YENİ İMPARATORLUKLAR
ÇAĞI

2. Dünya Savaşı Ulus Devletlerin sonunun
geldiğinin habercisiydi. Dünya Devletleri içerisinde bunu ilk fark eden Almanya
oldu. Bu sebeple Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu diriltmek için AB fikrini
ortaya attı. Dünyanın 20. yy’ın ikinci yarısında Bilgi Çağına girmesiyle
beraber Küreselleşme büyük bir ivme kazanmıştır. Küreselleşme beraberinde
Küresel Holdinglerin doğuşunu meydana getirmiştir. Küresel Holdinglerin
çıkarları İktidarsız İktidarların Ulusal yönetimlerin başına getirilmesi ve
Ulus Devletler üzerinde ki tahakkümleri sayesinde gerçekleşmiştir. Etnik
kimliklerin Küreselleşme karşısında verdikleri var olma mücadelesi 21.yy’ın son
çeyreği ve 21.yy’ın ilk çeyreğinde kaybetmeleriyle sonuçlanmıştır. Var olan
Dünya düzeni Neo Liberal Küreselleşme tek kutuplu dünyanın Siyasal, Sosyal ve
Ekonomik olarak çıkmaza girdiğini bunun yerine çok kutuplu Küresel anlamda
birbirine bağlı ,kendi içlerinde bağımsız çok kültürlü yeni bir Dünya düzenine
ihtiyaç olduğunu kabulü sonrası kurulacak yeni düzen “Yeni İmparatorluklar Çağı”
olacaktır.

Dünya üzerinde çeşitli bölgelerde kurulacak Yeni
İmparatorluklar Çağının İmparatorlukları:

1-     AMERİKA İMPARATORLUĞU: Sınırları
itibariyle bugünkü Amerika Kıtasının tamamı. Güney Amerika ,Kanada ve çevredeki
Adalarda dahildir.

2-     AVRASYA İMPARATORLUĞU: Bu
İmparatorluğun kurulma aşaması Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu gibi sancılı
bir süreç olacaktır. Çünkü bu bölgede Tarihleri itibariyle 3 devlet bu
İmparatorluğa taliptir. Bu devletler Türkiye, İran ve Suudi Arabistan. Asıl
olarak Türkiye dışında ki bu devletlerin kurmak istedikleri doğal olarak; Suudi
Arabistan Arap Krallığını, İran ise Fars İmparatorluğunu kurmak istemektedir.
Bir Türkiye vatandaşı olmam sebebiyle Türkiyeyi en güçlü aday gösterdiğim yanılgısına
düşülebilir. Ancak geçmişi ve bilgi birikimiyle Türkiye bu işi kotarabilecek
güçtedir. Bugün itibariyle Arap Dünyasının Hamiliğini üstlenen Suudi Arabistan
yönetim bilgisinden mahrum fakat isteklidir. Türkiyenin karşısında güçlü rakip
olarak İran vardır. Ancak Türkiye, Amerikanın 
ve Sunni İslam Dünyasının desteğiyle bu işi başarır. Geçmişte olduğu
gibi İran zorda olsa mecburen kabul edecektir. Bu İmparatorluğun sınırları
Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu, Ön Asya, Orta Asyanın bir bölümü, Pakistan,
Afganistan, Arap Yarımadası ve belki Kuvvetli bir ihtimal Kuzey Afrika. Kuzey
Afrikanın dahil olması Afrika İmparatorluğunun durumuna bağlıdır. Orta Doğuda
İsrail Devleti olmayacaktır. Bu devlet bu İmparatorluğa dahil edilip Kudüs
Ortak Şehir ilan edilecektir.

3-     AFRİKA İMPARATORLUĞU: Bu
İmparatorluk kuvvetle ihtimal Sudan Başkanlığında kurulacaktır. Her ne kadar
Kamerun ve Senegal de aday olsa da Çin ve Türkiyenin tavrı Sudan Devletinden
yanadır. Afrika İmparatorluğunu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna karşı
korumak maksadıyla Kuzey Afrika bölgesi Avrasya İmparatorluğuna dahil edilme mecburiyetindedir.
Bu İmparatorluğun sınırları bugünkü Afrika Kıtası, Afrika Adaları ve bir
ihtimal Arabistan Yarımadası güneyi Yemen bölgesi olabilir. Yemen Bölgesinin bu
İmparatorluğa verilmesi bölgede ki dengenin sağlanmak istenmesindendir. Çin, Büyük
Britanya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ittifakı.

4-     ÇİN İMPARATORLUĞU: Köklü bir
geçmişe sahip olması bulunduğu bölgede en güçlü aday olmasını gerektirmiştir. Çin
akrabalık ve tarihi birlikteliği olan Ülkeleri birleştirip Çin İmparatorluğunu
kuracaktır. Çin İmparatorluğu; Bugünkü 
sınırları , Japonya, Güneydoğu Asya, Orta Asyanın Bir bölümü, Moğolistan,
(Afganistan, Pakistan ve Hindistan)ın Kuzey Bölgesinden oluşacaktır.

5-     RUS İMPARATORLUĞU: Tarihi ve
bugünü itibariyle Yeni Çağdan itibaren  
her zaman var olan bir İmparatorluk. Sınırları; Bugünkü sınırları, Orta
Asyanın bir bölümü, İskandinav Ülkeleri, Doğu Avrupa ve Kafkaslar.

6-     KUTSAL ROMA CERMEN İMPARATORLUĞU
: Varlığı itibariyle Dünya tarihine hep yön vermiş kendi içerisinde çekişmeli
fakat akraba topluluktan oluşan bir İmparatorluk. BU İmparatorluğun varisleri
Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanyadır. En Kuvvetli aday Almanya ve
Fransadır. Bu İmparatorluğun kurulması Avrasya gibi sancılı olacaktır. Kendi
içerisinde ittifaklar  ve savaşlar
sonucunda kurulacaktır. Krallıklar Savaşı yapıldıktan sonra Almanya Kutsal Roma
Cermen İmparatorluğunun Kurucusu olacaktır. Sınırları Doğuda Ukraynanın batı
kısmı, Letonya, Litvanya ve Romanya dahil Moldovyaya kadar. Bulgaristanın
Kuzeyi, Makedonyaya  kadar ve Arnavutluk
dahil, Kuzeyde İskandinav ülkelerine kadar Danimarka dahil bugünkü
sınırlarıdır.

7-      BRİTANYA KRALLIĞI : Mevcut sınırlarını
koruyacaktır. Sömürgelerinden olan Hindistan, Avustralya, Yeni Zellanda ve
Güneydoğu Asya Adalarından bazıları.

YENİ İMPARATORLUK ÇAĞINDA EKONOMİ,SİYASAL,SOSYAL
VE DİNİ YAPI

EKONOMİ : Küreselleşmeye bağlı olarak Neo-Liberal
ve Ordo-Liberal ekonomiler uygulanacaktır. İmparatorlukların Doğu ve Batı
Medeniyetleri içerisinde yer alması ve Dini İnanışlarına göre belirlenecektir. Batı
ve Hristiyan Medeniyeti olan Britanya, Amerika ve Kutsal Roma Cermen
İmparatorlukları kendi içlerinde Neo-Liberal ekonomiyi benimseyeceklerdir. Doğu
medeniyetlerinden olan Çin, Rusya, Avrasya ve Afrika İmparatorlukları kendi
içlerinde  Ordo-Libeal ekonomiyi
benimseyecekler. Genel olarak Dünyada Küresel Tekelleşme Ekonomisi (Globose
Monopoly Economy) uygulanacaktır. İmparatorluklar kendi içlerinde bağımsız bir
ekonomi modeli uygularken, Küresel Holdinglere vergi vererek onları beslemek ve
İmparatorluklar arası Küresel Tekelleşme Ekonomisi kurallarını kabul edip
uygulayacaklardır. Dünya tek para sistemine geçecek. Ancak Kripto paraların
başarısızlığı Emtia bazlı sisteme dönülecektir. Kuvvetle ihtimal geçmişte
olduğu gibi hiç değer kaybetmeyen ALTIN olacaktır.

SİYASAL : İktidarsız İktidarlar Küresel Holding
yöneticilerinin kurallarına göre hareket edeceklerdir. Bütün İmparatorluklar
Başkanlık Sistemi ile idare edilecek. İstenilenlerin yerine getirilmesi ve
verilen talimatların kurallara uygun olarak yapılması için Yönetici kadrolara
personel yetiştirmek için Lider Akademi Kurumları yaygınlaşacak. Zeki ve
İtaatkar kişiler  bu Akademilerden
seçilerek Yönetici yapılacaktır.

SOSYAL : Uygulanan ekonomi modellerine göre
Sosyal yapı şekillenecektir. Ancak bütün İmparatorluklarda Orta Sınıf yok
edilerek Üst Zengin ve Alt Fakir çalışan sınıf oluşturulacaktır. Geçiş sınıfı
Görünümünde olan Orta sınıf olmayacak Üst sınıfa geçişlerde veya alt sınıfa
düşüşlerde varlığı fark edilecektir. Eğitim, Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri özel
kuruluşlar aracılığıyla verilecek ve ücretli olacaktır. Ordular tasfiye
edilerek Paralı askerlerden oluşan Uzman Ordular ve İç Güvenlik Birimleri
oluşturulacaktır. Devlet vatandaşını korur ve destekler gibi görünse de Hizmet
Bedelleri vatandaşa ödetilecektir. Eğitimi herkes alabilecek fakat niteliği
düşürülecek. Siyasal Bölümde değindiğim gibi Zeki ve İtaatkar Kişiler
yükselebilecek. Sıradan eğitimli kişiler Hizmet alanlarında çalıştırılacaktır. Toplumlarda
Fakir ve Aç İnsan sayısı artacak. Madde bağımlılığı, Eş Cinsellik ,Fuhuş
artarak normalüstü olağan karşılanacak. Fakat ters orantı olarak suç oranları
azalacaktır. Tuhaf olarak Ahlaki değerlerin çökmüş görünümüyle beraber aynı
İnsanların Dini yaşayışları ve Dine bağlılıkları artarak devam edecektir. Kısaca
Az önce sokakta Dininin emirlerine ters düşen bir eylemi gerçekleştiren birey
az sonra o eylemi yapan kendisi değilmiş gibi Dini vecibelerini yerine
getirecektir. Dindaşları da bu olayı normal karşılayacaklardır. Kısacası Yeni
İmparatorluklar Çağı kendi içerisinde bütünleşik bir yapı sergilediği gibi
Tezat Ötesi bir görünüşü de barındıracaktır. Ancak kabul etmeliyiz ki Tezat
Ötesi bir görünüş bugünkü Ahlak anlayışımız itibariyledir.

DİNİ YAPI : Yeni İmparatorluklar Çağında Birey Dinini
yaşamakta özgür olacaktır. Avrasya İmparatorluğu Müslümanların temsilcisi
olurken Türk-Arap Müslümanlığı(Selefi-Vahabi) ve üzerine biraz Şii İtikad
serpiştirilmiş İslam benimsenecektir. Katolik dünyasının temsilcisi Kutsal Roma
Cermen İmparatorluğu olacaktır. Ortodoks dünyasının temsilcisi Rusya
İmparatorluğu olacaktır. Katolik ve Ortodoks Kiliseleri birleşmek ve ortak
noktada buluşmak için anlaşmaya varacaklardır. Ortodoks Kilisesinin
Temsilciliği Moskova’ya taşınacaktır. Diğer İmparatorluklarda Dini yaşam
çeşitliliği devam edecektir. Yahudiler Dünyanın istediği bölgelerinde rahatça
yaşayabileceklerdir. Süleyman Mabedi yeniden inşa edilerek  Kudüs Ortak Şehir ilan edilecektir. Eski
Pagan Dinleri yeniden yeryüzüne çıkartılarak açıktan yaşanacaktır. Aykırı
İnançlar ve ibadetler aynı Mabetlerde icra edilecektir.


“Evrende; Önerme sayısı kadar DOĞRU , ispatlanan
Doğru sayısı kadar GERÇEK ve bütün Gerçeklerin İşaret ettiği Tek Bir
HAKİKAT  vardır.”