Emre ERCİŞ : BİR
ABD PROJESİ VE ANDIMIZ
 

Birileri ABD’ye hizmet ediyor ama bunun
farkında bile değiller. Neden mi? Slogan kültürüne alıştırıldılar ve analitik
zeka yetilerini kaybettiler. Bu yetileri gasp edildiği için kavram kargaşası
içinde yok olup gitmekteler.
Danıştay 8.Daire tarafından verilen
“Andımız” kararıyla başlayan tartışmalar, tek bir düzlem üzerinde tartışılıyor
ve 2013 yılında kaldırılan “Andımız”ın nasıl sinsi bir planın parçası olduğu
gerçeğinin de üzeri örtülürken tartışmanın merkezi, “Bir Etnik Kimliğin başka
bir Etnik Kimlik üzerindeki tahakkümü” olarak yansıtılıyor.
Çünkü “Etnik Kimlik” nedir? Bunu dahi
bilimsel olarak bilmiyorlar!
 

Gelin şimdi “Andımız” tartışmalarına farklı
bir noktadan bakıp bu tartışmaların neden yaşandığını, “Andımız”ın
kaldırılmasıyla aslında nelerin planlandığını hep birlikte anlayalım. Ama önce
“Etnik Kimlik nedir?” bu soruya cevap vererek başlayalım.
Bilimsel olarak temelde, başta dil ve dini
inanç olmak üzere, soy/köken, töre, gelenek ve benzeri öğelerin belirleyici
olduğu kültürel olgulara, “Etnik Kimlik” adı verilir. “Etnik Kimliği”
belirleyen, “Emik Bakış”tır. Yani, bir toplumun kendi kimliği ile ilgili yine
kendi benimsediği, kendisini “Ne”, “Kim” olarak görmesidir. Kişinin içine
doğduğu ailenin, içinde yetiştiği çevrenin, kültürel değerlerin ve çevresinin
kimlik olarak kendisine bakışıdır. Dolayısıyla “Etnik”liğin ölçütü tamamen
grubun kendi kabulü olurken belirleyici etmen, grubu oluşturan bireylerin özgür
iradeleridir.
 

Bu bilimsel tanım doğrultusunda net olarak
anlaşılan bir şey vardır ki; o da, “Etnik Kimlik” olgusu, doğuştan kazanılan
bir nitelik, ırki, genetik veya biyolojik bir özellik değildir. Bu özelliği
sebebiyle, “Etnik Kimlik”, kültür ortamanının özelliğine göre değişebilir.
Nasıl mı? Hemen bir örnek vererek
açıklayayım…
 

Güney Amerika denildiğinde aklımıza ilk
olarak Mayalar, İnkalar gibi yerli halk ile Afrika kökenliler, İspanyollar ve
Portekizliler gelir. Bugün Güney Amerika halkının neredeyse tamamı, “Melez”
olduklarının farkında olmalarına rağmen kendilerini ülkelerinin ulusal
kimlikleriyle tanımlarlar. Mesela Meksikalıların ana dili İspanyolca,
Brezilyalıların ana dili Portekizcedir! Bunun en temel nedeni, “Etnik Kimliğin”
dışarıdan algılanan en önemli göstergesinin o ülkede kullanılan “Dil”
olmasıdır.
Elbette, bir ülkede kullanılan ortak “Dil”
tek başına belirleyici değildir. Bazen farklı “Dilleri” kullanan farklı kökene
sahip olan alt grupların varlığı da ortaya çıkabilir. Adige, Abzah, Balkar,
Karaçay gibi “Etnik Gruplar”ın kendilerini “Çerkesler” olarak tanımlamaları
gibi. Bu grupları “Çerkes” üst kimliği altında toplayan ise ortak özelliklere
sahip bir coğrafyanın kültürünü paylaşmaları ve Çarlık Rusyası’na karşı
verdikleri ortak bağımsızlık mücadelesidir. Bu mücadele sürecinde birlikte
yaşadıkları güçlükler, vatanlarından topluca sürülmeleri, bu sürgünde yaşanan
acılar, yani aynı kaderi paylaşmanın yarattığı birlik ve dayanışma duygusu, bu
grupları “Çerkes” üst kimliği altında toplamıştır.
 

Tıpkı, “Milli Mücadele” döneminde Osmanlı
Devleti çatısı altında yaşayan ve Emperyal güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi
vererek işgal edilmiş topraklarını geri kazanmak için ortak kaderi paylaşan
Kürtlerin, Lazların, Boşnakların, Çerkeslerin, bağımsızlığımızı kazanmamızla
birlikte kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çatısı altında toplanıp
kendisine “Ulusal Kimlik” yani “Üst Kimlik” olarak “Türklüğü” kabul etmeleri
gibi.
İşte tam da bu noktada karşımıza çoğu kez
yanlış tanımlanan ve kavram karmaşasına neden olan “Üst Kimlik” olgusu
çıkmakta.
 

“Üst Kimlik”, Etnolojik olarak aynı kökene
sahip “Alt Grupların” ana kimliği olarak tanımlanmakta. Tanım şekli bu olunca,
“Türklük Üst Kimliği”nin içi de, “Özbekler, Azeriler, Kırgızlar, Türkmenler,
Kazaklar vb.” “Alt Kimlikler” ile doldurulmakta. Oysa, “Üst Kimlik” olgusu,
yukarıda da örnek verdiğim şekliyle, “Aynı coğrafyayı paylaşan, benzer
kültürlere sahip olan, tarihi paylaşımları olup aynı kaderi yaşayan ve farklı
dilleri konuşan” grupların temsili kimliği olarak da kullanılmakta.
Farklı dili konuşan ve farklı “Etnik
Gruplara” mensup kişilerin, “Vatandaşlık” bilinciyle temsili olarak
benimsedikleri “Üst Kimlik”, aynı zamanda Siyasi anlamda bir “Üst Kimliği”
tanımlamış olur. Bu kimlik, dünyadaki tüm “Ulus Devletler”de ülkenin kurucu
egemen unsurunun kimliği olarak karşımıza çıkar. Fransa’da “Franklar”,
Almanya’da “Carmen/Germenler” gibi.
 

T.C. Anayasasının 66. Maddesinde bizim
devletimizin adı “Türk Devleti” bu devlete “Vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkese” de “Türk” adı verilmiştir. Bu tanım, “Etnik” olarak değil, sınırları
belli toprak parçasını ortak amaca ve ortak geçmişe sahip olarak paylaşan
insanları tanımlamak için kullanılan “Vatandaşlık” kavramı üzerinden
yapılmıştır. “Vatandaş” kavramının içini dolduran, “Kürttür, Lazdır, Boşnaktır,
Çerkestir” ve bu “Etnik Grupları” aynı çatı altında toplayan, kendisine
“Vatandaşlık bağı ile bağlanması” karşılığında canlarını, mallarını, ırzlarını,
özgürlüklerini koruyacağını “Anayasal” olarak taahhüt eden devletin adına
da “Türk Devleti” denilmiştir.
İşte Andımızda söylenen “Türküm” vurgusu
bir ırka, soya, kavme, aşirete ait bir “Etnik Kimliğe” değil, kendisine
“Vatandaşlık bağı ile bağlanan” Kürt’e Laz’a Çerkes’e siyasi anlamda “Üst
Kimlik” kazandıran “Türklük” vurgusunadır. Yani, “Tek Vatan-Tek Bayrak-Tek
Millet” vurgusunadır. O vatanın adı “Türkiye Cumhuriyeti” bayrağı “Türk
Bayrağı” milleti “Türk Milleti”dir. Ve “Türk Milleti” bir ırktan,
kavimden, soydan değil, aynı kaderi paylaşan, aynı coğrafyada yaşayan, aynı
acıları çeken ve birlikte bağımsızlık mücadelesi veren Türklerin, Kürtlerin,
Lazların, Çerkeslerin vb. toplulukların bir arada yaşamasıdır.
 

“Etnik Kimlik”, “Üst Kimlik”,
“Vatandaşlık”, “Siyasi Kimlik” tanımları bilimsel olarak bu kadar açık
haldeyken neden birileri özellikle Türklük “Üst Kimliği” ve Andımızdan rahatsız
olmaktadır?
İşte bu sorunun cevabı, CIA eski Ankara
İstasyon Şefi Paul Bernard Henze tarafından 1990 yılında Rand Corporation
Uzmanlarından Prof.Dr.Sabri Sayarı’ya hazırlattığı raporda saklıdır.
 

“Atatürk ilkeleri Yeni Dünya düzeniyle
birlikte ölmüştür.”
1990 yılı, “Yeni Dünya Düzeni”ni kurmaya
çalışan “Küresel Sistem” ve onun “Küresel Jandarması” ABD tarafından Türkiye
ayağına yönelik operasyonların başladığı yıldır. Paul Henze için “Atatürk
ilkelerini” öldüren Sabri Sayarı’nın hazırladığı bu raporla birlikte, CIA
menşeli ABD kuramcıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Laik rejiminin değişmesi için
seferber oldu. CIA analisti Graham Fuller, 26.02.1990’da Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayınlanan röportajında, “Kemalizm ölmüştür. Türkiye artık,
İslam’ın günlük yaşamdaki rolünü yeniden düşünmelidir.” derken, Türkiye’ye
yönelik yapılması planlanan operasyonun amacını da açık açık deklare etmiştir.
 

Hedefte Kemalizm adı altında Türkiye
Cumhuriyeti’nin ulusal bütünlüğünü sağlayan Atatürk İlke ve İnkılapları vardır!
Atatürk ve değerlerinin neden hedefe
alındığının cevabını veren, yine CIA analistlerinden Samuel Huntington
olmuştur.
 

Huntington’un ilk olarak 1993 yılında
ortaya attığı ve devamında 1996 yılında kitaplaştırdığı “Medeniyetler
Çatışması” tezine göre, Atatürk, yıkılan Osmanlı Devleti’nin yerine kurucusu
olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzünü, kendisini asla kabul etmeyecek olan
Batıya dönerek hata yapmıştır. Huntington’a göre Atatürk Türkiyesi yüzünü
Batıya değil Ortadoğu’da İslam Dünyası’nın liderliğine dönmeliydi. Asıl sorun
İslam Coğrafyasındaydı ve Osmanlı Devletinin yıkılması sebebiyle bu coğrafya
sahipsiz kalmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti ve
halkları, kuruluş aşamasında Atatürk’ün izlediği bu yanlış stratejinin
bedelini daha fazla ödememeliydi. Çünkü, “Medeniyetler Çatışması”
tezine göre, dünya, “Batı, Latin Amerika, İslam, Çin, Hindu, Ortodoks, Japon ve
Afrika” olarak 8 ana medeniyete bölünmeliydi. Bunun karşısında tek engel vardı
o da kurucu lideri Atatürk olan Türkiye Cumhuriyetiydi. Yıkılıp “Yeni Türkiye
Cumhuriyeti” olarak yeniden kurulmalıydı.
 

Huntington, 1996 yılında bu tezini
kitaplaştırırken, “Büyük Ortadoğu” kavramı yine ilk kez onun tarafından
ortaya atıldı. Ortadoğu’daki İslam dünyasının dağınık halinden en çok “Radikal
İslamcı Gruplar” yararlanıyor ve dolayısıyla bu da İsrail’in güvenliğini
doğrudan tehdit ediyordu. İşte bu yüzden “Büyük Ortadoğu Projesi” hayata
geçmeli, inşa edilecek “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” dağılmış olan İslam
Coğrafyasını bir araya getirmeliydi.
Peki bu nasıl olacaktı? 

Cevabı CIA analisti Graham Fuller verdi!
Fuller’e göre, Ortadoğu’daki Anti
Amerikancı “Radikal İslamcı” akımların önünü kesmenin tek bir yolu vardı o da
laik sistemleri desteklemekten değil, aksine “Radikal İslamcı Partileri”
küresel kapitalist sistem içine çekecek ve özlerini dönüştürecek bir
yaklaşımdan geçmekteydi. Batılıların Doğuda laiklik konusundaki ısrarcı
tavırları bir anlam ifade etmiyordu. Üstelik, Müslümanların gündelik
yaşamlarında dini nasıl yorumlayıp uyguladıkları ABD’nin stratejik çıkarlarını
da ilgilendirmiyordu. ABD için önemli olan, bu ülke veya grupların
Anti-Amerikancı olup olmadıklarıydı. Bunun için yapılması gereken tek bir şey
vardı o da başta Türkiye olmak üzere “Ilımlı İslam Projesi”nin hayata
geçirilmesiydi.
 

CIA’nın bir analisti “Medeniyetler
Çatışması” tezi altında Laik Türkiye’nin yıkılıp Osmanlı ve İslami motiflere
uygun şekilde yeniden kurulmasını tavsiye ederken bir diğer CIA analisti de bu
yıkımın ancak “Ilımlı İslam Projesi”nin hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını
söylüyordu.
Yıl ise 1996… 

Yani, FETÖ’nün kozasından çıkarak Türkiye
Cumhuriyeti’nin kılcallarına sızma operasyonuna başladığı yıl.
Refah Partisi ve tabanının “Radikal
İslamcı” olarak yaftalandığı, tarikatların “Kökten Dinci Tehdit” olarak
yansıtıldığı ve “İrticayla Mücadele” adı altında 28 Şubat Post Modern Darbenin
hayata geçirildiği 1997 yılından 1 yıl önce!
 

Hiç birisi tesadüf ve spontane gelişmedi.
İmam Hatiplerin kapatılmasından tutun
Başörtüsünün yasaklanmasına, Camiye giden cemaatin fişlenmesinden Kuran
Kurslarının “Örgüt Hücresi” sayılmasına kadar her şey planlıydı. Bir tarafta
inancından dolayı keskinleştirilip radikalleştirilmek istenen Müslümanlar,
diğer tarafta kendisini Kemalist ve Atatürkçü olarak tanımlayan laikler. Aradan
sıyrılıp kendisine alan bulan ve Türkiye’nin gelecek 20 yılına ayar verecek
ise, “Biz Atatürkçü modern Müslümanlarız ve Demokrasiyi savunuyoruz” diyen iki
yüzlü FETÖ’cüler olacaktı.
 

Graham Fuller’in “Ilımlı İslam Projesi” rol
modeli Fetullah Gülen ile hayata geçirilmeye başlanırken 28 Şubat darbesinden 1
yıl sonra FETÖ’nün ilk “Yuvarlak Masa” toplantılarını gerçekleştirdiği “Abant
Platformu” kuruldu. Ne kadar manidar ki; 23 Mart 1998’de yapılan 1. Abant
Platformu Toplantısının konusu da, “ İslam ve Laiklik” olarak seçildi.
Sonraki yıllarda başta “Türkiyeli” ve
“Andımız” olmak üzere, ulusal birlik ve bütünlüğümüze yönelik ne kadar kavram
varsa, “Abantplatformu” adı altında FETÖ ve ABD beslemesi Liberaller tarafından
tartıştırılarak dejenere edildi. 2013 yılına gelindiğinde “Çözüm Süreci”ne
yönelik hazırlanan “Demokratikleşme Paketiyle” önce andımız kaldırıldı ardından
devlet kurumlarının başında bulunan “T.C.” ifadesi.
 

Bugün, Danıştay 8.Daire tarafından Andımız
hakkında verilen karara itiraz edenleri inceleyin genel çoğunluğunun geçmişte
“Abant Platformu”na katılıp FETÖ ile birlikte ABD’nin “Yeni Türkiye Projesi”ni
hayata geçirmek için var gücüyle çalışan isimler olduğunu göreceksiniz. 
Şimdi bu isimler, Danıştay 8.Daire
tarafından Andımız hakkında verilen kararı, FETÖ projesi olarak nitelendiriyor.
Üstelik bu “Komplo Teorisi”ni ortaya atarken,
geçmişte  ABD’nin Türkiye’nin ulusal bütünlüğünü parçalamak için
geliştirdiği “Ilımlı İslam Projesi”nin bir aparatı olduklarını
unutarak yapıyorlar.
 

Bunların Andımız rahatsızlığı iddia ettikleri
gibi “Faşizm” veya “Irkçılık” olduğu için değil!
Bunların tüm rahatsızlığı, 1990’da
planlanan, 1993’de ilk tohumu atılan, 28 Şubat ve sonrasında filizlenen ve 2013
yılında meyvasını veren ABD Projesinin boşa düşmüş olması. 

Andımızın kaldırılması, Laik Türkiye
Cumhuriyeti’nin tasfiye edilmesi sürecinde atılan bir adımdı. 15 Temmuz FETÖ
darbe girişiminde olduğu gibi Andımız üzerinden yapılmaya çalışılan bu
operasyonda, Danıştayın verdiği bu kararla boşa düşürülürken ABD ve yerli taşeronları
yine kaybetti…!