Faruk Uysal
: ABD’de Kongrenin Yapısı ve İşleyişi
13 Ağustos 2016


1. İki
Meclisli Kongre


Anayasanın
birinci maddesi, Birleşik Devletler’in bütün yasama yetkisinin Kongre’ye ait
olduğunu ve Kongre’nin Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki meclisten
oluştuğunu hüküm altına alır. İki meclisin küçüğü olan Senato, anayasaya göre
her eyaletten iki senatörden oluşur. Temsilciler Meclisi üyelerinin sayısı ise,
eyaletlerin nüfus ve büyüklüğüne göre belirlenir, bu nedenle anayasada
Temsilciler Meclisi’nin sandalye sayısı belirtilmemiştir.[1]


Kongrenin gücü
ve kanun yapma yetkileri üzerinde yapılan tartışmalar, Amerikan anayasa
tarihinde geniş yer tutar. Temsilciler Meclisi’nin yanı sıra Senato da,
yurttaşları ilgilendiren bütün meselelerde çok aktif rol oynayacağını
kanıtlamıştır. Hiçbir zaman, Kongre’nin iki kanadından birinin, diğerine göre
daha az önemli olduğu söylenemez.


2. Kongre
Üyelerinin Özellikleri


Anayasa
uyarınca Birleşik Devletler senatörlerinin, en az 30 yaşında, en aşağı 9 yıldan
beri Amerikan yurttaşı ve ikametlerinin aday olunan eyalette olması gerekir.
Temsilciler Meclisi üyelerinin ise, en az 25 yaşında, en aşağı 7 yıldan beri
Amerikan yurttaşı ve ikametlerinin aday olunan eyalette olması şartlarını
taşımaları gerekir.[2]
Ayrıca eyaletler, Senatoya ve Temsilciler Meclisi’ne gönderecekleri
vekillerinde daha başka özellikler de arayabilirler.


Her eyaletin
iki senatör hakkı vardır. Böylece 3.140 kilometre karelik yüzölçümü ile en
küçük eyalet olan Rhode Adası, 1.717.854 kilometre karelik alanı ile en büyük
eyalet olan Alaska’yla aynı sayıda senatöre sahiptir.[3]
Aynı şekilde, 2008 nüfus sayımına göre 532.668 nüfuslu Wyoming Eyaleti’yle,
36.756.666 nüfuslu California Eyaleti, eşit sayıda senatöre sahiptir.[4]


Anayasa
uyarınca, nüfus sayımına göre, her 10 yılda bir Temsilciler Meclisi için
sandalye dağılımı yapılır. Başlangıçta 30.000 vatandaşa bir temsilci
öngörülmüştür; bu oran doğrultusunda İlk Temsilciler Meclisi 65 sandalyeden
oluşmuştur. İlk nüfus sayımında 106’ya yükselen Temsilciler Meclisi sandalye sayısının
bugün ulaştığı rakam 435’dir.[5]
Halen yedi eyalet (Alaska, Delaware, Montana, Güney Dakota, Kuzey Dakota,
Vermont ve Wyoming) sadece birer temsilciye sahiptir. Diğer taraftan nüfus
bakımından en kalabalık dört eyaletin her biri 20’den fazla temsilciye
sahiptir. Örneğin, California’nın temsilci sayısı 53’tür.[6]


Eyaletler, her
bölgeye bir temsilci düşecek şekilde, nüfus bakımından eşit bölgelere ayrılır.
Her iki yılda bir bu bölgelerde seçim yapılır. Seçimler sonu çift sayı ile
biten yıllarda yapılır. Senatörlük süresi 6, temsilcilik süresi 2 yıldır ve
yukarıda da belirttiğimiz gibi her 2 yılda bir Senato’nun üçte biri,
Temsilciler Meclisi’nin tamamı yenilenir. Senato’nun üçte ikisi ise daima
tecrübeli üyelerden oluşur. Böylelikle kuramsal bakımdan Senato’nun tamamen
deneyimsiz üyelerden oluşması önlenmiştir. Bununla beraber gerçekte çoğu
senatör ve temsilci birçok defa seçilebilmektedir.


Kongrenin
yasama dönemi, Temsilciler Meclisi üyelerinin görev sürelerine paralel olarak
iki yıl kabul edilir. Genellikle her yıl Kongre üyeleri yılsonunda tatile girme
kararı alır ve 3 Ocakta tekrar yasama görevlerine başlarlar. Fakat Kongre
isterse yasama döneminin süresinde, başlangıç ve bitiş tarihlerinde
değişiklikler yapabilir. Ayrıca Başkan, gerekli görürse, özel durumları
görüşmek üzere Kongre’yi toplantıya çağırabilir.


3. Temsilciler
Meclisi ve Senatonun Yetkileri


Her iki meclis
de, her konuda kanun yapma yetkisine sahiptir. Ancak, gelir kanunlarının
tasarıları sadece Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanabilir. Böylece
devletin hazinesi üzerinde, diğer bir ifadeyle vatandaşlardan toplanacak para
konusunda, eyalet temsilinin değil, vatandaş temsilinin geçerli olması
amaçlanmıştır. Ancak bütün kanun taslaklarında olduğu gibi, gelirlere ilişkin
kanun taslakları da sonuçta her iki meclisin onayına tabidir. Genelde bir
meclisin ak dediğine diğer meclis kara demektedir. Bu handikabı aşmak için,
uygulamada kanun taslakları, her iki meclisten oluşan komisyonlar tarafından,
her iki meclisten geçecek şekilde hazırlanır.


Devletin
işleyişini ilgilendiren konularda yetkili yasama kanadı Senato’dur. Senato,
başkan tarafından atanan bakanları, yüksek devlet görevlilerini ve federal
yargıçları oturum çoğunluğuyla, başkan tarafından imzalanan uluslararası
antlaşmaları üçte iki çoğunlukla onaylar. Uygun bulmadığı yürütme
faaliyetlerini iptal edebilir.


Kongre’nin
sahip olduğu yetkiler, Anayasanın birinci maddesinin sekizinci bölümünde
belirtilmiştir.[7]
Ayrıca Anayasa, Kongre’nin yargısız infaz yapmaya izin ve yetki veren kanun
yapmak, vatandaş başına vergi salmak, eyaletler arası ticarete vergi koymak,
herhangi bir kişiye, kuruma, sınıfa veya zümreye asalet vermek gibi bazı işleri
yapmasını yasaklamıştır.[8]


4. Kongrenin
Yönetimi


İstisnai
durumlar hariç, Senato Başkanlığı için, Senato’da seçim yapılmaz. Anayasaya
göre başkan yardımcısı, aynı zamanda Senato’nun başkanıdır. Başkan
yardımcısının olmadığı istisnai durumlarda geçici olarak Senato kendi başkanını
seçer. Temsilciler Meclisi ise daima kendi başkanını kendi seçer. Temsilciler
Meclisi başkanı aynı zamanda meclis sözcüsüdür. Temsilciler Meclisi başkanı daima
mecliste en yüksek temsile sahip siyasi partiden, Senato başkanı ise doğal
olarak iktidar partisinden olur.


Anayasada
komisyonlara ilişkin herhangi bir hüküm olmamasına rağmen, komisyonların yasama
organındaki önemi tartışmasızdır. Yasama döneminin başında Senato ve
Temsilciler Meclisi’nde özel çalışma grupları olarak düzenlenen komisyon
üyeliklerine seçimler yapılır.


Meclislerde
dört çeşit komite (bizdeki ifadesiyle komisyon) vardır:[9]


a) Daimi Komisyonlar (Standing Committees): Özellikle kanun taslakları
üzerinde ilk ve teknik çalışmaları yapan çalışma gruplarıdır. 2000 yılında
Temsilciler Meclisi’nde 19, Senato’da 17 tane daimi komisyon vardı. Bunlar
dışişleri, savunma, bankacılık, tarım, ticaret, çevre ve maliye gibi çok
değişik konularda oluşturulmuştur. Kanun taslakları üzerinde teknik çalışmalar
yapmak üzere, alt komisyonlar oluşturmak da sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.
Komisyonlar tüzel olarak eşit ama uygulamada bazıları daha önemli ya da güçlü
olabilmektedir. Örneğin savaş dönemlerinde Dış İlişkiler Komisyonu çok etkili
olmuştur.


b) Konferans Komisyonu (Conference Committee): Senato ile Temsilciler
Meclisi arasındaki görüş ayrılıklarını çözmek için genellikle birkaç günlüğüne
kurulan geçici komisyonlardır.  Sorun çözücü oldukları için önemlidir.


c) Özel Komisyonlar (Select/Special Committees): Belirli konularda
araştırma yapmak üzere kurulan ve iki yılda bir yenilenen geçici komisyonlardır.


d) Ortak Komisyon (Joint Committee): Senato ile Temsilciler Meclisi’nden
eşit sayıda üyeyle kurulur. Kongre’nin yönetim işlerinden sorumludur.


5. Kanun Yapma
Süreci


Kongrenin
önemli özelliklerinden biri, kanun yapmada komisyonlara verilen roldür. Her
kanun taslağı önce meclislerin ilgili komisyonlarında görüşülür. Komisyonlar
taslakları değiştirebilir, reddedebilir veya olduğu gibi kabul edebilir. Bir
kanun taslağının komisyonlardan geçmeksizin genel kurula gelmesi imkânsız
gibidir. Genel kurullarda bir taslağın onaylanması için Temsilciler Meclisi’nde
218, Senato’da oturum iştirak sayısının yarısının bir fazlası olumlu oy alması
gerekir. Pratikte iktidar ve muhalefet oylarının Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde olduğu gibi blok halinde çalıştığı görülür.


Her mecliste
çoğunluğa sahip parti, meclis komisyonlarının kontrolünü elinde bulundurur.
Komisyon başkanları ya doğrudan meclisler, ya da komisyon üyeleri tarafından
seçilir. Azınlık partileri meclislerdeki ağırlıklarına göre komisyonlarda
temsil edilir.


Kanun
taslakları değişik metotlarla üretilir. Bazen ilgili komisyonlar, bazen de
değişik parlamenter veya temsilcilerden oluşan özel çalışma grupları tarafından
hazırlanır. Başkan veya bakanın kabinesi tarafından verilebilir. Kongre dışında
vatandaşlar veya değişik organizasyonlar da kanun taslağı hazırlayıp senatör
veya temsilcilere verebilirler. Bir senatör veya temsilci kendisi kanun taslağı
hazırlayabilir. Eğer bir senatörün veya temsilcinin kişisel olarak hazırladığı
kanun taslağı yasalaşırsa, bu kanun çoğu kez o senatör veya temsilcinin ismiyle
anılır.


Bir komisyon
bir kanun taslağı üzerinde çalışmalarını tamamladığı zaman, bu taslak
meclislerde tartışmaya açılır. Senatoda tartışma süresi sınırsızdır. Fakat
Temsilciler Meclisi’nde üye sayısı fazla olduğu için, genellikle tartışma
sürelerine limit konur. Tartışmalardan sonra oylamaya sunulan taslağa verilen
ret oyları fazla veya eşit çıkarsa taslak yeniden incelenmek üzere ilgili
komisyona geri gönderilir. Bir mecliste kabul edilen taslak diğer meclise
gönderilir. Eğer ikinci mecliste taslakta değişiklik yapılırsa, iki meclis
birlikte toplanarak, yalnızca değişiklikler üzerinde görüşme yapar.


İki meclis
tarafından da kabul edilen kanun taslakları başkana sevk edilir. Anayasa
uyarınca, bir taslağın kanunlaşabilmesi için başkanın imzası gerekir. Başkan
taslağı ya onaylar ya da veto eder. Eğer taslak başkan tarafından veto
edilirse, o taslağın aynen kanunlaşabilmesi için her iki meclis tarafından
tekrar ama bu defa üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde
başkan tarafından veto edilen kanun taslakları, veto gerekçeleri doğrultusunda
değiştirilerek başkana tekrar gönderilir. Ayrıca başkan bir taslağı hem onaylamayı,
hem de veto etmeyi reddedebilir. Bu durumda pazar günleri hariç, 10 gün
başkanlık ofisinde bekleyen kanun taslakları, başkanın imzası aranmaksızın
otomatikman kanunlaşır.


6. Kongrenin
Soruşturma Yetkisi


Kongrenin
yasama dışında en önemli görevi, inceleme ve soruşturma yapmaktır. Bu yetki
meclislerdeki komisyonlar tarafından veya her iki meclis üyelerinden oluşan
özel komisyonlar tarafından ya da meclislerin genel kurulları tarafından
kullanılır. İnceleme ve soruşturma faaliyetleri, yapılmasına ihtiyaç duyulan
yasalar hakkında bilgi toplamak, mevcut yasaların etkinliğini ölçmek, Kongre
memurlarının ve diğer erklerin memurlarının çalışma performanslarını
soruşturmak ve gerekli görülen durumları yargıya intikal ettirmek gibi çok
değişik amaçlarla yapılır. Soruşturma komisyonları sıklıkla uzman ve bilirkişi
görüşüne başvurur ve tanık dinler.


Soruşturmalar
önemli sonuçlar doğurur. Soruşturma komisyonları çoğu kez medyaya açık
çalışırlar. Federal Devlet görevlilerinin suçlanmaları halinde, Temsilciler
Meclisi savcı, Senato ise yargıç gibi çalışır. Yani görevliler hakkında bir
yargılamaya yol açacak suçlamaları yapmak yalnız Temsilciler Meclisi’nin,
suçlama olayını yargılamak, suçlu ya da suçsuzluğuna karar vermek Senato’nun
yetkisindedir. Suçlu bulunma durumunda federal görevli kamu görevinden alınır.


7. Özet ya da
Sonuç


Temsilciler Meclisi

 

Senato

435

Toplam üye

100

Nüfusuna göre

Her eyaletin üye sayısı

2

Bir seçim bölgesi seçmenleri tarafından seçilirler

Seçim şekli

Eyalet seçmenleri tarafından seçilirler

2 yıl

Görev süresi

6 yıl

Özel seçim yapılır ya da gelecek genel seçimler beklenir

Boşalma durumu

Normal seçim zamanına kadar eyalet başkanı tarafından atama yapılır

Yılda 60.662 dolar

Ücret durumu[10]

Yılda 60.662 dolar

Yılda 50.000 dolara kadar

Sekretarya masrafları[11]

Yılda 140.000 dolara kadar

Her yıl 3 Ocak

Yasama döneminin açılışı

Her yıl 3 Ocak

Meclis sözcüsü

Meclis Başkanı

Birleşik Devletler başkan yardımcısı

Gelirlerle ilgili kanun taslaklarını yapmak.

 Şüpheli memurlar hakkında inceleme yapmak.

Eyalet delegeleri tarafından başkan seçilememişse başkanı seçmek.

Özel yetkiler

Şüpheli sivil memurlar hakkında soruşturma yapmak.

Eyalet delegeleri tarafından başkan yardımcısı seçilememişse başkan
yardımcısını seçmek.

Başkanın atamalarını onaylamak veya reddetmek.

Uluslararası antlaşmaları onaylamak veya reddetmek.


Kaynakça:


Amerika
Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi
. (2016, 6
29). Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri_Temsilci…
adresinden alındı


Amerika
Birleşik Devletleri’nin eyaletleri
. (2016, Haziran 29).
Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri%27nin_ey…
adresinden alındı


Dürbin, E.
(2012). Amerike Birleşik Devletleri’nin Siyasi Sistemi. Akademik
Perspektif: http://akademikperspektif.com/2012/04/07/amerike-birlesik-devletlerinin…
adresinden alındı


Nüfuslarına göre
Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri
. (2016, Haziran 27).
Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfuslar%C4%B1na_g%C3%B6re_Amerika_B…
adresinden alındı


Örmeci, D.
(2013, Mart 10). Siyasal Sistemler: Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası Politika Akademisi: http://politikaakademisi.org/2013/03/10/siyasal-sistemler-amerika-birle…
adresinden alındı


Peltason, J.
W. (2004). Amerika Hakkında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası Açıklamalı.
ABD Ankara Büyükelçiliği Sitesi: http://turkish.turkey.usembassy.gov/media/pdf/abd-anayasasi.pdf
adresinden alındı


Schroeder, R.
C. (tarih yok). An Outline Of American Government. United States
Information Agency.[1] (Peltason,
2016, s. 23)


[2] (Örmeci,
2016)


[3] (Amerika
Birleşik Devletleri’nin eyaletleri, 2016)


[4] (Nüfuslarına
göre Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri, 2016)


[5] (Schroeder,
s. 53)


[6] (Amerika
Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, 2016)


[7] (Peltason,
2016, s. 26)


[8] (Peltason,
2016, s. 27)


[9] (Örmeci,
2016)


[10] (Dürbin,
2016)


[11] (Dürbin,
2016)