ERGUN ÖZGEN : ULUSAL KİMLİK
Bir 
ulusun  varlığı, onun, tarih
bilinci içinde şekillenen  ortak
değerlerinde yansımasını bulur. Tarihi perspektifte, pek çok örneklerinde de
görüldüğü gibi, kültürel temellerinden koparılmış  ulusların varlıklarını uzun süre devam
ettiremediklerine tanık olunmaktadır…
Bir toplumun kültürel bütünlüğüne etki
yapan   maddi ve manevi değerlerin manzumesi,
o ulusun tarih yolculuğundaki yaşam koşullarında şekillenir ve gene o ulusun
genetik kotlarında formüllenir…
Anadolu gibi, tarihe beşiklik yapmış bir
coğrafyada dik durabilmek ise,bu toprakların 
zilyedliğini  savunabilmenin
zorluklarını da beraberinde getirmektedir. Anadolu Tarihine geniş bir açı ile
bakıldığında, bu coğrafyanın gerçek anlamda bir medeniyetler mezarlığı olduğu
da görülmektedir.
Yaklaşık yedi bin yıllık geçmişi içinde, bu
topraklarda peş peşe gelen medeniyetler, varlıklarını sürdürmekte  zorlanmışlarsa, ve siyasal varlıkları bir
şekilde bölgeye sonra gelen ve çoğu akraba olan diğer kavimler tarafından
sonlandırılmışsa,bunun nedenleri içinde coğrafyanın çekiciliği yanında,bu
ulusların zamanla kendi değerlerinin yozlaşmasının,ve ayrıca, varlık
nedenlerini şekillendiren ortak  yaşam
anlayışlarındaki yabancılaşmanın etkisi de söz konusu olmuştur.
Günümüz dünyasında, KÜRESELLEŞME  politikalarının temel hedefinin, giderek
DOLARİZE olmuş bir dünya modeline 
oturtulmaya çalışılması enternasyonalizmin bir başka versiyonu olarak
ortaya çıkmaktadır. Finans kapital ağırlıklı bu oluşumun hedefine ulaşabilmesi
ise, ULUS DEVLET modellerinin bir şekilde tasfiye edilmelerini
gerektirmektedir.
Bir ulusun varlığı, en çok onun tarih bilinci
içinde ve kültürel kimliğinde 
canlılığını korur….Eğer o toplum siyasal açıdan bir hedef ülke ise, ve o
ülkenin varlığı üzerindeki ipotek  askeri
güç şaplonları  kullanılarak
gerçekleştirilemiyorsa, en uygun yaklaşım tarzı 
o ülkeyi içinden çözecek modelleri 
geliştirmektir…
Çağımız dünyasında, İspanya İç Harbinde, İkinci
Dünya Harbi döneminde  Hitler
Almanya’sının uygulamalarında, daha sonra da, soğuk savaşı izleyen zaman
aralığında izlenen ideolojik etki alanı oluşturma uygulamalarında,psikolojik
savaş metotları ile, toplumları içeriden çözmek 
ve en az zayiatla ele geçirmeye yönelik örnekler içinde görüntüye
gelmiştir….
Psikolojik savaşa karşı en fazla direnme
noktası, hedef kabul edilen ülkenin, ULUSAL BİLİNCİNİN GÜCÜ KADAR, KÜLTÜREL
KİMLİĞİNE  olan bağlılığıdır. Özellikle
Türkiye gibi ULUS DEVLET geleneği olan bir ülkede, ulusal bilinç ve kültürel
kimliğin erazyona uğratılması sağlanamadığı takdirde, küreselleştirilme süreci
içindeki politikaları olumsuz etkileyecek 
bir örnek oluşturabileceği açıktır. Bu mantık içinde olayların analizi
yapıldığında, Ulus Devlet geleneğinin direnme noktaları içinde bulunan SİLAHLI
KUVVETLER  ile MGK yönelik maksatlı
propaganda faaliyetlerinin nedenlerini anlamak hiç de zor değildir.
Özellikle, son senelerde küreselleşme
politikalarının güncelliğinin sürmekte olduğu 
şu günlerde, belli medya kuruluşlarının psikolojik savaş metotları
içinde tek merkezden yönlendirilmekte oldukları intibaını veren yayınları  fazlasıyla dikkate çarpmaktadır. Bu çevreler,
kendileri açısından her türlü psikolojik harekata destek verirlerken, ULUSAL
BÜTÜNLÜĞÜN savunucularından olan SİLAHLI KUVVETLER ‘e  karşı tavır 
almışlar ve  MGK’nu da halka karşı
psikolojik harekat yapmakla suçlayabilmişlerdir…
Ulusal kimlik, yukarıda da değinildiği üzere,
bir tarih bilincinin eseridir. Yaşadıkları ülkenin kendilerine verdiğini az
görenler ile, aldıkları yarım yamalak eğitim modelleri içinde kendilerine ve
toplumlarına yabancılaşanlar, ayrıca şahsi meselelerine sosyal görüntü vermeye
çalışanlarla, ucuz şöhreti, ulusal değerlere saldırmada bulanlar,ve bunlara
ilaveten, aidiyetlerini başka toplumlarla özdeşleştirenler;Türk Ulusunun Ulasal
Kimliğinden rahatsız olmaktalar ve ülkede yürütülen yıkıcı ve bölücü
faaliyetlerde kendilerinden istenilen rolleri düzeysiz bir şekilde
üslenmektedirler.
Her şeye rağmen, geniş tabanlı  bir propaganda faaliyeti yürütmeye
çalışan  bu çevrelere karşı Türk
Toplumunun tarihten gelen sağduyusu tekrar öne çıkmaya başlamıştır. Aldıkları
ekonomik destek ve elde edilmiş her düzeydeki 
kiralanmış  kadroları da dikkate
alındığında,düzenledikleri senaryolarının anlaşılmakta olması, ve bu konuların
da her yerde tartışılır hale gelmesi, kitle haberleşme araçları üzerindeki
tekellerine rağmen  medyatik şartlamanın
bozulması, kafalarının almadığı bir durum yaratmaktadır…
Türk Dünyası tarihinde pek çok defa ihanet
görmüştür. Günümüzde bunun bir başka uygulamasına muhatap olunmaktadır.Ne var
ki bir harekat, baskın niteliğini kaybetmişse, ve uygulanmak istenilen
senaryoların hedef    ve amaçları  tahmin edilebiliyorsa, o senaryolarla  uzun vadede sonuç almak mümkün değildir…Bu
arada bazı hedeflere ulaşabilirler, ancak Türk Ulusu genetik özelliğindeki
sağduyusu ve sabrı ile zamanı doğru kullanarak olayları lehine çevirecek imkan
ve kabiliyetlere sahiptir… Türkiye’nin etrafında yangın yeri oluşturanlar ise,
kaktüs tarlasında yalınayak dolaşmak durumunda kaldıklarının artık
farkındadırlar…Ayaklarında oluşacak çizikler de eninde sonunda enfeksiyon  kapacak ve tarladan çıkmak zorunda
kalacaklardır.  Kısaca, olaylara millet
ömründe bakıldığında kötümser olmak için neden yoktur. Esasen panik,
küresel  güçlerin kendileri açısından
zamanın giderek daralmasında ortaya çıkmaktadır…
Türk Ulusu, Ulusal kimliğini ve Ulusal
Kültürünü,  Ulusal Bütünlüğü  ile birlikte en zor koşullarda bile savunma
ve koruma iradesini göstermiştir… Devşirilmiş kadrolarım  medyatik şartlamalar ile  sonuç almaları  mümkün değildir.Olayların nerelerden ve ne
amaçlarla yönlendirilmekte oldukları da 
açık şekilde tahmin edilmektedir…
ERGUN ÖZGEN