SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER

AKP’ye tarih
hatırlatması : Osmanlı hanedanı ebediyen men edildi !

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, son dönemde yeniden ‘Osmanlı’ övgülerine başlarken, Osmanlı torunu
olduğunu belirten kişiler de ülkenin birçok yerinde ‘hanedan’ı konu alan
etkinlikler düzenliyor. Yeni Osmanlıcılık sevdasıyla gündeme gelen Osmanlı
ailesinin üyelerine de vatandaşlık verilmesi planlanıyor. Ancak bu tartışmalar
devam ederken tarihten bir not unutulmuşa benziyor…

Osmanlı övgüsünde son günlerde vites artıran AKP, övgülerini bir
de “vatandaşlık” hamlesiyle taçlandırmanın peşinde.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini
1923’ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim
değerlerimizden koparmaya gayret ediyor” demiş ve “Artık Osmanlı ile
Cumhuriyeti birbirlerinin zıddı olarak görmemeliyiz” ifadelerini
kullanmıştı.

Erdoğan’ın
açıklamalarının hemen ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ise 2. Abdülhamid’in torunlarına Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık
vermek için çalışacağını açıkladı.

Kabataş Meydanı,
Galatasaray Adası ve Veliefendi’nin de aralarında olduğu onlarca yerin
kendilerine miras kaldığını iddia eden ve hukuki süreç başlatan, askere
gittiklerinde kendini “şehzade” olarak gördüklerini belirten Osmanlı
ailesine ve AKP’ye kısa bir tarih hatırlatmasına ihtiyaç bulunuyor.

“Hilafetin
ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine
çıkarılmasına dair kanun” 
3 Mart 1924 tarihini taşıyordu.

Kanun, yeniden Osmanlı
hayalleri kuranlara, Osmanlı hanedanı üyelerinin ebediyen Türkiye’de ikamet
etme hakkından men edildiğini ve vatandaşlıktan çıkarıldığını hatırlatıyordu.

Kanunun maddeleri
şöyle:

BİRİNCİ MADDE —
Halife haledilmiştir. Hilâfet, Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen
mündemiç olduğundan hilâfet makamı mülgadır.

İKİNCİ MADDE — Mahlû
halife ve Osmanlı saltanatı münderisesi hanedanı­nın erkek, kadın bilcümle
âzası ve damatlar, Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahi­linde ikamet etmek
hakkından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana mensup ka­dınlardan mütevellit
kimseler de bu madde hükmüne tabidirler.

ÜÇÜNCÜ MADDE —
İkinci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilânı ta­rihinden itibaren âzami on
gün zarfıda Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mec­burdurlar.

DÖRDÜNCÜ MADDE —
İkinci maddede mezkûr kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur.

BEŞİNCİ MADDE —
Bundan böyle ikinci maddede mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde
emvali gayrimenkuleye tasarruf edemezler. İlişiklerinin kat’ı için bir sene
müddetle bilvekâle mehakimi Devlete müracaat edebilirler.

Bu müddetin
mürurundan sonra hiç bir mahkemeye hakkı müracaatları yoktur.

ALTINCI MADDE —
İkinci maddede mezkûr kimselere masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya
mahsus ve derecei servetlerine göre mütefavit olmak üzere Hükümetçe tensip
edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

YEDİNCİ MADDE —
İkinci maddede mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle
emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfında Hüküme­tin malûmat ve muvafakatiyle
tasfiyeye mecburdurlar. Mezkûr emvali gayrimenkuleyi tasfiye
etmedikleri halde bunlar Hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri
kendilerine verilecektir.

SEKİZİNCİ MADDE —
Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimsele­rin Türkiye Cumhuriyeti
arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete intikal
etmiştir. 

GEÇEN AY PARİS’TE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yaptığı son açıklamalar ve vatandaşlık hamlesinin hemen öncesinde Paris’te
Osmanlı ailesinin üyeleriyle görüşmüştü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir