hilafeti yıllarca Annesi Rus
kökenli Nadya yani Turhan Sultan ve saray kadınları idare etti. 8 Kasım 1687’de
bir saray darbesi ile Hilafetten indirildi ve 6 Aralık 1693’de ölene kadar
saray çevresinde göz hapsinde tutuldu
•2. Mustafa, oda İcraatlarında diğer Halifelerden geri kalmadı. 22
Ağustos 1703’de Edirne’de meydana gelen ve İstanbul’a da sıçrayan isyan sonucu
1 Ekim 1703’de Hilafetten indirildi. İsyan, Şeriat isteyen Patrona Halil
tarafından başlatılmıştı.
 

•3. Ahmet, Askeri darbe ile Halife oldu. Askeri darbe ile
Hilafetten indirildi.
•3. Osman, dengesiz davranışları olan bir Halifedir. Bir gün
sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’ya kızarak, ’’Ben seni azleder ve hamal başı Ali
ustayı vezir ederim’’ diyecek kadar hayatın gerçeklerinden uzaktır. Sadrazam da
’’Evet yaparsınız, lâkin hamal Ali Paşa olur, Hekim Ali Paşa olamaz’’ cevabini
verir.
•3. Selim, çeşitli saray entrikalarının içinde bulunduğu
Halifelikten saray darbesi sonucu indirildi. Ve kendisinden sonra halife olan
4. Mustafa’nın emri ile 28 Temmuz 1808’de öldürüldü. Yeniçeri Askeri teşkilat
yerine “Nizam-ı Cedid” adıyla yeni bir ordu kurdu. Ancak gücü Yeniçeriliği
kaldırmaya yetmedi.
 

•4. Mustafa, kendinden önceki Halifeyi öldürttü. Kendisi de
Alemdar Mustafa Paşa tarafından başlatılan isyanda Hilafetten indirildi. Ve
kendisinden sonra Halife olan 2. Mahmut’un emri ile öldürüldü.
•2. Mahmut, 23 yaşında Halife oldu. Yeniçeri ocağını kaldırdı ve
Aleviliği / Bektaşiliği yasakladı. Şeyhül İslam desteği ile kavuk yerine Fes
giyilmesi mecburiyeti getirdi.
•1. Abdülmecit, 16 yaşında Halife oldu. Hilafeti saray Saray
entikaları içinde geçti.
 

•Abdülaziz, Saray darbesi ile Hilafetten indirildi ve daha zonra
zehirletilerek öldürüldü.
•5. Murat, 3 Ay Halifelik yaptı. Deli olduğu gerekçesi ile 31
Ağustos 1876’da Halifelikten indirildi.
 

•2. Abdülhamit, Meclis açacağı vaadi ile Saray darbesi yaparak
Halife oldu. Meclisi açtı ancak kısa süre sonra kapattı ve yıllar sonra tekrar
açmak zorunda kaldı. Ülkeyi sıkıyönetimle idare etti.
Şimdi şu tabloya kısaca göz atınız. Bir yandan darbelerle
görevlerinden uzaklaştırılan, diğer yandan tebaası tarafından öldürülen,
hapsedilen, sürgüne gönderilen Halifeler.
 

Bir yandan çocuk yaşta Halife yapılanlar, diğer yandan Deli olduğu
iddiası ile görevden alınanlar.
Bir yandan Gayri Müslim saray kadınları tarafından yönlendirilen
Halifeler, diğer yandan gayri Müslimler dışında hiç bir Türk yada Müslüman
kadınla evlenmeyen Halifeler.
Bir yandan Haremler, diğer yandan cariyeler. 

Bir yandan zevk ve sefa, diğer yandan eza ve cefa.
Bir yandan halkının bir kısmını ‘’Mum söndürüyorlar’’ iftirası ile
katleden, diğer yandan bilime düşman Halifeler.
 

İşte size kendilerini İslam dinin en üst temsilcileri olarak lanse
eden Osmanlı Halifelerinin sefaleti.
İslam dini bir sevgi ve Tasavvuf dinidir. Kucaklayıcıdır.
Paylaşıcıdır. Ama en önemlisi bilimi önemseyen bir dindir. Bundan dolayıdır ki
Kuran’ı Kerim’in ilk ayeti (Alak : 1-4) ‘’Oku’’ diye başlar. İslam dini
okumayı, bilmeyi, öğrenmeyi emreder. Hz. Muhammed bundan dolayı bir Hadis’inde
‘’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’’ der. Başka bir Hadisinde de ‘’İlim Çin
de de olsa gidip öğreniniz’’ der.
 

Dolayısı ile bilimi önemser. Ancak Osmanlı Halifelerinin bir kısmı
4. Ahmet örneğinde de görüldüğü gibi 6 yaşında Halife oldular.
Halbuki İslam dini Halifesi Bilimde, Fen’de, Matematik’te, Tıb’da
…vs. bilgi sahibi olması gereken insanların içinden seçilmeliydi. İslam dini
bir çocuk tarafından temsil ediliyorsa o Hilafet İslamı temsil edebilir miydi?
Veya öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilci,
daha alt düzeyde temsilciler tarafından görevden alınsın veya askeri darbe ile
görevden alınmış olsun?
 

Öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilci, Genç
Osman örneğinde görüldüğü gibi daha alt düzeyde kişiler tarafından öldürülmüş
olsun?
Öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilci, Deli
İbrahim örneğinde olduğu gibi anormal biri olsun. Dini hiç bilmesin.
 

O Hilafet bu durumda neyi temsil etmiş olabilir?
Öyle bir din düşünelim ki o dini temsil eden en üst temsilciler
ülkenin en güzel kızları ile Haremler kursun, odalarını cariyelerle doldursun.
Hatta bazı Halifelerde görüldüğü gibi bambaşka cinsel fanteziler içinde olsun.
Ancak bu Halifeler aynı zamanda Şeyhül İslamları aracılığı ile bir kısım
yurttaşlarını ‘’Mum söndürüyor’’ iftiraları ile hedef yapsın, ve halkları bir
birine düşman yapmış olsun.
 

Bir de son Halifelere kısaca göz atalım.
4 Temmuz 1918 : Son Osmanlı Sultanı 6. Mehmet Vahdettin 100.
Halife oldu. Vahdettin, Hilafeti döneminde önce Almanların, sonra İngilizlerin
mandasını savundu. Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşına karşı İngilizlerin
yanında yer aldı. Beraber çalıştığı Şeyhül- İslamlar, Musa Kazım Efendi,
Dağıstanlı Ömer Hulusi Efendi, Hayderi Zâde İbrahim Efendi, Mustafa Sabri
Efendi, Dürrizade Abdullah Efendi, Medeni Mehmed Nuri Efendi olmuşlardır.
Bunlardan Sadrazam Damat Ferit Paşa ile Seyhül -İslam Dürrizade Abdullah,
Ulusal kurtuluş savaşına en fazla karşı çıkanlar oldular. Ankara Hükümeti 1
Kasım 1922’de Hilafet ve Saltanatı bir birinden ayırdı ve Saltanatı aynı gün
kaldırdı. Vahdettin 17 Kasım 1922’de aile bireyleri ile birlikte İngiliz savaş
gemisi Malaya ile İstanbul’u terk etti ve Malta’ya daha sonra oradan Hicaz’a
gitti. Mekke’de bir süre kaldıktan sonra İtalya’nın San Remo şehrine giderek
vefatına kadar orada kaldı. Vahdettin’in ülkeyi terk edişi ile 101. Halife Abdülmecit
oldu. Ancak 3 Mart 1924’de Ankara Hükümeti 431 sayılı kanun ile Hilafeti
kaldırdı ve ertesi gün Halife ile aile bireyleri ülke dışına çıkarıldı.
Atatürk, Osmanlı Halifelerinin önce İslam dinine, sonra İslam
coğrafyası halklarına ve en sonra da tüm dünya insanlığına ne denli zararlar
verdiğinin bilincindedir. Onun kaldırdığı Hilafet, İslam dininin Hilafeti
değildir ve olamaz. Bu Hilafet olsa olsa Emevii ideolojisi olabilirdi. Bu
ideoloji tüm çirkinliklerini Din maskesi altında yapan zalim ve zulümün
bayrağıdır.
 

Bu ideoloji kendi tebaası olan Müslüman halkına da düşmandır.
Bundan dolayı ulusal Kurtuluş savaşında Emperyalistlerin yanında yer aldı. Bunu
yaparken de Cihad çağrısı yaptı ve müslüman halkları kandırdı. En son Halife de
zaten kaçarak onlara sığındı.
Bunlar için İngiliz Başbakanı bakın neler söylüyor ? 

•4 Ağustos 1922 : İngiltere Başbakanı Lloyd George, Avam
Kamarasında yaptığı konuşmada, “…Mustafa Kemal büyük bir general ve
büyük bir yurtsever olabilir; ama Müslümanların başı İstanbul’dadır,
Halifedir” dedi.
Atatürk işte bu Hilafeti kaldırdı. Ve kanımca İslam dininin
saygınlığını kendi çirkin emellerine alet eden bu Hilafeti kaldırarak en büyük
iyiliği de İslam dinine yaptı. Onun yerlerde sürüklenen temsilcilerini yetkisiz
kılarak bunların İslam dinini temsil edemeyeceğini ortaya koydu.
 

İslam dinine inananlar bundan dolayı Atatürk’e şükran
borçludurlar.
Kazım Balaban / Viyana


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir