İslâm inancının muhtelif coğrafyalarda
yayılmasıyla birlikte zamanla İslam toplumu içerisinde tasavvufî akımlar da ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu tasavvufi akımlardan biri de Mevleviliktir. Mevlevilik,
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin fikirleri ve öğretileri etrafında şekillenen ve
Anadolu’da 13. yüzyılda ortaya çıkmış bir tarikattır. Mevleviliğin usul âdâb ve
kaidelerinin belirlenmesi ve bir tarikat olarak teşkilatlanması ise büyük
ölçüde Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled ile başlamıştır. Mevlevilik, ortaya
çıkmasından sonra bilhassa Anadolu’da, Balkanlarda ve Arap coğrafyasında önemli
ölçüde yayılmıştır. Söz konusu bölgelerde birçok Mevlevihane açılarak
Mevlânâ’nın fikirleri, hayat felsefesi ve öğretilerinin yayılması ve kalıcı
olması sağlanmıştır. Arap Coğrafyasında Mevlevihânelerin açılışında Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’nin yedinci nesil torunlarından Afyonkarahisar Mevlevihanesi
şeyhlerinden Semâî Mehmet Çelebi’nin önemli katkıları olmuştur. Onun XVI.
yüzyılda, Irak, Suriye ve Mısır’a yaptığı seyahatler sonucunda muhtelif
Mevlevihaneler açılmıştır. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda da Arap coğrafyasında
Mevlevihaneler açılmaya devam etmiştir. Bu süreçte, Bağdat, Kerkük, Musul, Şam,
Şehrizor, Trablusşam, Halep, Hama, Humus, Kudüs, Lazkiye, Mekke, Medine ve
Kahire gibi yerleşim yerlerinde Mevlevihaneler açılmıştır.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.